Rialc
Rao 180.2

            Pere Torroella


    1      Alta senyora comtessa,
    2      plena de molta bondat,
    3      hon gentilessa s’andressa
    4      tant com fes may en deessa,
    5      de les qui mes han perlat,
    6      en pubblicar vostres bens
    7      ma lengua [e]s massa ’travida,
    8      mas mon desig no te frens
    9      per callar entra las gents
    10     vostre valor inffinida.

    11     Vos mostrau, en seguir be,
    12     vostre natura gentil,
    13     vesada de tant de be
    14     que trobador jo no se
    15     per retractar ne subtil.
    16     Yo no se quant vos graesca
    17     lo que per mi fer voleu,
    18     d’on prech Deu vos ho servescha
    19     ans que la vida fenescha
    20     segons es lo desig meu.

    21     Vostra virtut fa reviura
    22     la trista ventura mia,
    23     qui ja cansada de viura
    24     per morta·s poguer’escriura
    25     d’una stranya malaltia.
    26     E creu, per vos, cobrar vida
    27     o alguna part de salut,
    28     car de ma tant favorida
    29     tota esperança flaquida
    30     deu tornar en sa virtut.

    31     Pero no dech refusar
    32     de bona part tals offertes,
    33     que, si y vull considerar,
    34     aquellas han apagar
    35     mes desventuras cubertas.
    36     Veus açi·l memorial
    37     de que vostre senyoria
    38     me vol esser liberal
    39     e salut a la final
    40     de la gran fretura mia:

    41     Trenta quitas de bescuyt
    42     e tres porchs de carn salada
    43     no·m vindran gens en descuyt
    44     per omplir lo pallol buyt
    45     de ma fusta desbossada,
    46     ab una bota de vi
    47     per esforçar la companya,
    48     qui tots criden contra mi:
    49     «No·ns lexeu perir axi
    50     bevent aygua ’n terra stranya».

    51     Item mes un’altra bota
    52     de vinagre per trempar
    53     lo vi a molta gent glota,
    54     qui llur gloria es tota
    55     que·s puguen enbriagar.
    56     E dos bous no·m feran nosa
    57     ab tres quintars de formatges:
    58     aquesta vianda brosossa,
    59     senyora molt virtuossa,
    60     sa pratigu’en tals viatges.

    61     Oli, favas, ne çiurons,
    62     alls, çebes, ni un fasol
    63     no cuynen los calderons:
    64     mes ha passats de vuyt jorns,
    65     per freturar ne·l pallol.
    66     Per que si·m ve[e]eu demenar
    67     de tantas coses soccorro,
    68     veniu a considerar
    69     quant es de mal pratiquar
    70     tots dias lo maçamorro.

    71     Yo no us vull pus anugar
    72     del que fas rest en paguit,
    73     sino que vinch a pensar
    74     qu’es gran virtut agudar
    75     als que no tenen pertit.
    76     E no dech ser torbador
    77     que vostre virtut no·s mostre
    78     en un vostre servidor
    79     qui te·l compte per senyor
    80     e qual se vol germa vostre.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 176.

Di dubbia attribuzione (vedi nota all’Incipitario).

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc