Rialc
Rao 103.88

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      [Lo] prime guoig que tu, Mari’, aguist,
    2      fonch aquell jorn que l’angel Grabiel,
    3      trames per Deu, qui devalla del sel,
    4      ta seluda e Jesus consebist
    5      (ceguons que diu lo beneyt sent Bernat)
    6      per aquell lloch que s’anomen’orella:
    7      al mon james no fo[n]ch tal maravella,
    8      car te romas insigna dignitat.

    9      Lo seguon guoig a tu per Deu donat,
    10     fonch com parist asayaladament,
    11     sens pena, mal, dolor ne meyns turment,
    12     e vist ton Fill, infant bell, agreat,
    13     tu romenint, per singuolar virtut,
    14     apres lo part, com flor de llir sensera,
    15     Verga molt gran, inluminad’alsera,
    16     qui guoyist so qu’evi’Adam perdut.

    17     Lo terçer guoig, Verga, per tu agut,
    18     fonch pels tres dons de mirr’, ansens ez hor,
    19     dats per Guaspar, Baltasar, Melxior
    20     reys d’Orient, per los quals fonch cregut
    21     ton Ffill esser infallibla senyor,
    22     ell adorant en devota manera,
    23     essent venguts per molt dreta carrera,
    24     l’estel seguint, tremes pel Creador

    25     Lo quart guoig fonch qui·t vench de gran dolor,
    26     [per]que ton Fill vist posat en la creu,
    27     l’ora q’aquell, resusitat en breu,
    28     Deu ver ez hom, t’aparech per amor,
    29     car pus avant res no·t calech duptar,
    30     d’on romenguist no poch aconsolada,
    31     l’omanitat vaent clar ajustada
    32     ab Deu, per tu, Verga, dona sens par.

    33     Lo sinquen guoig que·l Ffill ta volch donar,
    34     ffonch aquell jorn qu’en lo sel se·n munta
    35     ab multitut de gents que y colloca
    36     per merits teus, en qui·s volch encarnar;
    37     e mira·t be entre los seus stant
    38     tot lo gran temps qu’en la mundenal vida
    39     star ta feu, puixs ab gent infinida
    40     munta·t al sel mes de molt triunfant.

    41     Lo sisen guoig aguist com, flamagant,
    42     sobra los bons apostols, l’Esperit
    43     Sant vist venir, per ton Fill infinit,
    44     qui, per gran por, s’enaven amaguant,
    45     los quals per ell foran be raffermats
    46     an aquell punt, e preyicant anaran
    47     pel mon, e molts a bona part tornaran,
    48     e foran puixs en lo sel collocats.

    49     Lo seten guoig, que sobra·ls avansats,
    50     apres de Deu en Paradis estas,
    51     e lo teu fruyt as vist, veus e veuras,
    52     per que·ls del mon son de mort deslliurats,
    53     e per salvar a nos, per son poder
    54     Deu l’a lexat, a si inconprensible,
    55     es en molts lochs tostemps indivisible,
    56     flanch redemtor als qui fan son voler.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 257.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc