Rialc
Rao 164.10

            Jordi de Sant Jordi


    1      Jus lo front port vostra bella semblança,
    2      de que mon cors nit e jorn fa gran festa,
    3      que remiran la molt bella figura
    4      de vostra ffaç m’es romassa l’empremta,
    5      que ja per mort no s’en partra la forma;
    6      ans quant seray del tot fores d’est segle,
    7      çels qui lo cors portaran al sepulcre
    8      sobre ma faç veuran lo vostre signe.

    9      Si com l’infants quant mira lo retaula
    10     e, contemplant la pintur’ab himatges
    11     ab son net cor, no lo·n poden gens partre,
    12     tant ha plasser de l’aur qui ll’environa;
    13     atressi·m pren denan l’amoros sercle
    14     de vostre cors, que de tants bens s’enrama,
    15     que mentre·l vey mas que Deu lo contemple,
    16     tant hay de joy per amor qui·m penetra.

    17     Axi·m te pres e liatz en son carçre
    18     amors ardents, com si stes en hun coffre,
    19     tancat jus claus, e tot mon cors fos dintre,
    20     on no pusques mover per null encontre;
    21     car tant es grans l’amor que us ay e ferma,
    22     que lo meu cor no·s part punt per angoxa,
    23     bella, de vos, ans es [s]ay ferm com torres
    24     e sol amar a vos, blanxa colomba.

    25     Bella sens par ab la pressensa noble,
    26     vostre bel cors bell fech Deu sobre totas;
    27     gays e donos lluu pus que fina pedra,
    28     amoros, bels, plus penetrans que stella;
    29     d’on quant vos vey ab les autres en flota,
    30     les jusmetetz, si com fay lo carvoncles
    31     que de virtuts les finas pedres passa:
    32     vos etz sus ley com l’astors sus l’esmirle.

    33     L’amor que us hay en totes les part[s] m’ascla,
    34     quan non amech pus coralment nuls homens;
    35     tan fort amor com sesta que·l cor m’obre
    36     no fonch jamays en nul cors d’om ne arma:
    37     mas suy torbats que no fonch Aristotills
    38     d’amor qui m’art e mos sinch senys desferma;
    39     co·l monjos bos que no·s pa[r]t de la setla,
    40     no·s part mon cors de vos tant com dits d’ungla.

    41     Ho cors donos, net de frau e delicte!,
    42     prenets de me pietats, bela dona,
    43     e no suffrats quez aman vos peresca,
    44     pus qu’eu vos am may que nulls homs afferma;
    45     per que us suppley a vos, qu’etz le bells arbres
    46     de tots bos fruyts, hon valor grans pren s’ombra,
    47     que·m retenyats en vostra valent cambra,
    48     pus vostre suy e seray tant com visque.

    49     Mos richs balays, cert, vos portats le timbre
    50     sus quantes son el mundanal registre,
    51     car tots jorns nays en vos cors e revida
    52     bondats, virtuts, mas qu’en Pantasilea.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

Vedi anche altra edizione.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc