Rialc
Rao 0h.35, 0h.35a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Agnes

    1      Puix de Deu sou tan amada,
    2      humil verge sent’Agnes,
    3      digna sou d’esser loada
    4      dels grans actes que vos fes.

    5      Verge fos de gran noblea,
    6      segons es de vos escrit,
    7      y dotada de bellea
    8      en lo cors y en l’esperit;
    9      e per ço fos elegida
    10     en esposa del Senyor,
    11     per lo qual sou excellida
    12     en los cels ab gran honor.

    13     Per ser vos axi dotada
    14     de bellea excellent,
    15     en lo mon fos cobejada
    16     per hun fill d’un rey potent,
    17     lo qual vos feu grans promeses,
    18     per lo vostre gran valer,
    19     de tresors y de riqueses
    20     per que fosseu sa muller.

    21     Hoynt vos, beneyta santa,
    22     lo parlar que ell vos feu,
    23     respongues, humil infanta,
    24     prudentment, al voler seu,
    25     dient li que ja tenieu
    26     hun espos molt gracios
    27     per lo qual morir volieu,
    28     puix aquell mori per vos.

    29     Y, vent ell la tal resposta
    30     de parlar que fes tan alt
    31     y de tals rahons composta,
    32     de gran ira fon malalt;
    33     y son pare, vent la gesta
    34     que son fill s’enmalalti,
    35     ell tantost vos feu requesta
    36     hi us parla, dient axi:

    37     «Per que no voleu, donzella,
    38     pendre mon fill per espos
    39     y dexar vostra querella
    40     per haver goig y repos?
    41     Si no u feu sereu punida
    42     ab grans penes y mortals,
    43     y si u feu sereu servida
    44     de les grans honors reals».

    45     De virtuts foreu tant plena
    46     y sens por digues al rey:
    47     «Pendre vull qualsevol pena
    48     per Jhesus y per sa ley,
    49     car d’aquell so yo ben certa
    50     qu’en los mals que tu·m vols fer
    51     may d’aquell sere deserta
    52     ab tot tingues gran poder».

    53     Estant tot ple de tristicia,
    54     aquell rey cruel, inich,
    55     per complir sa gran malicia
    56     vos feu metr’en lo publich
    57     tota nua, despullada,
    58     sens algun abrigament,
    59     per que fosseu desonrada
    60     per aquella cruel gent.

    61     Y quant vos, humil, estaveu
    62     en lo loch tan desonest,
    63     humilment Jhesus pregaveu
    64     que us volgues ajudar prest;
    65     y, Jhesus vent vos posada
    66     entre dels pagans aquells,
    67     tantost foreu abrigada
    68     dels vostres beneyts cabells.

    69     Quant aquells infels venien
    70     per voler vos desonrar,
    71     angels sants vos defenien
    72     qui us guardava sens dubtar,
    73     tant que no s’i acostaven
    74     aquells trists infels malvats,
    75     y axi tots ells se n’anaven
    76     de gran por molt espantats.

    77     Quant lo fill del rey mirava
    78     que fugien tots de vos,
    79     enuig gran aquell passava
    80     com no us feyen desonors;
    81     y, aquell volent desonrar vos,
    82     ab molt gran desonestat,
    83     Deu volgue axi aydar vos
    84     que tantost fon ofegat.

    85     Lo rey, vent son fill en terra
    86     offegat tan cruelment,
    87     conexent la sua erra
    88     vos prega molt carament
    89     que vos, santa, lo y volguesseu
    90     prestament resucitar,
    91     permetent vos que si u fesseu
    92     se farien batejar.

    93     Y axi, stant en tal contesa
    94     segons la Scriptura diu,
    95     puix lo rey feu tal promesa,
    96     son fill mort li tornas viu.
    97     Vent lo rey tan gran miracle
    98     y altres actes vostres grans,
    99     pare y fill sense obstacle
    100    tantost foren christians.

    101    Hoynt vostres maravelles
    102    hun maligne president,
    103    preposant vos grans querelles
    104    pendre us feu iradament
    105    dient vos que adorasseu
    106    les grans ydoles d’aquell,
    107    sino que us aperellasseu
    108    a morir prest de coltell.

    109    Aquell, vent que no volieu
    110    los seus deus sacrifficar
    111    y que sempre benehieu
    112    al Senyor qui us va crear,
    113    foch terrible feu encendre
    114    dins lo qual ell vos posa,
    115    y·l foch no us pogue compendre,
    116    ans de vos se aparta.

    117    Aquell president maligne,
    118    quant se veu per vos sobrat,
    119    pel miracle tan insigne
    120    qual havieu vos obrat,
    121    mans y peus mana ligar vos,
    122    dant vos penes molt cruels,
    123    y tantost feu degollar vos
    124    pels ministres seus infels.

    125    Ja finat lo sant cors vostre,
    126    per la mort que vos prengues,
    127    Jhesus, Deu y Senyor nostre,
    128    molts sants angels vos trames,
    129    per los quals fos presentada
    130    a Jhesus omnipotent,
    131    en los cels prenent posada
    132    ab les vergens dignament.

    133    Hun prevere, ab gran cura
    134    contemplant vos en l’altar,
    135    suplica vostra figura
    136    que·s volgues ab ell casar;
    137    y, vos vent que aquell era
    138    de la carn greument temptat,
    139    vos donas via y manera
    140    que serva gran castedat.

    141    Puix sou verge verdadera
    142    y servas gran puritat,
    143    ensenyau nos la carrera
    144    pura y santa sens peccat.

 

            Oracio

    1      Agnes molt benigna y santa perfeta,
    2      serventa de Deu humil, gloriosa,
    3      de cors y de pensa molt pura y neta,
    4      de moltes virtuts molt digna retreta
    5      y verge prudent, a Deu graciosa!
    6      O martir beneyta, molt casta y santa!
    7      Puix dau castedat aquell qui us reclama,
    8      suplich vos vullau vestir nos la manta
    9      de tal puritat ab gracia tanta
    10     qu’en mi apagueu dels vicis la flama
    11     perque yo, vivint ab pensa tan pura,
    12     merexqua gustar dels sants la pastura.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 301.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc