Rialc

Incipitario per autori

 

 

 

 

 

 

 

0.  Anonimi

0.1          A tu ho dich, don Caravida

0.1a        Mon fill Jesus, lo qual yo e portat

0.1b        Loem lo Senyor

0.1c        Loem Deus en la altura

0.1d        Devallem lo cos honrar

0.1e        Ara isqua de la fossa

0.1f         Tan gloriosa es aquesta dona

0.1g        Gran goys es e gran pagament

0.1h        Verge plasent, qui est tan exalçada

0.1i         Verge sancta Maria

0.2          A vos me do, senyora de valor

0.3          Ab lo cor trist e envirollat d’esmai

0.4          A, Senyor meu, com es gran pietat

0.5          Ay hulhs traydors, [e] com m’avets tan tris

0.6          Axi cant es en muntanya deserta

0.7          El jorn del Judici

0.8          Alegron si li pecador

0.9          Alta de pretz, flor de mesura

0.10        Amors, com fayts amar ten aut?

0.11        Amor de cor hafectuos

0.12        Amors, merce no sia

0.13        Anc hom no vi plus prim arquier

0.14        Ara lausetz, lauset, lauset

0.15        Arbr’ecçellent, en bon signa plantat

0.16        Armem nos, vers crestians

0.17        Atressi·m pren con la mola com mol

0.19        Aujhat, baros, que passat per la via

0.19a      Ay, mo fill car, lo cor mi cuya fendre

0.19b      Auyats, senyors, qui credets Deu lo payre

0.20        Ave, flor inmaculada

0.21        Ave, inclita Senyora

0.23        Be·n fayts perven, amors, que pauch vos costi

0.24        Be puch penar

0.25        Bona dompna, Dieu cuy veser

0.26        Caiga del cel foc cremant ta persona

0.27        Car es plasers d’ausir

0.28        Car no saps res dir ne far

0.29        Car say que caminant

0.30        Que si no y prenem qualque consell

0.31        Com lo que sta sentensiat a mort

0.32        Creu, de tu·m vull fort clamar

0.32a      E yo munda estare

0.33        Christians, devotament

0.34        D’aquell poch espay que tristor consent

0.34a      Amor de donzella

0.35        De gran dolor cruzel ab mortal pena

0.36        De Jesus sou tant amada

0.37        Del primer nom d’Amor suy en demanda

0.38        Destret d’emors mi clam a vos

0.39        Divendres sant

0.40        Dons, com saria

0.41        Donzelles fels, prech vos vingats avant    (= 0.41a)

0.41b      Ho fill Jesus! Quant yo·m recort

0.41c      O fill Jesus, mon Deu e Creador

0.41d      Car fill Johan, vos siats benvengut

0.41e      Anyel molt sant en lo mon devallat

0.42        D’un temps ença tinch gran spant

0.43        D’un xipelet de set flors enramat

0.44        D’una vella scaxalada

0.46        E!, quant m’es greu quant no remir

0.46bis   Enamorats, planyeu tots e plorau   (ex 80.1)

0.47        E·l diable tench son cami

0.49        En nom de Deu tot poderos

0.50        [E]n non de Dieu commenzeray

0.51        Eras diray ço que us dey dir

0.52        Eras quant vey arbres e brotz florir

0.53        Eres quan vei los arbres gen florir

0.54        Scriur[e] vul

0.55        Sesta leyso que legirem

0.56        Esta lico qui legirem

0.57        Filla d’Adam, primer d’ell concebuda

0.58        Flor de lir, verje Maria

0.59        Força·m destreny, molt discreta senyora

0.60        Galana sou tant

0.61        [Gen]til dompna sens erguyl

0.62        Inperayritz de la ciutat joyosa

0.63        Ja no es hom ten prous ne tan presat

0.64        Ja no puch cobrir, trist de mi

0.66        [. . .] la croada

0.67        La cruel fortuna mia

0.68        La mi’amor, pus no us puch dar entendre

0.69        L’altrir, el mes d’abril

0.70        Lassa, mays m’agra valgut

0.73        L’esplet d’amor ab basques lo colliu

0.74        Lirs virginals, mayres de Deu e filla

0.75        Lo menyscap de la moneda

0.76a      Lo Rey del cel

0.76b      Lo nom propri ha guanyat

0.76c      Huy Valencia fa festa

0.76d      Puys l’altessa reginal

0.77        Los set gotxs recomptarem

0.78        Ma voluntat e donada

0.79        Mayre de Diu, stiell de l’albe pura

0.80        Mala dompna, fals vos suy e ginyos

0.82        Mare de Deu, sus los cels subirana

0.83        Maria, dona, Deu vos sal

0.84        [. . .]ne dix l’altrir un dia

0.85        Misatges, prech vos que aneu

0.86        Molt humil Mara de Deu

0.87        Mossen Johan, pus sou desnaturat

0.88        N’archipreste, si Deus bona ventura

0.88bis   No es meravella

0.89        No puch dormir soleta, no

0.90        No puch guarir de la nafra preyon

0.91        No ’s cos huma qui bastas a compendre

0.92        No·m se si s’es mon servell

0.92bis   Nos, jutges per vos elegitz

0.93        No us vullau metr’en amar

0.94        Noble senyor e dels pus magnifichs

0.95        O! Be puch dir que mala sort

0.95a      Si de la dolor d’absencia

0.98        O cruel ventura mia

0.99        Domine, per vostra fe

0.100      O tu, vida mundana

0.101      Palaus d’Onor ples de [perilh . . .]

0.102      Pertir me vay lenguint e sospiran

0.103      Pater noster poderos

0.104      Pau sia ab vos e ab tot lo restant

0.106      . . . / per sercar lo loc on seria

0.107      Per so com mariner

0.108      Per satisfer a vos, qui dau la joya

0.109a    Per vos suy en greu turment

0.109b    Merce prey vos vença

0.110      Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa

0.111      Pus ha dispost la megestat divina

0.112      Pus mon cor hage rescatat

0.113      Puys per amors fis pretz es mantengutz

0.114      Pus que d’amar vos fets merxanderia

0.115      Pus que sou de mi amada

0.116      Pus que vostre fonament

0.117      Pus que vuyt jorns stich, senyora

0.118      Quant ay lo mon consirat

0.119      . . . / qui fo ab ells

0.120      Qui·n pert son temps en ben amar

0.121      Rey qui vilan pren en honor

0.122      Res en lo mon no ame tant

0.122bis Resposta es [. . .]

0.123      Reverent Payre Sant

0.124      Rosa plasent

0.125      S’anc vos amei, era us vau desaman

0.126      Sancta Maria, Verge puella

0.127      Sapiats, senyer En Ricard

0.128      Seyer, yo y ire volenter

0.129      Senyor Deus, qui formas Adam

0.131a    Senyor, no·m vulles corregir

0.131b    Cels homens son beneventurats

0.131c    Senyor, no·m vulles maleyr

0.131d    Senyor, ages me pietat

0.131e    [S]enyor ver Deu, per merce·t quir

0.131f     [S]enyor ver Deu, jo he cridat

0.131g    [S]senyor, vulle·ns exausir

0.132      Senyora, cors magniffich

0.133      Senyora graciosa

0.134      Senyora, pus pietat

0.135      Seyos, bisba avem lavat

0.137      Senyors, qui vol esser cortes

0.138      Senyors, si entendre volets

0.139      Si com per dol ffenix quant es antichs

0.140      Si·m cavalquey un bon mayti

0.141      [Si] vostres ulls se fossen refermats

0.144      Tant so devot contemplant vostra vida

0.145      Totes ensemps no valan tant com una

0.145bis Tres letres son que fan hom mal haver

0.146      Un fermall se ab nou perles molt belles

0.147      Una senyora que açi ha

0.148      Verge humil Maria

0.149      Via fora sagramental

0.150      Vida e mort me donen molt sovent

0.151      Vos que axi sospirats fortment

0.152      Xi com la flor ben olen

 

0bis.  Anonimi aggiunti

0bis.       Ab goig e ab [alegria]

0bis.       Ab vos volria parlar

0bis.       Ara ballau, companyes

0bis.       Aujats, senyors, complits de saviesa

0bis.       Ausiren missa matinal

0bis        A vos, ne Constantina Julia

0bis.       Ay, espigua novela

0bis.       Beata santa Catarina

0bis.       Bons cavallers, tots prestament

0bis        Cant lo rey Erodes ac aso entes

0bis.       Cascun cos l’anima cobra

0bis.       Dins en .j. any son scrites

0bis.       [. . .] domna de bon ayre

0bis.       E las!, e io que·m fare

0bis.       En nom de Deu, lo rey del cel

0bis.       En nom de Deu totpoderos

0bis.       Eu vi un bon mal de Jesucristi

0bis.       Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars

0bis.       Honrats sants eva[n]gelistes

0bis        . . . / la Verge molt singular

0bis.       La vostra amor m’ich fa venir

0bis.       Lo jorn del Judici

0bis.       Madona, xantan vos diria

0bis.       Mal haja qui se n’ira

0bis.       Martiri et do

0bis.       Na Ffrancina, la beneita

0bis.       No le us dire qual es ma senyora

0bis.       Nos qui les dites armes de Jesucrist

0bis.       Nostre Senyor e mossen sent Pere

0bis.       O visconte de Narbona

0bis.       O! vosaltres, honrats senyors

0bis.       Proomens, direts ha mon senyor

0bis.       Pus conexeu vos am ab fermetat

0bis.       Pus que·s perdet en mercaders la fes

0bis.       Que li volgues mal, ara li perdo

0bis.       Rosiyolet de mon verger

0bis.       Regina exçellent, Verge de pietat

0bis.       Sagrat coltell qui tallist

0bis        Sanguini es joyos

0bis.       Santa Verge Maria

0bis.       Sen Nicholau

0bis.       [S]enyor ver Deus tot poderos

0bis.       Si tots temps vols viure valents e pros

0bis        Tant mi complanch del tresp[ass]ar del segle

0bis.       Tembre Deu es savie[s]a

0bis        Tot hom qui sia ordonat

0bis.       Tres bos frares se n’anaven per lur cami

0bis.       Un jorn depres dinar

0bis.       Vejats que diu nostre pare Adam

0bis.       Verge, alegria

0bis.       Verge, ten beneyt fo

0bis.       Verge, gran alegria

0bis.       Vierge de les viergens, flor de les flors

 

0a.  Dibattiti del Cançoneret de Ripoll

0a.1        Ayman suy Bel Joy e l’alba

0a.2        Axi con çel qui be ’sxalba

0a.3        Amorosa mayhorquina

0a.4        Bels aymis, qui be ’ndivina

0a.5        En frayre, en la divina

 

0b.  Dibattiti sul Capellà de Bolquera

0b.1        Nuyl temps no nash corona

0b.2        Lo noble archipestre

 

0c.  Canzoni del Corpus dels Cavallers de València

0c.1        Actor de pats, tot lausor e honor

0c.2        Lenga no deu jamays devotaments

0c.3        O altitut del trezaur glorios

0c.4        O Rey dels reys e Senyor dels senyors

0c.5        Resplandor infinida

0c.6        Rey eternals, inmens, victorios

0c.7        Sitot no pot lenga d’ome bastar

 

0d.  Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»

0d.1        Ador te, Creu, verissima e sancta

0d.2        Dins un castell hedificat sus rocha

0d.3        Estant prostat axi com adorava

0d.4        Per lo gran pes de la manta bastida

0d.5        Rar no es tu a donar benifici

 

0e.  Canzoni e sparse d’amore

0e.1        Ab pena gran, mos debils sentiments

0e.2        Cercant cami de poder esmerçar

0e.3        Com fel amant, pris vida d’asperansa

0e.4        Del ja promes no tench mes avant cura

0e.5        En aquell jorn que us fiu de mi senyora

0e.6        Esper esper de vostra senyoria

0e.7        Ja no tench res que tot vostra no sia

0e.8        James degu ama lo que no veu

0e.9        La virtut sou en propria forma

0e.10      No crech al mon sia tant linda dama

0e.11      No·m se si so en mar, cel o en terra

0e.12      No pug dir sert virtut o gentilesa

0e.13      Per que·m dieu que no us vull, ma senyora

0e.14      Si·m trop abssent de vostra gentilesa

 

0f.  Dibattiti con Rafel

0f.1         Creure deveu entenia

0f.2         Jerma Rafel, lo nom d’aquella dama

0f.3         Jo de vos ssaber volria

0f.4         Ssi vostre cap persebia

 

0g.  Sirventesi contro Barcellona

0g.1        Pus que tothom se n’aparta

0g.2        Torbat, perdut en una vall pregona

 

0h.  Cançoner sagrat de vides de sants

0h.1        Antorcha de fe, apostol benigne

0h.1a      Apostol insigne y molt venerable

0h.2        Apostol insigne y molt venerable

0h.2a      Columna de fe y lum del mon clara

0h.3        Apostol molt sant de gran sapiencia

0h.3a      Apostol de Deu molt alt e insigne

0h.4        Apostols beneyts Simo y sent Judes

0h.4a      Apostols insignes y molt gloriosos

0h.5        Apostols insignes de gran reverencia

0h.5a      Apostols insignes y molt gloriosos

0h.6        Beneyta Eularia, qui dins Barcelona

0h.6a      O verge molt digna, per Deu molt amada

0h.7        D’aquest mon trist, que stava de lum pobre

0h.7a      O salvador de natura humana

0h.8        De tanta valor, beneyta, us contemple

0h.8a      Humil Apollonia, perfeta serventa

0h.9        De tantes virtuts portau vestidura

0h.9a      O digne prelat de gran reverencia

0h.10      Del gran rey Jhesus puix fos tan amada

0h.10a    O santa molt digna, humil Magdalena

0h.11      Dels sants hermitans puix sou la bandera

0h.11a    O sant excellent, molt clara lanterna

0h.12      Dotat vos contemple de gracia tanta

0h.12a    O sant glorios, vexell y retreta

0h.13      Entre·ls cavallers insignes

0h.13a    O sant excellent, perfet y dignissim

0h.14      Entre·ls sants puix sou tan digne

0h.14a    O sant arquebisbe, de grans laors digne

0h.15      Gaspar, rey de gran prudencia

0h.15a    O dignes reys de molt gran excellencia

0h.16      Ja consumat aquell tan gran misteri

0h.17      Les grans laors qui recitar poria

0h.27a    O pare sant, de Deu vera factura

0h.18      Les virtuts de vos son tantes

0h.18a    O santa molt digna de gran reverencia

0h.19      Loar vull la vida de vos, sent Basili

0h.19a    Beneyt sent Basili, doctor qui esmalta

0h.20      Loem vostra virtut santa

0h.20a    O sant confessor de gran reverencia

0h.21      Lucia, verge molt pura

0h.21a    O Lucia sancta, per Deu molt amada

0h.22      Los navegants en mar de crims molt alta

0h.23      Margarita molt benigna

0h.23a    O verge beneyta y martir insigne

0h.24      Martir molt sant, fortissim y admirable

0h.24a    O martir sant y pur ab gran mundicia

0h.25      Mirant que del rey Jhesus, ver Messies

0h.25a    O Lazer insigne, perfet y molt noble

0h.26      Mirant que vences la fort gent pagana

0h.26a    O verge prudent, humil Juliana

0h.27      O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida

0h.27a    O Vera Creu, de grans laors molt digna

0h.28      O sant excellent Thomas Conturberi

0h.28a    O gran arquebisbe qui·l mon tot enrama

0h.29      O ver prothomartir de molta constancia

0h.29a    O ver prothomartir de fe admirable

0h.30      Ornat sou de virtuts tantes

0h.30a    Doctor excellent de vera doctrina

0h.31      Pare sou tan venerable

0h.31a    O pare benigne y molt venerable

0h.32      Per obtenir salvacio

0h.32a    O Deu eternal, virtut infinida

0h.33      Puix als cels ab tanta gloria

0h.33a    Insigne apostol de vida perfeta

0h.34      Puix, apostol tan insigne

0h.34a    Sent Pau glorios, de gran reverencia

0h.35      Puix de Deu sou tan amada

0h.35a    Agnes molt benigna y santa perfeta

0h.36      Puix de tanta reverencia

0h.36a    Beneyt confessor per Deu molt amat

0h.37      Puix del poble sou deffensa

0h.37a    O gran cavaller, molt fel e insigne

0h.38      Puix entre les vergens sou verge stimada

0h.38a    O Barbera santa, de fe digne ciri

0h.39      Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta

0h.39a    O sant excellent de vida molt pura

0h.40      Puix fos vencedor d’aquell adversari

0h.40a    O sant glorios, beneyt sant Machari

0h.41      Puix molt clarament se mostra

0h.41a    Angelich doctor de noble linatge

0h.42      Puix per vos, Verge Maria

0h.43      Puix que mare tan honrada

0h.43a    Senyora del cel, qui stau collocada

0h.44      Puix sant tan insigne y tant comendable

0h.44a    Estel resplandent donant lum divina

0h.45      Puix servis ab amor tanta

0h.45a    O Marta beneyta, per Deu molt amada

0h.46      Puix sou de Jhesus servent tan dignissim

0h.46a    O sant glorios, qui·l mon tot enrama

0h.47      Puix sou lum de la fe nostra

0h.47a    O sant excellent que·l mon illumina

0h.48      Puix sou sacerdot y bisbe tan digne

0h.48a    O gran sacerdot humil y benigne

0h.49      Puix sou sant tan venerable

0h.49a    O sant glorios, perfet y molt digne

0h.50      Puix veig que dels fels portau la bandera

0h.50a    Dimas beneyt, antorcha encesa

0h.51      Puix veig sou dotat de gracia tanta

0h.51a    O sant glorios, Ypolit insigne

0h.52      Puix vostra valor tan gran es y tanta

0h.52a    Sent March glorios, dexeble insigne

0h.53      Puix vostra virtut a tots nos convida

0h.53a    Columpna de fe molt fort y sancera

0h.54      Puix vostra virtut lo mon tot esmalta

0h.54a    O ciri de fe y clara lanterna

0h.55      Qui pot loar molt la gran valor vostra

0h.55a    O ciri de fe perfet y molt digne

0h.56      Reverent Egipciaqua

0h.56a    O excellent Egipciaqua digne

0h.57      Sant de molta reverencia

0h.57a    O bisbe molt sant, de vida perfeta

0h.58      Sent Johan Evangeliste

0h.58a    Apostol sant y subiran doctor

0h.59      Tecla, verge gloriosa

0h.59a    O martre primera per Deu elegida

 

1.  Pere d’Abella

1.1          Pus axi·t plau ta bandera estendre

 

2.  Lluís Alcanyís

2.1          Per vos loar he mester vostra força

 

3.  Pere Alcanyís

3.1          Altisme Deu, Vos qui sou nostra via

 

4.  Pere Alemany

4.1          Ay, senyer, saludar m’ets?

 

5.  Berenguer d’Anoia

5.1a        Be volgra que bon exemple

5.1a’       Berenger d’Anoia·m dits hom

5.1b        Dons puys que say layrat

5.1c        Dona, c’anc pusch amar

5.1d        Per cap deport

5.1e        Gaita, be gardatz

 

6.  Pere Antoni

6.1          Del sol calor sovint a mi dete

6.1a        Lo meu senyor, be veig que res no costa

6.2          Dels dos combats, me sembla pus estret

6.3          Nou perles sce qui son molt stimades

6.4          Trepodion baracasin xaxundi

 

7.  Pere d’Anyó

7.1          Aquell sol clar de replandor eterna

7.2          D’aquell gran diluvi hon l’om se negava

7.3          Lum divinal de l’etern foch encesa

7.4          Volen los furs dels passats reys

 

8.  Blai Assensi

8.1          Ans que l’etern nostra fragil natura

 

9.  Lluís d’Averçó

9.1a        Verges, de vostre sacrari

9.1b        Con volentatz en amar se desperta

9.1c        Cant yeu m’esguard vostre gracios vis

9.1d        Bon’amors vol e cosen xascun dia

9.1e        Un belh xan feray per vos, dona pulida

 

10.  Mossèn Avinyó

10.1        [A] molts compren que, prenen[t] entrenyor

10.2        Al cor homill molt devot e contricte

10.3        [C]om a forçat m’aure de vos partir

10.4        D’amor me clam de l’interes que prench

10.5        [L]ohar cascu segons lo seu merexer

10.6        [L]o molt voler jo crech no·s pot compendre

10.7        Los mals cuberts no porten may planyença

10.8        [N]ou pensament es present a la pensa

10.9        [N]o perque cert a tot lo mon no sia

10.10      [P]us bona sort de mi tots jorns s’absenta

10.11      [S]egons comprench, pratica cortesana

10.12      S’Invega fos morta, tornar’a reviure

10.13      Socors de les muses no·m par que fretura

10.14      [T]ots mos delits en un punt volgui perdre

 

11.  Ferran d’Ayerbe

11.1        Tal indispost qual so novell e tendre

 

12.  Baltasar Joan Balaguer

12.1        Continuant, segons que joya mana

12.2        Loau tal sant, o sol, luna y esteles

12.3        O lum tan gran que torba y enluerna

12.4        Puix lo parlar del cor demostra·l titol

 

13.  Mossèn Barceló

13.1        Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens

 

14.  Fra Joan Basset

14.1        Ab fin voler vos am, senyora bella

14.2        Ab letres d’aur per mesura

14.3        Aspres dolors, penetrant, me destenta

14.4        Astres no us fuig pus tan sabers se planta

14.5        Be·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda

14.6a      Creure podets, senyora valarosa

14.6b      Senyora valen

14.6c      Amors, de suspirs

14.6d      Princessa proz, valens, d’auta semença

14.7        Dir me cove, se be·m tench l’engeny flach

14.8        Dompna valen de lial valor, tembre

14.9        En miey del cor porti VII colps mortals

14.10      Garaus amichs

14.11      Amor servir honran, presan e tembre

14.12      Yeu vos requir, Na ladria malvada

14.13      Lausan vostra saviesa

14.14      Mayres de Dieu, valerosa princessa

14.15      No desir tant del mon la senyoria 

14.16      Per gran rayso, cruel dona malvada   (in 61.8)

14.17      Pus avets bondat despesa

14.18      Terribles crits, agres, provocatoris

14.19      Una canço novelha vulh xantar

14.20      Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes

14.21      Us drachs fiblans va pel mon trop correns 

 

15.  Pere Bell

15.1        Clara virtut, mirall de sancta vida

 

16.  Pau de Bellviure

16.1        Dompna gentil, vos m’enculpats a tort

16.2        Per fembre fo Salomo enganat   (in 61.8)

 

16bis.  Bernat

16bis.1   . . . / ses fortz bastos o ses autres reclams

 

17.  Bertomeu

17.1        En lo mon trop molts homens relladors

17.2        Enamorats de sentiment grosser

17.3        No sta bon seny a home qui molt fia

 

18.  Joan Blanch

18.1        [B]en hay razo quez yeu mos xans espanda

 

19.  Andreu de Boixadors

19.1        Pus mon cosi me trau de pressa tanta

 

20.  Capellà de Bolquera

20.1        Ffis vos suy ayman

20.2        Li fayt Dieu son escur

20.3        Lo fills Nohe les terres per mesura

20.4        Midons qu’eu aym ses bausia

20.5        No·m pux d’amar vos estrayre

20.6        Pert se qui femna xastia

20.6a      Qui femna amar vol

 

21.  Jaume Bonet

21.1        D’amor me clam e maldich totz sieus faytz

21.2        Dol me costreny ten fort ab sforç gran

 

22.  Francesc Borgognyó

22.1        Calle ma beu, puix que loar no basta

22.2        De virtuts sou exalçada

22.2a      Pux ab virtuts lo mon vos magnifica

22.3        O clau que huy·ns obre del cel la gran porta

 

23.  Tecla Borja

23.1        Hoydes vostres rahons belles

 

24.  Jaume del Bosch

24.1        L’obra major que Deu etern ha feta

 

25.  Joan del Bosch

25.1        Flach es l’enginy si vos no m’ajudau

 

26.  Joan Francesc Boscà

26.1        No sab lo cami d’amor

26.2        Amor, ta gran senyoria

26.3        Un baro say, qui ayma ffinamen   (= 103.170)

 

26bis.  Ramon Boter

26bis.1   Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa

26bis.2   O mort cruel, mostra ta gran potença

26bis.3   Prenent lo tot per la pus simpla part

26bis.4   Pus en lo mon sou feta singular

26bis.5   Quina dolor sera ’gual ab la mia

26bis.6   Si com Adam per dona fon vençut

26bis.7   Tant com lo sel la terra environa

 

27.  Pere Busquets

27.1        O tu christia qui es vençut de la ira

27.2        Qui vol appendre de haver paciencia

 

28.  [Questo item manca nel Rao]

 

29.  Antoni Canals

29.1        Al jorn incert quant Deu vendra

 

30.  Pere Miquel Carbonell

30.2        Ferrando·s diu d’Erve qui t’a polida

30.3        Homens inichs e plens de males fades

30.4        Yo Carbonell estimant poc la vida

30.4a      Senyor general Loctinent

30.6        O vosaltres Cristians

30.7        Son escrivans ab poca consciença

30.8        Vos, En Galant, vergonya teniu poca

 

31.  Berenguer de Cardona

31.1        Mare de Deu, eternalment prevista

31.2        Sagrat vaxell, archiu sobreycellent

 

32.  Ramon de Cardona

32.1        Amant amor, d’amor suy ben amats

32.2        Lo vostre sguart ences l’autrir greu flama

 

33.  Dalmau de Castellnou

33.1        Dompna, de mi merce us prenya

 

34.  Joan de Castellnou

34.1        Al gay coven vuyl far aquest deman

34.2        Axi·m te dins el gran briu

34.3        Dieus! E com soy alegres e joyos

34.4        Pus mi dons vai tant, si Deus m’enantischa

34.5        Qui de complir tot son plazer assaya

34.6        Si co·l soleyls, per son cors acomplir

34.7        Si com de cauza vedada

34.8        Tant es lo mons ples d’amor descorteza

34.9        Tan soi leyals envas ma bel’aymia

34.10      Tot claramen vol e mostra natura

34.11      Valor ses frau, dona, tenetz en car

 

35.  Francí de Castellví

35.1        Dins lo meu cor a[b] fulles d’or escrita

35.2        Mare del Fill al Qual sou vera filla

35.3        Trobant se Març ab Venus en un temple   (= 60.24 = 203.17)

35.4        Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona   (= 60.25 = 203.18)

 

36.  Joan de Castellví

36.1        Amor es tal que son poder

 

37.  Lluís Català

37.1        En tantes parts vostra bondat destilla

37.2        Venint en lo mon, superna rehina

 

38.  Francesc Centelles

38.1        Donosa sou, bella, sens gens offana    (in 61.8)

 

39.  Jordi Centelles

39.1        Arbre beneyt, per al gran cell scala

39.2        Canta lo cel ab novell’armonia

39.3        Confit inmortal en capça molt pura

39.4        De fe, d’amor, la mes encesa flama

 

40.  Aimó de Cescars

40.1        Unes noves vull comensar

 

41.  Jaume Civaller

41.1        Amor, amors, jo us atorch senyoria

 

42.  Artal de Claramunt

42.1        Sy be, Fortun’, as dat lo torn

 

43.  Vicenç Comes

43.1        Destret per fin’amor

 

44.  Arnau de Cors

44.1        Causa tan gran produint tal effecte

 

45.  Andreu Despens

45.1        Bell cavaller, pus m’estas demenan

45.2        Mossen Johan, digues me que fare

45.3        Mossen Endreu, un om a ffet aymia   (= 103.102)

 

46.  Bernat Despuig

46.1        D’escuredat tenint la pensa llesa

 

47.  Pere Despuig

47.1        Pus que bondat neç abtesa

 

48.  Llorenç Diamant

48.1        Lo tan alt grau, pura Verge Maria

 

49.  Ferran Díeç

49.1        Al qui sens pris elegira loar la

49.2        Del que pertany al Creador

49.2a      Primerament ligen aquells qui tiren

49.3        Espera sens culpa la vert gavarrera

49.4        L’Obrer etern, fundant natura humana

49.5        L’or fi de pes requir balança fina

49.6        Les divines gracies axi son partides

49.7        Mossen Guillem, quart en linyatge

49.7a      Les obres dalt han son etern principi

49.8        Per quant m’an dit que ’n la devocio

49.9        Perque moltes obres detinguen la plaça

 

50.  Rodrigo Díeç

50.1        De vuy dema se·n va lo temps

50.2        Qui pert son temps es be horat

50.3        Si be, yo crech, la veritat sentiu

 

51.  Bertomeu Dimas

51.1        Hon Deu esta localment se nomena

51.2        Si m’atrevesch entrar l’escura silva

 

52.  Arnau d’Erill

52.1        O tu, traydor, qui tan sovint renegues

 

53.  Jaume Escrivà

53.1        Amor, Amor, quisvulla us don lausor   (in 61.8)

53.2        En be fort punt suy entrat en la setla

53.3        Pus que demendat m’avets

 

54.  Joan Escrivà

54.1        Les Caterines

54.2        Passant jo per l’ancontrada

54.3        Qui Deu vos contempla de la creu en l’arbre   (= 60.20)

 

 

55.  Mossèn Estanya

55.1        Rich so d’enuyts e pobre de conort

 

56.  Miquel Estela

56.1        A Deu es cert lo qual prech me confona

56.4        Orfeu novell, criat en la gran Creta

 

57.  Mateu Esteve

57.1        Lo gran estat de vostre alt linatge

 

58.  Bernat Estruç

58.1        Poch repos sent qui parteix arribant

 

58bis.  Jeroni Fabra

58bis.1    En lo temps bell de nostra primavera

 

59.  Andreu Febrer

59.1        Ay! cors avar, scas, richs de merce

59.2        Amors, qui tost fer, quant li play

59.3        Are·m platz be com l’afan e·l martire

59.4        Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs

59.5        Del cor preyon me parton li sospir

59.6        Del tot me cuydave lexar

59.7        Doloros critz ab votz brava, terribla

59.8        Dompna, lo jorn qu’yeu me perti de vos

59.9        E lhas, amors! Ten pauch vos cal de me

59.10      En lo mig del cami de nostra vida

59.11      Ja per dir vos mon cor e mon talan

59.12      Las, a qui dire ma langor?

59.13      Lo fol desir qu’Amor ha fayt intrar

59.14      Pus qu’estorts suy del lach de la mar fonda

59.15      Si ’n lo mon fos gentilesa perduda

59.16      Sobre·l pus naut alament de tots quatre

 

60.  Bernat Fenollar

60.1        Al be que vull mes que ma vida

60.2        D’acte semblant tan virtuos

60.2a      Vist que sens vos nostre cor se reffreda

60.3        D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca   (= 98.5)

60.4        D’aquesta gran aguila volar la volada

60.5        De vos e de mi lo temps assegura   (= 115.8)

60.5a      Ensems vos puch dir, senyora Olives

60.6        Del nom gentil de una gentil dama

60.7        Diversament un [bell] nom se recita

60.8        Ja los grans rius de vostres bens corrien

60.9        L’alta sens par, humil Verge Maria

60.10      Lo credit gran que de subtil entendre

60.11      Lo suar guarex la febra

60.12      Los qui·m desiau loar

60.13      Ma volentat, no menys freda que marbre

60.14      Mirant, senyor de molta reverencia

60.15      Mostrant un greu planyer lo cel y la terra   (= 98.6)

60.16      Per be que lo mon en tals fets huy sia

60.16a    Semblant la dels reys ab gran resplandor

60.16b    Per mils sentir dels fets la fi   (= 189.4 = 194.2 = 202.4) 

60.16c    En mostra donchs de gran benevolencia

60.17      Per mitigar l’enuig gran de l’estiu

60.18      Puix Deu james les gracies nos dona

60.20      Qui Deu vos contempla de la creu en l’arbre   (= 54.3)

60.21      Tals son los plets que vencen son optat

60.21a    Ni lo meu dir fa consequencia

60.21b    Nostra amistat tant bon grat yo excite

60.22      Un altre Sent Pau no sou vos, mossenyer

60.23      Vostres goigs ab gran plaer

60.24      Trobant se Març ab Venus en un temple   (= 35.3 = 203.17)

60.25      Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona   (35.4 = 203.18)

 

60bis.  Vicent Ferrandis

60bis.1   Velera nau tallada ’n bona luna

 

61.  Francesc Ferrer

61.1        Ab dubte veg [que] puscha viure

61.1a      Despit, treball, enug [e] dol

61.2        Arbitr’es gran levar juhi

61.3        De cert vos dich, si m’a durar

61.4        De fi en fi, vos am tan finament

61.5        Enamorats, doleu vos de ma vida

61.5a      Quatre vocals e tres letres ensemps

61.6        Enug estrem abat tot bon saber

61.7        Governador, si·l cars de l’ignocent

61.8        O, be ’s despit e gran dolor

61.9        Qui be serveix lexau, que grat ne ten

61.10      Qui veu present lo que mai no a vist

61.11      Huyt letras son e la meytat vocals

61.12      Una tenço vul ab vos tançonar   (= 187.2)

 

61a.  Francesc Ferrer o Ferrera

61a.1      Aveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla

 

62.  Jaume Ferrer

62.1        Velera nau de sant peregrinatge

 

63.  Joan Ramon Ferrer

63.1        Com sia just, per gran manutanença

63.2        De part dels reverends

 

64.  Gabriel Ferruç

64.1        Amichs Garaus en cuy fis prets s’agença   (= 105.2)

64.2        Pus flach sou que nulha stopa

64.3        Reyna de pretz, doctrina dels saubens

64.4        Sancta dels sans, excelhens e suprema

64.5        Us plants crusels ab gemechs dolorosos

64.6        Seny’en Ferruç, vos qui tenits procura   (= 112.1)

 

65.  Figueres

65.1        D’Amor, si·m planch, ne vayg ploros

65.2        Enteniment, saber ne fantesia

65.3        Morir cuyt, las

65.4        Temps ha que visch peccant sens penedir

65.4a      Subiran Deu [e] creador

 

66.  Genís Fira

66.1        Ans que peccant, general malaltia

 

67.  Joan Fogassot

67.1        Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals

67.2        . . . / [v]olguer[a en] companyia

67.3        Dels doctes fels congregat per posible

67.4        Ffins aci me ’veu mostrada

67.5        Infinits mals divisio·ns aporta

67.6        Per lo cami breu, sens peril, dresera

67.7        Ploren mos ulls lagremes no lensants

67.8        Qual orador te lengu’axi diserta

67.9        Rey virtuos, senyor d’insigna terra

67.10      Si be no·m sent en res lo foch d’amor

67.11      Vostre parlar no sie scas

67.12      Qual voleu mes, e sou de bon acort   (= 140.4)

67.13      En Fogassot, pus sou enamorat   (= 183.3)

67.14      Tant fort treball me dona·l pensament   (= 202.3)

 

68.  Francesc

68.1        Le guay dolç cors a quuy s’es junct

 

69.  Jeroni Fuster

69.1        Asserenau los nuvols de l’entendre

69.2        Dins en l’archiu de les divines sales

69.3a      En lo mes baix d’aquella vall escura

69.3b      Puix que yo, trist, peccant, obri la porta

69.3c      Si dins lo loch escur de trista pena

69.3d      No es tan gran, Senyor, per molt que sia

69.3e      Puix que ’n la creu, morint per culpes mies

69.3f       Si he perdut mon temps en males obres

69.3g      Bastava sols, per a poder salvar nos

69.3h      A tu, puix tu, verge Mare divina

69.4        Dels richs tresors del clar entendre

69.4a      Lums que de nit les tenebres bandejen

69.4b      Del mes alt cel vingue l’etern Espos

69.4c      Mas puix tenim davant la vista nostra

 

70.  Pere Galvany

70.1        Pus vey lo mon es vengut en tal cas

 

71.  Joan Gamiça

71.1        A tu m’acost, mare del Creador

 

72.  Lluís Garcia

72.1        A vos per lohar, dels angels senyora

72.2        Canbi paras contra·l Sathan qui us postra

72.3        Mayor de tots creats de una pasta

 

73.  Martí Garcia

73.1        Absent de vos, mon goig e be

73.2        Adeu, bon temps e bona sort

73.3        De ferm en ferm suy liguat ab la ferma

73.4        Desconsertat d’aquel saber

73.5        Despuys que so presoner de fortuna

73.6        En tal debat hay mis mon pensament

73.7        Lo voler pot be son dan

73.8        No puix forçar tan lo voler

73.9        Ho laç, Amor! Per que consent

73.10      Per gran desir, dona, que·m ve de vos

73.11      Temps es que suspir e que plor

 

73bis.  Miquel Garcia

73bis.1   Fort y guarnit, castell inexpugnable

 

74.  Jaume Gassull

74.1        Ab tot que tant, ab tan autentics actes

74.2        Axi us dexau a tots contents

74.2a      I·l mateix dia

74.3        Considerant quant dignament

74.3a      Donchs no u tingam a molt grans maravelles

74.3b      D’on me trobi, no se en quina manera

74.3c      Y ans que no entras lo que us dich que venia

74.3d      Yo, aguaytant y ohint los vols d’aquelles

74.3e      Y axi, hoint que·ls jurats nomenaven

74.3f       Un’altra dix: «Senyora, per ma vida

74.3g      A poch a poch la bregua fon mesclada

74.3h      Mentres hi fon lo metge may parlaren

74.3i       Hi tots los vots en un parer clogueren

74.3j       Les vostres leys que·l mon tant multipliquen

74.3k      De manament de part de Vostr’altesa

74.3l       Puix altercat hagueren una stona

74.3m     Tan secament me donen mortal guerra

74.3n      Compassio me fa esser vehina

74.3o      Coses hi a que·ns paren a la vista

74.3p      Aquell convit, per qual se vulla via

74.3q      Puix fon del tot la causa disputada

74.3r       I axi les dos, examinant los actes

74.3s       Es livell just lo çeptre de justicia

74.3t       Y axi les parts, ab paraules corteses

74.4        Dificil cossa ’s ben jutgar

74.5        En nom d’aquell gran Jutge just

74.6        Estant de repos, vetlava ma pensa

74.7        Mare de Deu esser no merexque

74.8        Puix la voluntat tots temps esta presta

74.9        Puix no·s funda sobre raho

74.10      Report d’unes noves me força que us diga

74.11      Sens molta disputa tot hom pora veure

74.12      Si moltes ne feu vos d’estes ampreses

74.13      Tostemps hohi dir, hi ver se reçita

74.14      Vist que la Sgleya militant

74.14a    Veniu, veniu, Virgilis y Pertrarques

 

75.  Guillem Gibert

75.1        Ab dolor gran e fora de mesura

 

75bis.  Pere Gomis

75bis.1   Per a passar d’aquest golf miserable

 

76.  Francesc Martí Gralla

76.1        Estrem voler, per mala ssort, me tempta

76.2        Mossen Johan, seguons hopenio

 

77.  Melcior de Gualbes

77.1        Acompanyat d’un amoros desir

77.2        Molt m’es plasens, belha, com senyorega

77.3        Pus me suy mes en l’amorosa questa

 

78.  Guàrdia

78.1        Mossenyer meu, per conseguir

78.2        Per dos estrems tinch l’espirit destret

 

79.  Francí Guerau

79.1        Bellesa gran vostre cors illumina

79.2        Cert, com no us veig, senyora de mon cor

79.3        De mi us recort, senyora, mia vida

79.4        E qui pora, donzella virtuosa

79.5        Si co·l malalt quant la febre·l combat

79.6        Un gran enuig dins mon cor sent causar

79.7        Un gran espant de tots espants major

 

80.  Joan Guerau

80.1        Vedi 0.46bis

80.2        Por ab gosar, ardiment e temor

 

81.  Dionís Guiot

81.1        Reys magniffichs, trop me par causa folla

 

82.  Fra Hugó

82.1        Guays e jausents xanti per fin’amor

 

83.  Lluís Icart

83.1        Ab tal enginy me ferich d’un encontra

83.2        Belha ses par, en pretz e laus s’abonda

83.3        De novelh joy e de novelh’amor

83.4        Eras quant vey dels brots tombar la flor

83.5        Fraires molt cars, maravil me de vos

83.6        Malauts e greus destretz

83.6a      Si us platz d’amor, ffrayres, ben captenir

83.7        Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau

83.8        . . . / no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis

83.9        Parlar d’amor no pusch si no planhen

83.10      Per que d’uymay la vostra valor tanta

83.11      Can me sove de la beutat diversa

83.12      Si be no·m platz xentar canço ne vers

83.13      Si us am de cor e si desir que fos

83.14      Tan quan lo mon d’amar no ’s cautelos

 

84.  Mossèn Ivany

84.1        En re del mon no prench joy ne segorn

84.2        Eu say un prat hon ha fulhas e flors

 

84bis.  Jaume II d’Aragó

84bis.1   Mayre de Deu e fylha

 

85.  Francí Joan

85.1        Aquell potent e sobre tot poder

 

86.  Perot Joan

86.1        Dicatis qui us ha ginyat

86.2        En la pus alta fortuna

86.3        O, Mara de Deu, senyora

86.4        Principi de malas fadas

 

87.  Joseta

87.1        Tot lo voler

 

88.  Joan Llençol

88.1        Alt, en lo cel, la geraxia canta

 

89.  Ramon Llull

89.1        A cells qui dihen que provar

89.2        A honor del major senyor

89.3a      A vos, dona verge santa Maria

89.3b      Senyer ver Deus, rei glorios

89.4        Deus, ab joy xant. Per vos, f. g. discorrens

89.5        Deus, ab vostra gran pietat

89.5a      A, bon’amor! E per qual tort

89.5b      A, crueltat

89.6        Deus, ab vostra vertut comens’est Desconort

89.7        Deus glorios! per vostr’amar

89.8        Deus, per far a vos honrament

89.9        Proverbis fas d’ensenyament

89.10      Son creat e esser m’es dat

89.11      Un consilii vull començar

89.11a    Senyor Deus: pluja

89.12      Un senyor rey, qui be enten

89.13      Vivia ab gran gaug la verge Maria

 

89a.  Pseudo Ramon Llull

89a.1        [A]mor nos fa aço rimar

 

90.  Romeu Llull

90.1        Ab gran sfors quasi forci natura

90.2.       Comte senyor, puys virtut es la rama

90.3.       De bocadens postrat estich en terra

90.4.       Di’ te dia tanti guai

90.5.       Ffantesiant molt sovint en amor

90.6.       Glorios es l’hom qui no sent d’amor

90.7.       Yo fuig d’Amor per viure ’n libertat

90.8.       L’alt triunphant Cupido, deu de Amor

90.9.       Lexe m’estar, Amor, no·m dones guerre

90.10.     Misteri gran, o concebiment noble

90.11.     Mon sentiment ha perdut del tot l’esme

90.12.     Per satisfer al que tant me obliga

90.13.     Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla

90.14.     Si ’n nagun temps d’amor me so clamat

90.15.     Si ’n temps passat hagues pogut conexer

90.16.     Si us he mal dit en pensar ni per obre

90.17.     Vengut es temps qu’en amar dare terme

 

91.  Llorenç Mallol

91.1        Moltes de vetz, dompna, ·m suy presentatz

91.2        Sobre·l pus alt de tots los cims d’un arbre

 

92.  La Reina de Mallorca

92.1        Ez yeu am tal qu’es bo e belh

 

93.  Arnau March

93.1        Levant mos ulhs, pres del Cel vi [e]star

93.2        Novelh pançer m’es vengutz soptamen

93.3        Presumptuos cors, ple de vanitats

93.4        Qui pora dir lo misteri ten alt

93.5        Si m’avets tolt, Amor, del tot lo sen

93.6        Tot hom se guart de mi

93.7        Un novell fruyt, exit de la rabaça

 

94.  Ausiàs March

94.1        A mal estrany es la pena estranya

94a.1      A mi acorda un dictat   (Pseudo A. M.)

94.2        Ab molta rao me desenamore

94.3        Ab tal dolor com l’esperit s’aranqua

94.4        Ab vos me pot Amor ben esmenar

94.5        A Deu siau, vos, mon delit

94.6        Axi com cell qui desija vianda

94.7        Axi com cell qui ’n lo somni·s delita

94.8        Axi com cell qui·s parteix de sa terra

94.9        Axi com cell qui·s veu prop de la mort

94.10      Algu no pot haver en si poder

94.11      Alguns passats donaren si a mort

94.12      Als fats coman tot quant sera de mi

94.13      Alt e amor, d’on gran desig s’engendra

94.14      Amor se dol com breument yo no muyr

94.15      Aquell ateny tot quant atenyer vol

94.16      Aquelles mans que james perdonaren

94.17      Aquesta es perdurable dolor

94.18      Be·m maravell com l’ayre no s’altera

94.19      Callen aquells que d’Amor han parlat

94.20      Cell qui d’altruy reb enug e plaer

94.21      Cert es de mi que no me·n cal fer compte

94.22      Cervo ferit no desija la font

94.23      Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba

94.24      Clar es e molt a tots los amadors

94.25      Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta

94.26      Colguen les gents ab alegria festes

94.27      Coratge meu, a pendr’esforç molt tart

94.28      Dona, si us am, no·m graescau amor

94.29      En aquell temps senti d’Amor delit

94.30      Entre Amor sso portat he Fortuna

94.31      Entre·ls ulls y les orelles

94.32      Ffantasiant, Amor a mi descobre

94.33      Yo crit lo be si ’n algun loch lo se

94.34      Ja de amor tebeu james no sia

94.35      Ja no esper que si’amat

94.36      Ja tots mos cants me plau metr’en oblit

94.37      Junt es lo temps que mon goig es complit

94.38      La gran dolor que llengua no pot dir

94.39      La mia por d’alguna causa mou

94.40      La vida ’s breu e l’art se mostra longa

94.41      L’ome pel mon no munta ’n gran valer

94.42      La so ates d’on so volgut fugir

94.43      Lexant a part l’estil dels trobadors

94.44      Lexe la Sort lo seu variat torn

94.45      Lo cinquen peu del molto ab gran cura

94.46      Lo jorn ha por de perdre sa claror

94.47      Lo temps es tal que tot animal brut

94.48      Lo tot es poch ço per que treballam

94.49      Lo viscahi qui·s troba ’n Alemanya

94.50      Los ignorants Amor e sos exemples

94.51      Ma voluntat, amant vos, se contenta

94.52      Malament viu qui delit pert de viure

94.53      Maleyt lo jorn que·m fon donada vida

94.54      Malventuros no deu cerquar Ventura

94.55      Mentre d’Amor senti sa passio

94.56      Mes voluntats, en gran part discordants

94.57      Molt he tardat en descobrir ma falta

94.58      Molt me par bo que pens de l’altre mon

94.59      Molts homens hoig clamar se de Fortuna

94.60      Mon bon senyor, puix que parlar en prosa

94.61      No cal dubtar que sens ulls pot hom veure

94.62      No guart avant ne membre lo passat

94.63      No·m clam d’algu qu’en mon mal haja colpa

94.64      No·m fall recort del temps tan delitos

94.65      No·m pren axi com al petit vaylet

94.66      No pens algu que m’allarch en paraules

94.67      No pot mostrar lo mon menys pietat

94.68      No·s maravell algu perque m’enyor

94.69      No sech lo temps mon pensament inmoble

94.70      No so gosat en demanar merce

94.71      O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons

94.72      O mort, qui est de molts mals medecina

94.73      O quant es foll qui tem lo forçat cas

94.74      O vos, mesquins, qui sots terra jaheu

94.75      Hohiu, hohiu, tots los qui be amats

94.76      On es lo loch on ma penssa repose

94.77      Paor no·m sent que sobreslaus me vença

94.78      Per lo cami de mort e cercat vida

94.79      Per molt amar ma vida es en dupte

94.80      Per que m’es tolt poder delliberar

94.81      Por de pijor a molts fa pendre mort

94.82      Pren m’enaxi com al patro qu’en platga

94.83      Puix me penit, senyal es cert que baste

94.84      Puys me trob sol en amor, a mi sembla

94.85      Puys que sens Tu algu a Tu no basta

94.86      Qual sera ’quell que fora si mateix

94.87      Quant plau a Deu que la fusta peresqua

94.88      Quant mes amau, tant mes temor teniu

94.89      Que m’ha calgut contemplar en Amor

94.90      Que val delit puys no es conegut

94.91      Qui es aquell qui en Amor contemple

94.92      Qui·m mostrara la Fortuna loar

94.93      Qui·m tornara lo temps de ma dolor

94.94      Qui ne per si ne per Deu virtuts husa

94.95      Qui no es trist, de mos dictats no cur

94.96      Qui sera aquell del mon superior

94.97      Qui, sino foll, demana si m’enyor

94.98      Quins tan segurs consells vas encerquant

94.99      Retinga·m Deu en mon trist pensament

94.100    Sens lo desig de cosa desonesta

94.101    Si be mostrau que mi no avorriu

94.102    Si co·l malalt que·l metge lo fa cert

94.103    Si co·l malalt, qui lonch temps ha que jau

94.104    Si com aquell qui per sa ’nfinitat

94.105    Si com l’om rich que per son fill treballa

94.106    Si com lo taur se·n va fuyt pel desert

94.107    Si com rictat no porta bens ab si

94.108    Si com hun rey, senyor de tres ciutats

94.109    Si Deu, del cors, la mi’arma sostrau

94.110    Si·m demanau lo greu turment que pas

94.111    Si ’n algun temps me clami sens raho

94.112    Si per null temps cregui ser amador

94.113    Si pres grans mals un be·m sera guardat

94.114    Sia cascu per ben hoir attent

94.115    Sobresdolor m’a tolt l’imaginar

94.116    Tal so com cell qui penssa que mora

94.117    Tant en Amor ma pens’a consentit

94.118    Tant he amat, que mon grosser enginy

94.119    Tant he amat que vinch en desamar

94.120    Tot entenent amador mi entengua

94.121    Tot laurador es pagat del jornal

94.122    Tot metge pren carech de consciença

94.123    Tots los delits del cors he ja perduts

94.124    Tots los desigs escampats en lo mon

94.125    Veles e vents han mos desigs complir

94.126    Vengut es temps que sera conegut

94.127    Volgra sser nat cent anys ho pus atras

94.128    Vos qui sabeu de la tortra·l costum

 

94a.  Pseudo Ausiàs March

94a.1      A mi acorda un dictat

 

95.  Jaume March

95.1        Ço fo el mig de juliol

95.2        Dins un verger molt gran

95.3        Dos son los alts, segons lo meu parer

95.4a      Dreyt e rayso ha mos .v. sens forçats

95.4b      Si·m fay amor magresir los espondils

95.4c      Ceyla qu’ieu port en semblan de colomba

95.4d      S’a Deu plages que m’hages format beyl

95.5        Las, treballat e fora de mesura

95.6        . . . / los pot hom nomenar

95.7        Quant heu cossir en los fets mundanals

95.8        Sus en lo mig d’una costa

95.9        Un sobrespler m’es vengut per lo veure

95.10      Mossen Jacme, si us plats, vullats triar

 

96.  Pere March

96.1        A vos, madona, qui sabets

96.2        A vos, mout aut senyor

96.3        Al punt c’om naix comensa de morir

96.4        Blanxa y bella n’es la costa

96.5        Cest falç de mon no·l presi un puges

96.6        Cest qui ço fay d’on li deu seguir dan

96.7        Dompna·m platz ben arreada

95.7bis   Sey’En Bernat, volgre·m costes I march

96.8, 12  Dona val tan com de far mal c’estra

96.9        Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha

96.10      Mon car senyor N’Amfos

96.11      Tots grans senyors qui be vol avenir

96.12      Vedi 96.8, 12

 

97.  Jeroni Martí

97.1        Qui pot loar lo grau de vostra fama

 

97bis.  Pere Martí

97bis.1    Real ciutat pel Rey etern fundada

 

98.  Pere Martines

98.1        Palma tenint Jhesus alt en la çima

98.2        Per dar bon past a les penses divines

98.3        Si esta gran lira sera mal temprada

98.4        Torre de ffe ab grans virtuts

98.5        D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca   (= 60.3)

98.6        Mostrant un greu planyer lo cel y la terra   (= 60.15)

 

99.  Pero Martines

99.1        Ab quin ale ne, trist, ab quina boca

99.2        Al rey Jesus donada la sentença

99.3        Clare Thomas, doctor sancte

99.4        Imperial donzella, mes que bona

99.5        Mervellat estich de ço que hoig

99.6        O banch segur en qui lo preu se paga

99.7        O corredor del divinal encant

99.8        Qui·m donara saber e consonants

99.9        Si be lo dol me tenia setjat

99.10      Singular preu, salut d’umana pensa

99.11      Vos que ’n sija los angels soterraren

 

100.  Joanot Martorell

100.1a    La lletra que sta primera

100.1b    Malaja amor qui la·m feu abellir

100.1c    Enamorats, mirau la be

100.1d    Enamorats, feu li honor

100.1e    Lo cavaller que ’n armes fon lo fenix

 

101.  Guillem de Masdovelles

101.1      Del cruzel crim de lleza magestat

101.2      Diats, midoncs: cuydau vos que us servescha

101.3      Dues gentils donzellas say, quez an

101.4      En breu veyrem torney mortal bastir

101.5      Eras mi ponch Amors tan finamen

101.6      Ja no veyra midoncs que pus la blan

101.7      Le temps presens de guaya primavera

101.8      Mos cars nabotz, en vostres canssons vey

101.9      Mos cars nabotz, yeu ssay dos aymadors

101.10    Mos cars nabotz, torbat m’an l’enemich

101.11    Per qu’ieu suy vielhs, en favor de les vellas

101.12    Pus li prat son de verdura guarnit

101.13    Pus m’avets ffayt a tan gran fallimen

101.14    Reunabblament, per gran desconaxença

101.15    Senyor mot naut, l’autrier me ffes demanda

 

102.  Joan de Masdovelles

102.1      Claradat gran de continuu rate

102.1a    Pera, germa, hindigna de resposta

102.2      En tres parts es vostron nom divisit

102.3      Ffamos, gentil, imitant bons estils

102.4      Qui padanam farup damiracundi

102.4a    P . . .  h  . . . och estable

102.5      Per letres vuyt se confix lo gran nom

102.6      Senyora molt singular

102.7      Si los burlats volen, burlats, burlar

102.8      Sol era yo de trebals abundat

102.9      Un fermall sce de sinch perles hornat

 

103.  Joan Berenguer de Masdovelles

103.1      A mi mateix cove que digua: «Ffora»

103.2      A tu conffes, mon bon rey he senyor

103.3      A vos, qui sou de complida ballesa

103.4      Ab gran affany he mal, dol, he tristor

103.5      Ab grieu trebalh ez enguoxos turmen

103.6      Ab los suptils llaços que par’Amor

103.7      Ab plants e plors pertre de vos, senyora

103.8      Ab quin turment he pena conguoxosa

103.9      Ab tot conech, dona, que·t pots clamar

103.10    Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia

103.11    Alegre·t, flor virginal incompresa

103.12    Alsgunes gens m’an dit, moltes veguades

103.13    Alguns han dit e volgut sostenir

103.14    Amor, del mal que·m feu ten fort me duyll

103.15    Amor, qui pot, m’a dat a dona tal

103.16    Amor tots jorns me presenta

103.17    Amors, d’uymes selar no pusch los dans

103.18    Anar me·n vull. Per sso prench comiat

103.19    Ans Deu creas enjelical natura

103.20    Apoderat d’Emor, per son poder

103.21    Aquell saber qui·m feu de vos partir

103.22    Aquestes velles vils mardoses

103.23    Aquests grans fets perseguits fins havuy

103.24    Ara conech sso que no conexia

103.25    Be li pren mal a ’quell qui del desert

103.26    Be·m pendra mal si pass’esta jornada

103.27    Be saps, Amor, que volentat avia

103.28    Be vols, Amor, ton gran poder mostrar

103.29    Car ffort teniu, dona, virtut sens frau

103.30    Sert es a tots c’amor es cosa pura

103.31    So que fins vuy aveu sabut guordar

103.32    Ço que no vol ma dispossissio

103.33    Com pus pens, mes difficultos me par

103.34    Cuytau, senior, per ffer a Deu servey

103.35    D’assi partesch, d’on partir no volria

103.36    De ben servir no son llas ni cançat

103.37    De mans barats qu’el mon se fan, no·m pach

103.38    De vos, Amor, no pusch ges null be dir 

103.39    De vos me clam, dona prous e valen

103.40    Del joy d’emor suy ers depnats he ras

103.41    Dels crims majors comet lo crestia

103.42    Despuixs parti de vos, ma bell’aymia

103.43    Despuyxs partim de la bona ciutat

103.44    Destretz d’amor, ab cuytat enament

103.46    Dins un poblat, en terra despoblada

103.47    Dol port d’un dol, qui·m dona gran dolor

103.48    Dona del mon no·m pot jens enguenar

103.49    Dona qui val bon voler me demostre

103.50    Dona qui vol molts aymans comportar

103.51    Dones d’un senyn, dues son, he bondat   (= 145.10)

103.52    E llas de mi!, que ma plorosa vida

103.55    En temps d’enuig e mig desllibertat

103.56    En vida muyr, he morint puix guarir

103.57    Encalssant, fuig del c’atenyer volrria

103.58    Entes aveu tan be lo general

103.59    Anuig me te insesantment llunyat

103.60    Anuig mostrau aver que us vulla be

103.61    Anuig trop gran en la festa que feu

103.62    Eres maldich lo jorn, lo punt e l’ora

103.63    Eres, pus ssuy ssi fort anamorats

103.64    Eres plus vey c’Amors vol que sieus sia

103.65    Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps

103.66    Esperant muyr he morint visch ensemps

103.67    Estant ratret e d’enuig fatiguat

103.68    Ffeeltat vol amar la senyoria

103.69    Ffins asi he desamadas les donas

103.70    Gens no penseu, ssi be no us vaig a veure

103.71    Ges, de consell, en mi no tinc l’abrich

103.72    Grabiel fonch misatger singular

103.73    Gerregar vull ab amor he m’aymia

103.74    Omilitat, prinssipi de virtut

103.75    Yeu vull ez am la plus bella que·s mir

103.76    Increat Deu, sol creador

103.77    Ja que lo temps no ’s vuy tal com solia

103.78    Ja son de mals axi cansat

103.79    Ja volgues Deu que posques abstenir

103.80    James no fuy d’Emor tan descontent

103.81    Jatz que tots jorns, per ma granda folhia

103.82    L’enemorat qu’en temps antich amava

103.83    L’enyorament qui·m vench, de vos pertint

103.84    L’om qui del mon s’eparta, per servir

103.85    L’inconegut, sol d’ell conexador

103.86    Lo fonament de mon pler, alagria

103.87    Lo gran voler, dona, que us port, me costa

103.88    [Lo] prime guoig que tu, Mari’, aguist

103.89    Lo qui, per juy, a ffer l’om creure basta

103.90    Lo temps present de bella primavera

103.92    Molt protestant, comens ffer aquest’obra

103.93    Molt vos sou tart, dona, reguoneguda

103.94    Molts dies ha que tinch estrem voler

103.95    Mon Creador, incompres dreturer

103.96    Morir me cuyt de dol e gran faunia

103.97    Mort me donau, dona, sens maraxer

103.98    Mos cars cossis, pus t’aymia t’a ras

103.99    Mos honcles cars, yeu no dich mal d’aquellas

103.100  Mossen Endreu, temps ha que no trobe

103.101  Mossen Endreu, un consell te deman

103.102  Mossen Endreu, un om a ffet aymia   (= 45.3)

103.103  Mossen Ffrancesch, lo nohibbl’egullo

103.104  Mossen Guarau, pus lo temps es vengut

103.105  No crech prengues ab major pacciença

103.106  No·m clam d’Emor, ab tot que molts turmens

103.107  No·m ffera gens vostra descortesia

103.108  No·t merevells com voler te retempta

103.109  No us cal star, per que us vulla mes be

103.110  No veyrets may, d’eras anant

103.111  Null temps cuydi, dona, trobar

103.112  Palays de Dieu, pura verges Maria

103.113  Per gran rao, Verga-Dona, digist

103.114  Per que ’xi car, dona, ves mi teniu

103.115  Per que·m digues que, sens vostre voler

103.116  Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda

103.117  Per un gran alt que tinch, dona, de vos

103.118  Perdut he pler, deport, solas he riure

103.120  Perque mos vulls no pobliquen lo dan

103.121  Plus en vos tot be sa diriva

103.122  Plus c’Amor vol qu’en mos mals anadescha

103.123  Pobre de joy he malestruch d’aymia

103.126  Pus dau raho a mi, de mal perlar

103.127  Pus en tal punt m’avets, dona, portat

103.128  Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta

103.129  Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu

103.130  Pus no us dech res, per que·m dieu que us pach

103.131  Pus per amar he de morir

103.132  Pus que sebi qu’e vostre sensoria

103.133  Pus que sots tal

103.134  Pus vey que us plau per vos vaga rodan

103.135  Pus veig tant vol Amor que vostre sia

103.136  Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa

103.137  Quan me ssove d’aquell jorn que parti

103.138  Quanta dolor a passada lo rey

103.139  Quans sentimens james d’emor senti

103.140  Qui de mi us dix que ffos anamorat

103.141  Qui pert lo temps detras sso que no val

103.142  Regne divis es desolat, perdut

103.143  Senyor Jesus, infant perfet, antrist

103.144  Senyor prinsep, pus tal comensament

103.145  Set son he set, e puixs quatra setenas

103.146  Si james pusch del tot aconseguir

103.147  Si la fe fos per los tots be tenguda

103.148  Si·m volets be, mostrats lo·m en joven

103.149  Si per null temps merçe trobar davia

103.150  Si prest no·m val vostre gran gentilesa

103.151  Siau menbrant de so us deu recordar

103.152  Singular sant, qui Miquel t’anomenas

103.153  Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos

103.154  Sostenir pot dona, secretament

103.155  Tan complidamen

103.156  Tan fort vos ham hi ten senserament

103.157  Tan gran anyor de vosaltres me ve

103.158  Tant es sus mi furtuna riguorosa

103.159  Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir

103.160  Tant yeu no crech, que ges no puix trobar

103.161  Tan me pinet, dona, que no pusch pus

103.162  Tot axi com lo paubre va quirent

103.163  Tot me perdi aquell doloros jorn

103.164  Tot mon treball fins al jorn d’uy passat

103.165  Tot quant he ffet, ffins en lo present jorn

103.166  Tots aquells mals c’Amor pot ffer sentir

103.167  Tres anuigs tinch, qui·m fan penssiu star

103.168  Tu·m fas partir, per qui jo romendria

103.169  Tu·m pots valer, senyora, c’altre no

103.170  Un baro say, qui ayma ffinamen   (= 26.3)

103.171  Un colp mortal m’a dat Amor, de fresch

103.172  Un jorn, mirant, axi com ffer solia

103.173  Venir no·m fan an aquesta gran plassa

103.174  Volentat gran ez amor, tot ensemps

103.176  Voler m’enpeny, he raho m’o consent

103.177  Vos no sentiu sso que sentir deuria

103.178  Vos sou sens par, Verje-Dona polida

103.179  Vostro renom, per fets poblichs he certs

103.180  Vostros grans fets, senyora virtuosa

 

104.  Pere Joan de Masdovelles

104.1      Dona d’onor qui viure vol onesta

104.2      L’ome d’onor qui trenque sa peraula

104.3      Lliurada us sou a mi no per amor

104.4      No penseu gens que metre hun jornal

104.5      Temps es stat que m’anaveu pastar

104.6      Tot ignorant se pense molt saber

 

105.  Guerau de Massanet

105.1      Amors joy mi renovelha

105.2      Amichs Garaus en cuy fis prets s’agença   (= 64.1)

 

106.  Guillem Mercader

106.1      La Trinitat de son alt consistori

 

107.  Francesc de Mèscua

107.1      Anuig al mon, per fort que sia

107.2      Fermant los ulls alt en l’amor eterna

 

108.  Bernat Metge

108.1      De vostra salut he desig

108.3      Segueixqua·l temps qui viure vol

 

109.  Bernat Miquel

109.1      A Deu primer, qui es causa causant

109.2      Per molt pensar so en un pensament

 

110.  Miquel Miralles

110.1      Ans de crear los cels, lum ni planetes

110.2      Los daurats grius de Febo no volaven

110.3      Temple guarnit de real disciplina

 

111.  Mossèn Miralles

111.1      Les perles nou que vos aveu triades

111.2      Los sants pastors, en la nativitat

111.3      Quant yo be pens lo que james pensava

111.4      Un rich joyel natur’a produit

 

112.  Gabriel Mòger

112.1      Seny’en Ferruç, vos qui tenits procura   (= 64.6)

 

113.  Jeroni Monçó

113.1      A l’enteniment, si gracia l’affina

 

114.  Francesc Moner

114.1      L’estranger dolor que·m liga

114.2      Senyora, com me parti

 

115.  Joan Moreno

115.1      Ab tot que ja esperimens

115.2      Cascun vell pot fer la festa solempne

115.3      Yo, si be·m tinch per indigne serventa

115.4      Yo veig que·l protest ab vos no·m profita

115.5      La gran voluntat y amor magnifica

115.6      . . . / Jo be que us vull, he may repose

115.7      Senyor mossen March, ja no m’enamore

115.8      De vos e de mi lo temps assegura   (= 60.5)

 

116.  Ramon Muntaner

116.1      E·l nom d’aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro

 

117.  A. de Muntanyans

117.1      Gentils Bonetz, lo mals qu’avetz retraytz

 

118.  Lluís Munyoç

118.1      Verge sens par, de les castes pus casta

 

119.  Joan de Nàjera

119.1      Molt mes que spectable senyor virtuos

 

119bis.  Mossé Natan

119bis.1 En nom de Deu tot poderos

 

120.  Mossèn Navarro

120.1      Si be d’amor me clam sovent

120.2      Veig ço que·m plau e pas dolor estrema

 

121.  Ramon Novell

121.1      Eres qui vol socors haver de mi

 

122.  Jaume d’Olesa

122.1      Mayres de Dieu, cristall de puritat

122.2      O tu, Fortuna, que fas rodar lo mon

 

123.  Jaume d’Olesa i Sanglada

123.1      Ab goig contemplar yo vull, de Deu mare

123.2      Ab pens’inflamada, o Jesus benigne

123.3      Emperadriu, principi dels bens nostres

123.4      En lohar vos amor esforçs me dona

123.5      Jutges molt prudents, de gran dignitat

123.6      Si·l qu’ab virtut se condona

123.7      Verb incarnat dins ventre d’una verge

 

124.  Joan Olivella

124.1      Amor no vol c’om li fassa retraytz

 

125.  Francesc Oliver

125.1      No ha gran temps cavalcant jo pençava

 

126.  Bernat de Palaol

126.1      Cercats d’uymay, ja·n siatz belha y proz

126.2      Senyer Bernatz, dues puncelhas say   (= 156.2)

 

127.  Aznar Pardo

127.1      Leyaltat vol e bon dreg me comanda

127.2      O Deu, e quin sospirar

 

128.  Lluís Pardo

128.1      Ymaginant e ssentit qu’es dolor

 

129  Simó Pastor

129.1      Per divulgar la pratica dampnada

129.2      Segui, segui aventures gentils

 

130.  Pastrana

130.1      A vos, mon cor, me cove descobrir

 

131.  Lluís Peguera

131.1      Jo crech sapiau la casa

 

132.  Pere el Cerimoniós

132.1      Fayt hay venir, ab qui pusch’acordar

132.2      Mon char fill, per sanct Antoni

132.3      Vetlan el lit, suy ’n un penser casut

 

133.  Miquel Peres

133.1      D’amor los combats encalcen ma vida

133.2      Del mes alt cel haveu ubert la porta

 

134.  Pere Peres

134.1      Qui s’atreveix vostres lahors comptar

 

135.  Tomàs Périz de Fozes

135.1      [S]i co·l vassayl can servex longamen

135.2      [T]rop me desplay can vey falir

 

135bis.  Andreu Pineda

135bis.1  Gran temps apres que palma de victoria

 

136.  Baltasar Portell

136.1      Tenint molt offeses les mies orelles

 

137.  Pere Pou

137.1      Deseximents, deseximents

 

138.  Francesc Prats

138.1a    Ab dolor, Senyor, contemple

138.1b    Fent oracio en l’hort

138.1c    Pres en l’hort, ab mans ligades

138.1d    Humil davant Cayfas

138.1e    Tu, princep e Rey del mon

138.1f     Ab molt scarn, Rey dels Reys

138.1g    Confirmada la sentencia

138.1h    Ab alt so, en creu posat

138.2      Aquell qui s’adapta la carn de Christ pendre

138.3      Ara confes que so merexedor

138.4      Callin aquells invidiosos cans

138.5      Charitat me forsa i ley me incita

138.6      De stupor compres, en lo novell temple

138.7      L’habit de virtut honor exigex

138.8      L’home pec se torba en cosa novella

138.9      La vida sens terme excellent i cara

 

 

139.  Gilabert de Próixita

139.1      . . . / a lexe . . . d’on naix vera bondatz

139.2      Amant languesch e languin pas gran pena

139.3      . . . / Amor a çells on vol tirar

139.4      Amor aysi m’a fayt sentir

139.5      Be volgr’esser ten beneventuros

139.6      D’amor seray plus que no suelh

139.7      D’eres anant no say que puxa dir

139.8      Dels aymadors suy lo plus cossiros

139.9      Dona del mon no·s pens que per amors

139.10    Dona, per Deu, hajats merce de mi

139.11    En midons vey bondat e cortesia

139.12    Eras quant torn lay on es mon voler

139.13    Fort me desplay cant no vey

139.14    Lo cor e·lhs huelhs m’an lo cor[s] mis en pena

139.15    Le sovenirs qu’amors fina ma porta

139.16    Mals perladors vulh per tostemps maldir

139.17    Puys he d’amor ço qu’aver ne solia

139.18    Pus qu’en turmen hay mis tostemps ma vida

139.19    Pus que vos play, dompna, que res no us dia

139.20    Si lo mon perir devia

139.21    Si per servir de cor e de sauber

139.22    Trasit m’avets, dona desconaxent   (in 61.8)

 

140.  Francí Joan Puculull

140.1      Arbre molt sant, en qual ha be granat

140.2      No sab que·s fa sino cell qui Deu prega

140.3      Qual hom sentit pora dir ne penssar

140.4      Qual voleu mes, e sou de bon acort   (= 67.12)

 

141.  Pere de Queralt

141.1      Sens pus tardar me ve de vos partir

 

142.  Rafel

142.1      Jo no pens qu’en res no sia

142.2      Los dos primers de vostre nom molt hama

142.3      Qualsevol home faria

 

143.  Ramis

143.1      [O]hiu de mi quanta dolor

 

144.  Rajadell

144.1      Si port ventalh, belhs amichs, am pros

 

145.  Lluís de Requesens

145.1      Ans de molt temps veureu los confesos

145.2      L’acaptador vesat de petitesa

145.3      No ha molts jorns, parlant ab una dona

145.4      No se si ves, no ha molts jorns passats

145.5      No vull anar en loch un dones sien

145.6      No vull saber, de res no vull apendre

145.7      Nunque dire qui es la que jo ham

145.8      Retorn, retorn nostra bona ’mistat

145.9      Si us par Amor que hagues prou durat

145.10    Dones d’un senyn, dues son, he bondat   (= 103.51)

 

147.  Jaume Ripoll

147.1      Pausatz s’es us partitz

 

148.  Felip Dalmau de Rocabertí

148.1      Mossen Jacme, si us plats, vullats triar

 

149.  Fra Hug de Rocabertí

149.2      De tot delit privat e de ’lagria

149.2a    Delliberat lo dessus dit

149.2b    Donzell’al trist qui per amor es mort

149.2c    No·m fuy girat que jo senti

149.2d    Be deu penar l’amador

149.2e    Fortuna no·m fara pensar

149.2f     En cantant jo no poria

149.2g    No·s desconfort nul pensament

149.2h    Ay, trista, desventurada

149.2i     James mon entendiment

149.2j     Justa, clement, devota pietat

 

150.  Joan Rocafort

150.1      Enamorat no fou mes de Isolda

150.2      Tots mos delits e pensa ten joyosa

 

151.  Mestre Rocafort

151.1      Segons consell de la divina scola

 

152.  Jaume Roig

152.1      Magnifich mossen Johan

152.1a    Deu creador

152.2      Visrey, pel Rey nostre Johan altissim

 

153.  Lluís Roís

153.1      Apres d’aquell tan rich virginal temple

153.2      Misteris profundes los angels cantaven

153.3      Totes les coses d’aquest mon

153.3a    No siau vos, negant, inpenident

153.3b    Loau a ells, apres, loau a mi

 

154.  Joan Roís de Corella

154.1      Ab los peus verds, los ulls e celles negres

154.1a    Del mal que pas no puc guarir

154.2      Ab plor tan gran, que nostres pits abeura

154.3      Ans que dels cels girant mogues la roda

154.4a    Beda sou vos, senyor, quan vos contemple

154.4b    D’un bell joiell, senyor, tinc inventiva

154.4c    Senyor del mon, qui passau en saber

154.6      De bens e plaer tostemps abundos

154.8      Del jorn que us viu d’altra gens no em pot plaure

154.9      Des que perdi a vos, deu de ma vida

154.10    En llettres d’or, tendreu en lo sepulcre

154.12    Es pietat, si be hi voleu atendre

154.13    Es vostre cor d’acer, ab tan fort tempre

154.14    Fflor d’onestat, senyora devota

154.15    Flor de saber de qui el saber estilla

154.16    In utroque jure gran doctor, com somnies

154.17    Los qui amau preneu aquesta cendra

154.19    Mare d’Aquell qui de la creu en l’arbre

154.20a  Morta de part, davall la pedra marbre

154.20b  Mort per amor, dins lo negre sepulcre

154.21    Mos ulls, tancats perque altra no mire

154.22    Moura·s corrent la tremuntana ferma

154.23    No fon tan gran dels jueus la temor

154.24    Preniu lo pom, mare del gran Cupido

154.25    Si el ferro cald refreda la ma casta

154.26    Si en lo mal temps la serena be canta

154.27a  Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça

154.27b  Del mon no·m dolc, que ma vida vull perdre

154.27c  Lo foch que veig ences alt en la torre

154.27d  Cuita, cos mort, que l’amor que et fa perdre

154.27e  Amor cruel, qui els has units en vida

154.28    Terme perfet de l’etern consistori

154.29    Tres causes son que, ab fredor de marbre

154.31    Viu en lo cel e mort jau en lo marbre

 

154a.  Pseudo Joan Roís de Corella

154a.1a  En vos es ma fe e tota ma vida   (ex 154.11a)

154a.1b  Io desig esser vostre; e la sort mia   (ex 154.11b)

154a.2    Ma gran caritat, amor e llarguesa   (ex 154.18, 154a.1, 154.5, 154.7)

154a.3    Una sou vos, lo remei de ma vida   (ex 154.30)

 

155.  Joan Roís de Corella el Governador

155.1      Gens no cregau que la vostra honor   (in 61.8)

 

156.  Jaume Rovira

156.1      Qui vol al mon de fis pretz fama granda

156.2      Senyer Bernatz, dues puncelhas say   (= 126.2)

 

157.  Jaume Safont

157.1      En Leonard, si be mon spirit

157.2      Ionquers amichs, pus axi s’abandona

 

158.  Joan Salom

158.1      A tots ensemps accepta de bon grat

158.1a    Pere gentil e de bona manera

 

159.  Bertomeu Salvador

159.1      A vos, que nou cors ha glorifficada

 

160.  Joan Cesanassas

160.1      Gays trobadors, si voletz bona retgle

 

161.  Joan de Sant Climent

161.1      Los fats cruels, per miga de fortuna

161.2      Sancta dels sants, pus sou vengud’al segle

 

162.  Narcís de Sant Dionís

162.1      Sucsesir vulh en lo vostr’eretatge

 

163.  Ausiàs de Sant Joan

163.1      Si dels infels Polifemo y Golies

 

164.  Jordi de Sant Jordi

164.1      Axi com son sus l’espera los signes

164.2      Ajustat vey d’Amor tot lo poder

164.3      Ara hojats, dompnas, que us fau sauber

163.4      D’aver lo nom e lo dret tall d’aymia

164.5      Deserts d’amichs, de bens e de senyor

164.6      Dompna, tot jorn vos vau preyan

164.7      En mal poders, enqueres en mal loch

164.8      Enuig, enemich de jovent

164.9      Enyorament, enuig, dol e desir

164.10    Jus lo front port vostra bella semblança

164.11    No m’asalt d’om qu’en tots afars no sia

164.12    No pot ren dir ne far que be estia

164.13    Pus que tan be sabetz de cambiar

164.14    Cant vey li temps camgar e ’nbrunusir

164.15    Sovint sospir, dona, per vos, de luny

164.16    Tant es li mals que·m fayts soffrir

164.17    Tots jorns aprench e desaprench ensemps

164.18    Un cors gentil m’a tant enamorat

 

165.  Francesc de Sant Ramon

165.1      Qual dignitat ab la vostr’es egual

 

166.  Pere de Santa Fe

166.1      No siau tal, pux conoxeu

 

167.  Ramon Savall

167.1      De mal saber, ab verinos coratge

 

168.  Francesc Segarra

168.1      Christians, a supplicar

168.1a    Suplicam a vos, Jesus

168.1b    Christians, doncs, supliquem

168.1c    Pus axi nos excitau

168.1d    Si vosaltres esmenau

 

169.  Bernat Serra

169.1      Pus so destret no·m tenguats a follia

 

171.  Blai Seselles

171.1      Dona gentil e d’accellent natura

171.2      Per a totstemps hay cremat l’inventari

 

172.  Síndic del Comú dels Peixcadors

172.1      Dexant tots los caps de vostra resposta

172.2      Digau, mossen Jaume Gaçull, mol afable

 

173.  Bernat de So

173.1      Al meu coral amich

 

174.  Joan Sobrevero

174.1      Perque lohar puga vostra senyoria

 

174bis.  Pere Sorivella

174bis.1  Simbol perfet de molt dolç’armonia

 

175.  Lleonard de Sors

175.1      A, volentat, a consentir molt presta

175.3      Çell qui mal diu d’altri ne s’adelita

175.4      Cert ar’, Amor, me convendra perlar

175.5      Com porien stimar

175.6      Crueltat vol que gens no si’amat

175.7      De vos me dolch qui perdeu temps en va

175.8      Enamorats qui teniu prim sentit

175.9      Esforç me fall volent loar a vos

175.10    Lo meu deport es poder vos mirar

175.11    No gos mostrar ma volentat

175.12    Passionat tench lo meu spirit

175.13    Per vos matur desliberacio

175.14e  Car es a mi lo mal que pas d’amar

175.15    Pus amant muyr e mon pler se cambia

175.17    Si per fallir a mi subtill enginy

175.18    Si tot lo temps despenia ’n pensar

175.19    Tant quant mes serch e mes veig

175.19a  Tal qui no·m viu molt de mi perlara

175.19b  Sola vos sou la qui aver trabalen

175.19c  Vos dieu e yo entench

175.19d  Cert no t’e de tant lohat

175.19e  Fill es de Dant en saber e conexer

175.19f   Dient: La noble persona

175.19g  Yo he serquat, e so mal trobador

 

176.  Mossèn Sunyer

176.1      Altre no se qui·m puxa millor dar

176.2      Mal, mal

176.3      Mes ameria tenir febre

176.4      Pro li faça ’l qui ha dit

176.5      Reyna de mi, prech Deu, que us do bon jorn

 

177.  Guillem Tinter

177.1      Per lo just do que demanau

 

178.  Montserrat Torres

178.1      De Sant Joan la festa

178.2      Disponam nos a fer be

178.3      Lo beneyt infanto

178.4      Plorant, planyent, passant pena

178.5      Prothomartyr glorios

178.6      Pus es guerra comoguda

178.7      Sant Esteve glorios

178.8      Vostre fill supplicau

178.9      Vuy en aquest dia

 

179.  Guillem de Torroella

179.1      Una ventura us vulh retrayre

 

180.  Pere Torroella

180.1      Ab vos me partria yo

180.2      Alta senyora comtessa

180.4      Ara pots fer, Amor, tes voluntats

180.5      Callen aquells abseguats per amor

180.6      Com tot lo temps per venir he passat

180.7      D’un cors adorn, amigable, gentil

180.8      De moltas bondats yo us vetg habundosa

180.9      Delit no·m ve per dir ma gran tristura

180.10    Doleu vos, enamorats

180.11    Enamorats, los qui per ben amar

180.12    Yvo, car fill, continuu per tu plor

180.12a  Mare de Deu, humil Verge Maria

180.13    Jo so partit e partint me partia

180.14    Lexau l’amor de parents he d’emichs

180.15    Los frets [e]strems que·l temporal [e]sforça

180.16    Maldich a mos fats e trista ventura

180.17    No m’ajut Deu si vos no m’ajudau

180.18    No sent, ne veig, ne hoig, ne conech res

180.19    Ho digna preciositat

180.20    O passio, que sens poder has força

180.21    Per tres migans son poder abilita

180.22    Preneu conort e no us doneu tristura

180.23    Pus no consent esperança

180.24    Pus no us dement ignorança l’entendre

180.25    Qui volra veur’un pobr’estat

180.26    Si volreu, enamorats

180.27    Tant he parlat favorint lo renom

180.28    Tant mon voler s’es dat a ’mors

180.29    Tres falliments venen de vos retraure

180.30    Vos m’aveu fet e podeu fer de mi

 

181.  Pere Tresfort

181.1      Ab fletxes d’aur untatz d’erb’amorosa

181.2      Gran carrech han huy tuyt l’om de paratge

181.3      Jovencelhs qui no [ha] aymia

 

182.  Anselm Turmeda

182.3      Les prometençes

182.4      No crech pas

182.5      O Babilon, a tu, Barcelona

 

182bis.  Fra Tusson

182bis.1 En nom de Deu, nostre Senyor

 

183.  Antoni Vallmanya

183.2      A[n]cios tot de l’amagat engan

183.3      En Fogassot, pus sou enamorat   (= 67.13)

183.3a    Havent recors, segons es estilat   (= 67.13)

183.8      Mort me donau, senyora, vida mia

183.12    Per lo que veig de vos tot me reprench

183.13    Pus que tots iorns no cessats fer gabella

183.20    Sou vos sens par, Verge, dona polida

183.22    Vostres viltats me foren manifestes

 

184.  Bernardí de Vallmanya

184.1      Aquella gran força tan fort que us defensa

184.2      L’enteniment, mirant la prescientia

184.3      Por ab gosar, ardiment e temor

 

185.  Lleonard Vallseca

185.1      Vuy gran mayti auzi votz d’una trompa

 

186.  Pere Lluís Valta

186.1      Ara recort lo qui no recordava

186.2      Com no pensau que us am extremament

186.3      Si lo sentit de vos, qui sou sentit

186.4      Un castell sce ab nou torres gentils

 

187.  Valterra

187.1      Les letres huyt, pertidas per eguals

187.2      Una tençó vul ab vós tançonar   (= 61.12)

 

188.  Huguet del Vellat

188.1      En breu veyrem una freyor abatre

 

189.  Joan Verdanxa

189.1      Dolors y treballs, sospirs fora mida

189.2      Pont del gran cel, de parahis escala

189.3      Qui creu del tot son adversari

189.3a    Estel molt clar, hom d’estat e valia

189.4      Per be que lo mon en tals fets huy sia   ( = 60.16 = 194.2 = 202.4)

 

190.  Joan Verdanxa el Menor

190.1      Port de virtuts, no perillosa plaja

 

191.  Mossèn Verdú

191.1      Moltes gents son en aquest mon loades

 

192.  Francesc de la Via

192.1      A vos, qu’estz deessa d’amor

192.1a    Avant, avant, e veyretz la plus bela

192.1b    Com li seraff per gran benuyranssa

192.1c    Los mals ten greus qu’amors me fay sofrir

192.1d    Tres virtutz say dins la vostra persona

192.1e    De res no he carestia

192.1f     Calen les lengues dels passatz

192.1g    Prou te dona d’un amador

192.1h    Mon bon amic, sabiatz que l’altre dia

192.2      . . . / e sobre·l prat pausar

192.2a    Corona d’aur, ab Francesch de la Via

192.2b    Si tot no·m val merce cridar

192.3      Lay quant los gats van en amor

192.4      No fonc donat tal joy en tot lo setgle

192.5      Pus que d’amar sabetz l’arts d’aventatge

192.6      Si com l’enfant quant aprent de perlar

 

193.  Jeroni de Vic

193.1      Baix d’aci baix, hon vivim per reviure

 

194.  Joan Vidal

194.1      Parlar de vos, alta senyora nostra

194.2      Per be que lo mon en tals fets huy sia ( = 60.16 = 189.4 = 202.4)

 

195.  Francesc Vidal de Voyo

195.1      Si·ls trebals que dona amor

 

196.  Jaume de Vila

196.1       A gloria gran d’aquella sagrada

 

197.  Francesc Vilalba

197.1      Alta sens par, santa Verge Maria

197.2      Ans que la lum mostras lo primer dia

 

198.  Vilarffrau

198.1      Affany d’amor remey no pot trobar

 

199.  Lluís de Vilarrasa

199.1      Com l’hom possat en l’estrem de la mort

199.2      Començ de cas me porta pensamen

199.3      L’enuig es meu e vostre·l dan

199.4      No ’s pus amor sino ço que jo sent

199.5      Per ben amar jo pas lo derrer dan

199.6      Qui per consell d’ome foyll se rageix

199.7      [S]egons los fets axi ’s lo pensament

199.8      Si algun dits qu’eu sia mal perlant

199.9      Si com l’om flach qui ’n brega no ’s estat

199.10    Sobresdamor m’a tret de libertat

199.11    Tant yo no pens que ya no puch entendre

 

200.  Berenguer de Vilaragut

200.1      A Dieu prey me fira l’am   (in 61.8)

 

201.  Fra Vilagut

201.1      Certes dich, pus que la millor

 

202.  Pere Vilaspinosa

202.1      Lo Verb etern, egual Deu ab lo Pare

202.2      Puix desigau, senyor molt spectable

202.2a    Salve tu, inmaculada

202.3      Tant fort treball me dona·l pensament   (= 67.14)

203.3a    Puys de virtuts vos veyg portar senyera

202.4      Per be que lo mon en tals fets huy sia   ( = 60.16 = 189.4 = 194.2)

 

203.  Narcís Vinyoles

203.1      Alçant los ulls en creu per a mirar te

203.2      Bell papagay ab penes d’esperança

203.3      Del zodiach, on son los dotze signes

203.4      L’espill inmens hon vos morau, senyora

203.5      La nau Jesus d’aquell port se partia

203.6      Mare de Deu, qui sols pogues mereixer

203.7      Mirant en vos, examen de pintura

203.8      Mirant lo cel brodat d’estelles clares

203.9      Mon esperit esta ple de sospita

203.10a  O, immortal y mort per mos delictes

203.10b  Fruyt divinal collit d’umana planta

203.10c  Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren

203.10d  Donchs, Capita, dona·m les armes tues

203.10e  Y axi, Senyor, tinch ferma la sperança

203.10f   Fill de peccat y nat de inconstancia

203.10g  Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera

203.10h  Sera fet net mon esperit immunde

203.10i   Atenyeran aquells goigs mes orelles

203.10j   Mos mals escrits, en compte del diable

203.10k  Crea·m, Senyor, hun cor de nova pasta

203.10l   En aquell jorn amarch de dol y d’ira

203.10m Just sacerdot, ministre sens cautela

203.10n  Los meus cinch senys rebelles, flachs y pobres 

203.10o  Cura·m los ulls ab l’engüent o colliri

203.10p  Sens Tu, Senyor, que so sino cendra?

203.10q  Mos donatius que son, ni mes offertes?

203.10r   Senyor immens, Deu meu, no·m desempares

203.10s   Syon som tots ab l’aygua del babtisme

203.10t   Quant me veuras apparellat a rebre

203.11    O, pur engast de l’alt carvoncle feta

203.12    Pensant en vos, tresor de ma ventura

203.13    Per ymitar aquella gran reyna

203.14    Tal animal no·s posa may en rama

203.15    Un qüern he legit de cobles discretes

203.16    Vos que portas aquella bala rica

203.17    Trobant se Març ab Venus en un temple   (= 35.3 = 60.24)

203.18    Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona   (= 35.4 = 60.25)

 

204.  Ramon Vivot

204.1      Havent a parlar yo de vostr’altesa

 


Incipitario generale
Indice degli autori
Indice dei titoli

Sommario