Rialc
Rao 164.5

            Jordi de Sant Jordi


    1      Deserts d’amichs, de bens e de senyor,
    2      en estrany loch y en stranya contrada,
    3      luny de tot be, fart d’enuig e tristor,
    4      ma voluntat e pensa caytivada,
    5      me trop del tot en mal poder sotsmes;
    6      no vey algu que de me s’aja cura,
    7      e soy guardats, enclos, ferrats e pres,
    8      de que·n fau grat a ma trista ventura.

    9      Eu hay vist temps que no·m plasia res,
    10     ara·m content de ço qui·m fay tristura,
    11     e los grillons laugers ara preu mes
    12     qu’en lo passat la bella brodadura.
    13     Ffortuna vey qu’a mostrat son voler
    14     sus me, volent qu’en tal punt vengut sia;
    15     però no·m cur, pus ay fayt mon dever
    16     ab tots los bons que·m trob en companyia.

    17     Car prench conort de com suy presoner
    18     per mon senyor, servint tant com podia,
    19     d’armes sobrat e per major poder,
    20     no per defaut gens de cavalleria.
    21     E prench conort quan no puch conquerir
    22     haver en res sens que treball no senta,
    23     mas d’altra part cuyt de tristor morir
    24     com vey que·l mon del revers se contenta.

    25     Tots aquests mals no·m son res de soffrir
    26     en esguart d’u qui al cor me destenta
    27     e·m fay tot jorn d’esperança partir,
    28     com no vey res que·ns avans d’una spenta
    29     en acunçar nostre desliuramen,
    30     e mes que vey ço que·ns demana Sforça,
    31     que no sofir algu rahonamen,
    32     de que langueix ma virtut e ma força.

    33     Per que no say ni vey res al presen
    34     que·m puixe dar en valor d’una scorça,
    35     mas Deu tot sol, de qui prench fundamen
    36     e de qui fiu, hi ’b qui mon cor c’esforça;
    37     e d’altra part del bon rey liberal,
    38     qui·m socorrech per gentilesa granda:
    39     lo qui·ns ha mes del tot en aquest mal,
    40     qu’ell me·n traura, car soy jus sa comanda.

    41     Reys virtuos, mon senyor natural,
    42     tots al presen no us fem altra demanda,
    43     mas que us recort que vostra sanch reyal
    44     may defalli al qui fos de sa banda.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc