Rialc
Rao 103.49

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Dona qui val bon voler me demostre,
    2      mas yeu no say si y degua fe donar,
    3      que ten mal pres vey m’a per ben amar,
    4      que·n suy quaix mortz; e sso molt clar se mostre
    5      en mes cansons e plant, en acordança,
    6      e mays enquer e·l comjat e maldit
    7      que per lleys fiu, qui m’a si fort ferit,
    8      qu’en pauch no suy vengutz a trebucança.

    9      Mas, ges no·m pens tingua semblant usança
    10     cesta que dich, qui mostre tal voler
    11     vas me, qui pot, si·s vol, ffer me valer,
    12     e u fara, crey, de cert, senes duptança,
    13     car ges no pusch pensar qu’ella·m desceba,
    14     que fama tal no la y hoyi ffer may,
    15     mas, d’altre part, me met pazor e glay
    16     com pens en lleys qui·l cor greument m’estreba.

    17     Mas, perque ges sospita no conceba,
    18     cesta, de me, qui·m fay l’acollimen
    19     gentil he bo, bell, onest e plasen,
    20     vuy en cest jorn la sopley que·m resceba,
    21     pus ffesta·m fay, car jus la suia tenda
    22     estar me plau e ffer tots sos comans,
    23     que de res tant no suy ers desirans,
    24     com de ser sieus del tot, com que me·n prenda.

    25     E place us, donchs, vostre merçe m’atenda,
    26     pus ffeste·m ffets, quez yeu tot vostre ssuy;
    27     e, si·m preneu, be creure que·m deffuy
    28     ffortuna fort, e que·l play far m’esmenda
    29     del pessat tot, pus en vostra comanda
    30     vos me rebats, qui valets mil tans mes
    31     que lleys no fa, per qui suy estats pres,
    32     ab falsa fe, sperant d’ella tanda.

    33     Vos me rebeu, dona, per tal qu’espanda
    34     vostre llauzor pel mon, e·m lluyn de mal
    35     perlar e ffer, quez eres me trop tal,
    36     que, maldient, lleix cortesi’en banda;
    37     ez a u ffet tot la deslleyal malvada
    38     qui m’a trezit en manera soptil,
    39     trenquant, rompent d’amor lo bell estil,
    40     mas del mal ffet l’ay cruzelment peguada.

    41     «Dona sens par» eres prench per tornada;
    42     prench la per vos, bella prous e gentil.
    43     Cansons d’amor ne feray mes de mil,
    44     si·m ressebets per vostr’esta veguada.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 28.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc