Rialc
Rao 203.10j

            Narcís Vinyoles


    1      Mos mals escrits, en compte del diable,
    2      damna·ls, Senyor, ab sangonosa tinta;
    3      los meus peccats, ma culpa detestable,
    4      si m’an portat en vida ’bominable,
    5      no fon ni es de creure·t gens distinta,
    6      ni u sera may, que Tu no vols que u sia.
    7      L’esser es teu, no·m resta cosa propia;
    8      si qualque part yo tinch que sia mia,
    9      liberalment voler la·t renuncia,
    10     tant, que no·n vull original ni copia.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc