Rialc
Rao 133.2

            Miquel Peres


    1      Del mes alt cel haveu ubert la porta,
    2      Deu vostre Fill, criat en vostre ventre.
    3      Filla de Deu, la mort nos haveu morta.
    4      Dels peccadors confort, qu’a tots conforta,
    5      ligant Satan en lo mes fondo centre.
    6      Vos sola sou, humil Verge Maria,
    7      vexell perfet, del primer crim exempta.
    8      Deu eternal preservada us tenia,
    9      en res en vos de tacha no volia,
    10     puix Ell volgue de vos pendre la ’mprempta.

    11     Y Deu vesti·s de l’humanal linatge,
    12     per vos passant, com sol per vedriera.
    13     Vos lo seguis en aquest mon salvatge
    14     trenta-y-tres anys en aspre romiatge.
    15     Vos l’amollis com fa lo foch la cera.
    16     En vos, homil, Deu se feu creatura.
    17     D’omilitat james perdent la força,
    18     vengue ’n lo mon, passant molta fretura.
    19     De vos semblant, naixque bella figura,
    20     del ventre cast, prenint novella scorça.

    21     Ab tot que fos tan gran vostra bellea,
    22     Verge ’xcellent, qu’a totes excellieu,
    23     a vos mirant, tots perdien legea
    24     de malpensar. Com les flames la tea,
    25     als desonests d’onestat encenieu.
    26     Sant Dionis per Deu vos adorara
    27     quant conegue a vos, Verge tant bella,
    28     si lo gran Pau, de cert, no l’i mostrara,
    29     vos, nostra lum, del cel estela clara,
    30     de Deu Jhesus fosseu mare donzella.

    31     La humanal natura, desterrada
    32     per lo peccat de nostre primer pare,
    33     sobre·ls ceraffs haveu vos exalçada.
    34     De parahis mostrant la bella ’ntrada,
    35     reyna dels cels, filla de Deu y mare,
    36     vos dels inferns haveu romput les baldes,
    37     dels pares sants desligant les cadenes,
    38     perque, la creu portant per armes saldes,
    39     d’on ancilla Jhesus en vostres faldes,
    40     lo peccador se deffen de les penes.

    41     Premi perfet, de gloria penyora
    42     per qui·ls peccants en parahis alt volen.
    43     Obedient, vostre Fill vos adora.
    44     Los angels tots vos adoren, senyora.
    45     Per vos, pahuruchs, tots los inferns tremolen.
    46     Vos sou l’archiu de gracies complida.
    47     Per vos la font de parahis emana.
    48     Los richs tresors del cel donau sens mida,
    49     vos decretant, cancellera ’nnoblida.
    50     Tot quant voleu, lo vostre Fill ho mana.

    51     En hun instant vostra nivia vestida
    52     fonch del Sant Cors dins lo cors de sent’Ana.
    53     E sixant’anys apres de vostra vida
    54     al cel pus alt pujas, tan favorida
    55     emperadriu, de Deu feta germana.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX,  València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 295.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Miquel Peres
Indice degli autori

Rialc