Rialc
Rao 175.6

            Lleonard de Sors


    1      Crueltat vol que gens no si’amat
    2      qui ’b leyal cor serveix enemorada,
    3      no desijant en res desonestat
    4      a qui no plau esser desonestada.
    5      Gran tort comet al bon enemorat
    6      lo vici foll, e virtut no ’s amada
    7      per qui tall fet esser volrra lohat.
    8      Contra raho la veig desordenada,
    9      principi pur no te de caritat,
    10     ffa liberall prest obre caritada,
    11     e·l molt anardit es desordenat:
    12     si dona u fa no·n deu esser lohada.

    13     Aço vull dir, vehent molt engoxat
    14     Ffranci Buçot, per qui vuy hajustada:
    15     es gent subtil a qui no ’s amaguat
    16     secret algu ni l’abtes’amagada,
    17     el magnifich consistori, justat,
    18     per deslliurar sa pensa congoxada,
    19     per desseguall regiment qu’a mostrat,
    20     qui de virtuts es tan acompenyada:
    21     segons ell diu, que Deu s’es fort mirat
    22     ffo[r]mar la tall, mas ella s’es mirada
    23     ffer lo tostepms d’enuig acompanyat,
    24     may un istant bona car’a mostrada.

    25     Tant a d’onor li guardan temps passat
    26     e guarda vuy c’altre no ’s ten presada
    27     si bel desdeny gens no l’a ’bendonat
    28     en tots serveys ell menys l’a ’bendonada.
    29     Qui tant soffer deu esser molt pressat
    30     per que·lls antichs avian tal passada.
    31     Crueltat veig qu’es vici reprovat
    32     e tant iniust que bondat te ’magada.
    33     Quant en un loch ab ella s’es trobat,
    34     qui·s veu tan ferm, molt’amor ha trobada;
    35     iuy e raho semble tingu’amagat
    36     qui te ’n sos fets manera reprovada.

    37     Armem tots donchs vostre benignitat:
    38     pietat vull ab vos si’acostada
    39     e·l voler be pus no tendreu selat.
    40     Com sobre·l cap haiau semblant selada,
    41     al cors metam e per cada costat
    42     Amor, qui fa l’ira benignitada,
    43     e per man dret esforç vos sia dat
    44     per destruir la crueltat malvada.
    45     Les calses forts sien humilitat,
    46     que si teniu la pensa humilitada
    47     no·s pot trobar may en vos res malvat,
    48     qui fama tal de cruel vos ha dada.

    49     Regonexeu si us han aconsellat
    50     ten mall custum qui us ha ben avisada
    51     no sia pech o tant passionat
    52     que son consell no·s morst passionada.
    53     Seguiu lo vot del millor avisat,
    54     e cert tendreus per mills aconsellada
    55     lansa restant ab que si a ’ncontrat
    56     lo vici mal qui us ha ’xi ’nderrocada.
    57     D’aquell bon seny qui ha molt aprovat
    58     l’amant amar esser cosa provada,
    59     per millor part no pot ser derrocat
    60     cor enfortit qu’amor tant ha ’ncontrada

    61     Hi si us ve prop lo vici tan armat
    62     qui tant s’offen hi us te senyoreiada,
    63     tirau l’estoch de com iustificat
    64     es l’amador essent iustificada.
    65     Gran part del mon tindreu senyoreiat
    66     si d’armes tals vos teniu tan armada
    67     e porem dir qu’es Buçot reposat.
    68     Qui us vol amar en maner’onestada
    69     desig carnal no·l fa ’nar desviat:
    70     no donchs aneu vos tan poch desviada.
    71     Muyra·l traydor vici qui d’onestat
    72     ffa vers semblants sots forma reposada.

    73     Na que servesch, tenint vos amaguat
    74     mon bon servir en maner’amagada,
    75     destruhiu vos aquesta crueldat
    76     per que llauor no·n rest al mon sembrada.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 133. — Rev. Rialc.

Ms.: P. || 14 hajustada] ha justada ms., ha iustada ed. — 17 justat ms.] iustat ed. — 22 ffo[r]mar] ffomar ms. e ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc