Rialc
Rao 94.70

            Ausiàs March


    1      No so gosat en demanar merce
    2      a ma dolor que del tot m’abandon;
    3      un poch espay la prech de temps que·m don
    4      a poder dir lo mal que d’ella·m ve.
    5      E si mon cor en sa força retorn
    6      y el torbament de l’enteniment pert,
    7      pora saber qui d’amor no es cert
    8      Ira i Amor com dins mi han contorn.

    9      Si com l’om cech no coneix nit ne jorn
    10     si dels vehents ell no es avisat,
    11     d’Ira y Amor no sse qual m’a ssobrat;
    12     haja’n avis dels qui m’estan entorn!
    13     Yo desig molt qu’Amor m’abandonas,
    14     car sola es la causa de mon mal,
    15     mas de poder Ira no te cabal
    16     qu’en contr’Amor yo tant me rebellas.

    17     E si remey a ma dolor trobas,
    18     fora content, car yo ’n desig exir:
    19     los vostres fets me fan vos avorrir
    20     e no·s pot fer que ab vos praticas.
    21     Mon partiment no pusch ben acabar:
    22     en vos penssant, estrany turment n’atench,
    23     e quant l’estat de mi saber m’estrench,
    24     ladonchs yo caych en mi pus ignorar.

    25     No se remey potent mi consolar,
    26     si altr’amor nova no conseguesch.
    27     O tu, Amor, colp vell guareix ab fresch,
    28     o de aquest me vulles bandonar!
    29     Veges mon cor en quina dolor jau;
    30     en ton ostal no mereix tan dur llit.
    31     Qui es l’om viu d’on sies mils servit?
    32     Tant es humill, qu’esforç no·l pot fer brau.

    33     Plagues a Deu qu’ab mi mateix fes pau,
    34     mi acordant ab cor ferm a la mort.
    35     Yo mir e pens si·l mon ha cas tan fort
    36     com de Amor e d’Ira sser esclau.
    37     Afany te sats l’om dos senyors sirvent;
    38     e quant mes, donchs, essent ells enemichs?
    39     Quant hu complach, l’altr’es vers mi inichs;
    40     no sse com bast complaure’lls egualment.

    41     O fol’Amor! Si es ver que·l jovent
    42     es ocasio de tu a mi forçar,
    43     si be lo mon res tant no pot prear,
    44     vellea·m plau, qui de mals es sement.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc