Rialc
Rao 90.6

            Romeu Llull


    1      Glorios es l’om qui no sent d’amor
    2      e viu distret de la tal conaxença.
    3      D’aquella u dich que de molts es perdença
    4      dones servint ab tanta desamor,
    5      no han sguard a vostra gran dolor
    6      ni donen fe menys a vostres paraules,
    7      ans, tot rient, crehen los digau faules;
    8      morir podeu, que no muden color.

    9      Ignorant van ço que·ls es manifest,
    10     ingratitud prenen per galania,
    11     e per no res munten en falonia
    12     desdanyant vos, que us trahen de tot sest;
    13     e tot quant feu no·ls plau ni han per lest,
    14     ans sçientment o prenen per contrari.
    15     De dones tals sols n’aveu tal salari
    16     que·l temps perdut, als no y haveu conquest.

    17     Del jorn ensa que mon cor cativi,
    18     mon pensament, totes mes alegries,
    19     dos anys son ja, deu mesos e vint dies,
    20     un sol moment de pler james senti;
    21     e segons veig, a mi n’a pres axi
    22     servint l’amor d’una cruel donzella,
    23     com al qui trau del pou aygu’ab sistella,
    24     que pren la mort per fet, com ve lo fi.

    25     E quin conort per mi qu’e tant amat
    26     ab passio continua cad’ora,
    27     car, per tamor d’enujar ma senyora,
    28     cruel turment sens res dir he passat!
    29     No podent mes, vent me d’amor sobrat,
    30     tot temoros li demani ajuda;
    31     respos me tal, que del tot viu perduda
    32     ma vida, cert, sens fer me·n negun grat.

    33     Ffoll es aquell que·s veu franch e libert,
    34     que met son cor en servitut ten cruha,
    35     viura tots temps ab l’esperança nuha
    36     e vestir deu drap negra, no pas vert.
    37     Quants son aquells si trobaven ubert
    38     lo loch per hon son entrats sens fadiga
    39     volrian ser fora d’aquella liga!
    40     Mas de l’axir negu pot esser cert!

    41     Qui·s trobe dins e te [lo] coll al jou
    42     es li forçat passientment o dura
    43     e de menjar de l’amarga pastura
    44     e de servir sens haver nagun sou;
    45     viandes tals, l’amor, que sens foch cou,
    46     e los de mes en testar la se scalden.
    47     Los scaldats tota llur vida malden
    48     sens traure may aygüe d’aquell sech pou.

    49     De mi us se dir si·n fos pogut axir
    50     ne fora luny passades cent jornades,
    51     sovint me veig les naffres renovades
    52     sens que remey no sper al meu perir.
    53     Lo metge veig que sol me pot gorir
    54     done·m menjar veri per medicina;
    55     dona li gust e sabor dolça fina,
    56     es mes amarch que fel lo seu pahir.

    57     Axi li’n pren qui creu leugerament
    58     lo foll consell dels ulls, qui mes no y saben;
    59     matent se·l cap fer ço que may acaben,
    60     no vol reho, trobant contrari vent.
    61     Qui en amor se met tan ffollament,
    62     qua vol saguir dels ulls lo marinatge,
    63     dara traves en fort deserta plaja
    64     ans d’aquistar de son cor compliment.

    65     Dona cruel, puys me dau pa pudent
    66     servint a vos ab vertader coratge,
    67     escusat so si parle tal lengatge,
    68     car no puc mes tenir la proa ’l vent.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 199.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc