Rialc
Rao 0.110

            Poesie anonime


    1      Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa
    2      me rompen tot e no me·n merevell,
    3      per lo cruel e doloros novell
    4      d’on me complanch ab fort mortal angoxa,
    5      e durs suspirs del cor van arrenquant,
    6      quant hoi dir: «Presha Contastinoble
    7      es pel gran Turch e discipat lo poble;
    8      princeps, barons son venuts a l’encant».

    9      Ay laç!, com pens l’espeventable plant
    10     que·ls cavallers, ciutadans e burgesos
    11     fan com catius son a vil gent sotsmesos!
    12     Aygua de plor los huylls me va regant
    13     que dir no puix ab tal orde la gesta,
    14     com se pertany, de tan cruell preso
    15     feta pels Turchs mityensant tracio,
    16     car lur poder may fera tal conquesta.

    17     No es al mon home de sana testa
    18     qui puxa dir ne sol himaginar
    19     que tal ciutat, tan fort pogues entrar
    20     tartre ne turch ne dels restants la lesta.
    21     Mas Deu permet moltes vegades mal
    22     per mes de be, qu’esmenem nostra vida,
    23     la qual apres, com sera corregida,
    24     done·ns molt mes ultra lo principal.

    25     O Contesti, regent l’imperial
    26     ciutat, hon sou? Digau me la manera
    27     com la fundas ne perque en frontera
    28     de tans infels la posas per portal.
    29     Tantost respon: «En temps de sent Silvestre,
    30     emperedor de Roma preposat
    31     ffuy mas infel e per el batejat,
    32     al qual doni l’inperi meu terestre.

    33     Lexant adonchs a el la ciutat mestre
    34     e·l senyoriu qu’avia en ponent,
    35     fuy promogut fundar en orient
    36     un loch molt fort, com portal e finestre
    37     per defensar tots los fels Crestians,
    38     dels cruels turchs, per empetxar l’entrada,
    39     que totstemps han d’Auropa envejada,
    40     e·ls tartarins e molts altres pegans.

    41     Dari primer, qui fonch dels persians
    42     rey poderos, no poch fer lo passatge
    43     de Helispont, ne Cosdre lo salvatge;
    44     lo Solda menys, senyor dels Sorians,
    45     ne·l Taburla ab tota Tartaria
    46     passar no poch, contrastant Manuel,
    47     senyor dels grechs an naus contra l’infel,
    48     lo qual apres destroui la Soria».

    49     «O princep sant per que, donchs, permetia
    50     Deu destrouir una semblant ciutat
    51     pus era mur de la crestiendat
    52     ab tan perill com sta huy en dia?»
    53     «Per pocha fe en menys devocio,
    54     qui en ells es e la gran malvolença
    55     qu’els princeps han, car, requests de valença,
    56     callaren tots per llur divisio».

    57     Car l’imperant, destret d’obsidio
    58     pels Turchs cruels, feu al Papa requesta
    59     molt humilment qu’el fes ajuda presta,
    60     havent merce de tal perdicio;
    61     e als princeps fels feu nobl’embexada,
    62     exortant los de lur socorriment.
    63     Tot llur respost fonch peraulas he vent:
    64     per tall menyspreu fo la ciutat entrada.

    65     Dos anys stech Costanti sitiada
    66     per los cruels e de la fe hinimichs,
    67     tots a l’entorn com a leons hinichs
    68     eb ginys, trebuchs, fortment bonberdejada,
    69     mes a la ffi permes Nostre Senyor,
    70     qu·eb gran poder de fletxes e bonbardes
    71     e de bussons ab moltes spinguardes,
    72     entraran dins ab grans crits e furor.

    73     No contrestant que·l nobl’emperador,
    74     molt animos ab sa cavelaria
    75     los resistis, dient que mes valia
    76     morir per Deu que viur’ab desonor;
    77     pero los cans, cridant lo falç profeta
    78     lur, Mahomet, carregaren tan fort,
    79     ab tanta gent qu’els portaren a mort
    80     com lahons forts fent la guerra streta.

    81     Pus Deu permes que l’influent planeta
    82     fos en favor d’aquella gent cruel,
    83     lo plant fo gran pus fort que de Ratxel,
    84     plorant sos fills de la ciutat destreta.
    85     Los Turchs lavors com a lops afamats,
    86     prenen les gents les quals ab lur comia,
    87     torta e pesant, recitar no us porie,
    88     com carnissers tants n’an scorterats.

    89     Com fossen, donchs, per les cases entrats,
    90     prenent los bens, e lo mobl’e diners;
    91     e los senyors e llurs fills e mullers
    92     feyen volar per finestres, terrats.
    93     E·l cruel drach puja a la posada
    94     del gran palau de l’emperador mort,
    95     a on troba plena de desconort
    96     l’emperadriu per la nova malvada.

    97     Apres que hach la mara avilada,
    98     la filla pres, donzella de bell tayll,
    99     blancha com neu e clara com crestall,
    100    aquella fo pell canas avilada.
    101    Los Turchs lavors, per fer son manament,
    102    van pells carres, repleguen tota dona,
    103    nina, infant e qualsevol persona
    104    jove e vell e tota l’altre gent.

    105    A molts d’aquells ligaren cruelment
    106    les mans e·ls peus a manera d’ovelles,
    107    e puys, tots nuus, de monjes e donzelles
    108    en lochs pubblichs usaven carnalment;
    109    altros forçant a lur secta malvada,
    110    jovent tirar no volents reneguar,
    111    ab grans destrals los feyen troçajar
    112    perque’ls infants fos gran por demostrada.

    113    Com ja del tot fos la gent presonada,
    114    mana lo Turch que fossen ajustats
    115    en amples lochs, on feyen los merquats,
    116    e aqui fos al mes donant liurada.
    117    Orribles crits, plants, greus plors e suspirs
    118    ab crueis veus de tons spaventables
    119    foren entr’ells com catius e vendables,
    120    de hu en hu se veyent departir.

    121    Major dolor cre que de morir
    122    mirant los fills lo pare e la mare,
    123    muller marit, e la sor a son frare,
    124    seperant los per canalla servir;
    125    bessant se tots en ten cruell partida
    126    foren portats defora tot lo mur,
    127    car mana·l Turch grech negu no ich atur
    128    perque la gent fonch dins un jorri exida.

    129    Com ja fos, donchs, la ciutat exernida
    130    de grechs, juheus e llatins cristians
    131    e d’estrangers quy eren stadans,
    132    d’equi avant fo dels turchs stablida.
    133    Lavors lo turch devalla per mirar
    134    la gran ciutat, e tira dreta via
    135    al temple sanct que feu sancta Sufia,
    136    perque la creu pogues vituperar.

    137    D’on com ell ves en sumitat star
    138    del loch pus alt hon era lo simbori
    139    de marbre: blanch, clar, luent com a vori,
    140    la vera Creu tot ho feu derrocar;
    141    e, com pell fanch l’aguessen rossagada,
    142    tallaren la ab destrals e coltells
    143    troços menuts a forma de cayrells;
    144    els lochs strems pus sutzes fo lançada.

    145    En mos sinch senys fo ma penç’alterada,
    146    olre, gustar, veure, tocar, hoir,
    147    tant que no puix lo que volria dir,
    148    car m’a torbat llur pratica malvada,
    149    vituperant la sancta vera Creu
    150    en que Jhesus mori per tots a rrembre,
    151    e los malvats devien granment tembre
    152    en tractar la ten vilment ab menspreu.

    153    D’argent les creus e de fust dins lo treu
    154    del loch pudent llançaran en sutzura,
    155    del crusifix de Jhesus la figura,
    156    del port rompens feyen llançar al freu;
    157    e cruelment rompien la ymage
    158    de pedr’o fust que trobaven dels sancts,
    159    e·ls corsos d’els davan manjar als cans
    160    e lo restant anav’a tot bernatge.

    161    Aconortar no·m puix del gran ultratge
    162    com als altars pujaven haucant
    163    e llurs sutzors pudentes deposant,
    164    feyen d’aquels als cavalls abitatge;
    165    los calzers puys umplien de viltats,
    166    dels temples sancts e dels altars sacraris
    167    treyen l’argent, e dels reliquiaris
    168    los ossos dins foren als cans donats.

    169    De singulars reliquies dotats
    170    los sagrats lochs fforen, sens dir monsonga,
    171    un dels tres claus e tota la sponga
    172    ab tres canons de la canya justats,
    173    el xipellet que al cap reposaren
    174    al bon Jhesus, de jonchs marins taxit,
    175    e lo basto ab lo qual fo ferit
    176    quant genollat la faç li envelaren.

    177    Del pilar mig en lo qual l’assotaren,
    178    e·l ferragut qu’il costat li entra,
    179    e·l vestiment de porpre que porta,
    180    e dels cabells dell cap que li pelaren;
    181    e d’istruments de gran devocio,
    182    del sagrat cors de Jhesus los canassos
    183    trobaren molts e pel fanch, com padassos,
    184    lançaren tots per gran derrizio.

    185    O sant Pastor, qui sou proteccio
    186    dels cristians, e us fo recomenada
    187    la ’sgleya fel per Jhesus tant amada!
    188    Tal co·s pertany, feu la provisio
    189    que l’enemich de la Creu gloriossa
    190    no haja sforç d’Auropa destruhir,
    191    car en vos es poder hi provehir,
    192    si y pensats be, per obre virtuossa.

    193    O Pare sant! Cosa ’s molt vergonyosa
    194    als qui de Crist porten lo gran senyall
    195    c’un circunsis canas oriental
    196    sie entrat en ciutat tan femosa.
    197    Mas si no fos entr’els princeps divis
    198    no fora ell stat de tant coratge,
    199    ne animos gosar fer lo passatge
    200    en ciutat tal, major que de Paris.

    201    O sant pastor! Pus podeu Paradis
    202    tancar [e] obrir, no aureu major força
    203    ffer navegar a puja e orça?
    204    Çert, si aveu, segons lo meu avis;
    205    pus, donchs, entrars son en la vostre barcha
    206    reys, comtes, duchs, feu los pacificar,
    207    car form’avets de poder los forçar
    208    pus del mon sou universal monarcha.

    209    O Pare sant! En temps que Noe l’archa
    210    feu no·s troba del linatg’humenal
    211    en tot lo mon no y hac just ne leyal
    212    sino sol huyt exits d’una comarcha,
    213    en apres ells tot lo mon van poblar.
    214    De que prenem exemplar e figura,
    215    que vendran tots a gran desconfitura
    216    los mahomets, per la fe augmentar.

    217    O sant Pastor! no podeu ignorar
    218    que us dix Jhesus, qu’eb nos tots temps seria
    219    fins a la fi del mon, com ell venria;
    220    devem per tant en ell molt confiar.
    221    Vullats, adonchs, atorgar la creuhada
    222    contr’els pagans e obrir lo tresor
    223    del crucifix e donar de bon cor
    224    lo que podeu per fer contr’ells armada.

    225    O ’mperador! Pus Deu ha comenada
    226    dels Alamanys a vos tan potent gent,
    227    anats, anats, socorreu prestament
    228    contr’els infels ab vostre cavalcada.
    229    O Ongres forts e ben encavalcats!
    230    Pus que teniu contr’els Turchs la frontera,
    231    havets avant vostre noble bandera,
    232    no dubteu gens torres, murs ne vallats.

    233    O Polos grans! Pus stau ben armats,
    234    e sou experts en lo fet de la guerra,
    235    e molt robusts e pus forts que lo ferra,
    236    siau tots prests e ben aperellats.
    237    O Cavallers de l’Orde de Perusa,
    238    qui dos cents mil vos podeu ajustar
    239    ab lo Blach ros! Units vos per anar
    240    contra los Turchs de la secta confusa.

    241    O Rey dels Franchs! al qual Deu ha infusa
    242    gracia tal que de moros guanyas
    243    regnes e lochs e·ls ne foragitas!
    244    Los Persians meteu los a la clusa.
    245    O potent Duch, en guerra animos
    246    intitulat lo gran Duch de Burgunya!
    247    No defalgats en la tan gran basunya,
    248    contr’els infels vage y vostre socors.

    249    O valent Rey de ponent copios
    250    de molta gent e de terra Castella!
    251    Si be stau luny, no tanquets la orella:
    252    soccorrets prest com princep virtuos.
    253    O Reys ardits, Portogal e Navarra,
    254    qui sou poblats en l’estrem d’occident!
    255    Pus los vassals vostres han ardiment
    256    com garrers bons, passau ab ells la barra.

    257    O Rey angles! Menys vos preu q’una garra
    258    vostre poder ne l’art de guerrejar,
    259    si ’n tals affers vos voleu scusar
    260    contr’els infels menys valents que tafarra.
    261    O dels scots Rey valent e molt fort!
    262    Ab vostres naus feu aquest sanct passatge;
    263    no sparets aver altre missatge,
    264    car no podeu aver millor deport.

    265    O trihumfant! pus agues bona sort,
    266    Rey d’Arago en pendre tal regisme,
    267    com Napols es Costanti prohisme.
    268    Si no y anats hauriets ne gran tort,
    269    car jamay fo princep en esta terra
    270    ten fort, potent, rey tan victorios,
    271    tan valent, prous, de fama glorios
    272    per tot lo mon a ma dreta e squerra.

    273    O potent Rey! En França n’Englatera
    274    may fo rey vist qui de ciutats, castels
    275    ab sforç tal subjugás los rebels
    276    rompent los osts ab tota llur desferra.
    277    Adonchs vullau, molt magnifich senyor,
    278    ab vostro stol de naus e de galeras,
    279    personalment travassar les costeras
    280    per adquirir premi gran ab honor

    281    O noble Duch de Mila! Desonor
    282    vos sera gran ab totes las comunas,
    283    e no us penseu que jo n’ scus negunes
    284    del romanir, pus gent sou de valor.
    285    Units vos tots e fets treva segura,
    286    e ab cavals e fustes per la mar
    287    dessempetxats e siau prest d’anar
    288    e dara us Deu a tots bona ventura.

    289    O de tresaur richa gent ab mesura
    290    Venecians per star en segur
    291    tots vostres lochs del golf, res no us atur
    292    d’esser primers a la desconfitura!
    293    Molt vos hi va per que sou prop vahins
    294    a totas parts a mig jorn, tramuntana,
    295    ponent, lavant, de la vil gent pagana,
    296    de cor pus alts qu’els angels xerubins.

    297    O subtils molt e stuts Florentins,
    298    qui en partits sou gent aventajosa!
    299    Pus vos mostrau axi volenterossa,
    300    exists avant e buydau los florins.
    301    O qui prenets de tot erba pastura
    302    e subvenits als cruels fills d’Agar!
    303    Ara ’s lo temps qu’en podeu smenar
    304    e gitarets Empera de pressura.

    305    O Cathalans! De Deu, per amor pura,
    306    o[d]y e ranchor e mala voluntat
    307    foragitats e amau caritat,
    308    car fills sou seus, adobtius per natura.
    309    Confessau tots ab gran contriccio,
    310    anats allá ab bona conflança
    311    qu’el Pare Sanct vos done perdonança
    312    ab plenitut sens diminucio.

    313    O germans cars! Ab gran devocio
    314    prenets la creu de la sancta creuhada,
    315    qu’el sanct Pastor vos ha ja atorgada
    316    e guanyarets tan singular perdo.
    317    Batallant fort contr’aquella canalla
    318    vindicatius de la sanch dels Troyans,
    319    e confiant de Deu ab los seus sancts
    320    molt pus leuger los sotzmetrets que palla.

    321    Mare de Deu, qui portats la gran falla
    322    de clara llum, tots clins ab junctas mans
    323    vos supplicam que lo fels nevagans
    324    vullau guiar car vos sou llur muralla.

 

 

 

Ed. Isabel de Riquer, Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997, p.68.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc