Rialc
Rao 103.146

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Si james pusch del tot aconseguir
    2      so qu’en segur lo voler me promet,
    3      ho bona ssort, qui ssovint me remet
    4      al lloch que sse, me vol tant ffavorir
    5      que·m ffass’aver, ab lo mitga d’emor,
    6      vos, que desig inmoderadament,
    7      tindre dins mi mon be, cubertament,
    8      e sso per tant que no perdes ffavor.

    9      Jo be conech no maresch tant’onor
    10     com d’ever vos, que vull e tinch en car,
    11     e ffort ssovint m’a ffet he·m ffa duptar
    12     vostr’eltitut he vostra gran valor;
    13     mas, d’altre part, la volentat me diu
    14     que us tingua prop e us deman sso que vull,
    15     que deves mi no mostrereu argull,
    16     pus sabeu çert que son vostre catiu.

    17     Ab tot asso estich molt dubitiu
    18     l’ora que pens qui sou ni que valeu,
    19     e dich en mi que james no volrreu
    20     donar me part de sso que carteniu,
    21     car vos, pensant qui sou, ne jo que son,
    22     prehareu poch he mi he mon servey,
    23     mas ja no sse d’uymes altre remey,
    24     sino qu’e vos prestament m’ebendon.

    25     Lo pensament tots mos delits conffon,
    26     mas lo voler me trau ssovint d’enuig
    27     e·m diu que gens amar vos no rebuig,
    28     ab tot siau la pus bella del mon,
    29     car tant com sou de mes valor estat,
    30     tant mes aveu lo coratge pus ffranch;
    31     e que james en vos servir no manch,
    32     que del servey sere remunerat.

    33     Pus que teniu ab vos ma llibertat,
    34     e·l voler vol que, sens duptar, jo us am,
    35     ab homil cor ara merçe vos clam,
    36     e no m’agau, de sso que dich, mal grat,
    37     car lo voler qui ha vos m’a ssotsmes,
    38     m’a ’npes tan ffort, que m’a ffet atrevit;
    39     donchs, per merçe, no m’agau en obblit,
    40     ne ssia meyns per vos de sso repres.

    41     Pus Amor m’a en vostro poder mes,
    42     e lo voler s’i es tot aderit,
    43     sie·m donat per vos, en breu, partit,
    44     car en lo mon vuy tant no desig res.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 148.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc