Rialc
Rao 0h.48, 0h.48a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del confessor e bisbe sent Marti

    1      Puix sou sacerdot y bisbe tan digne,
    2      beneyt sent Marti, y fel cavaller,
    3      y sou de Jesus ministre insigne
    4      y verge perfet humil y benigne,
    5      loar vull de grat lo vostre valer;
    6      mas sin lo mendir no puch yo loar vos
    7      segons que deuria y vos merexeu,
    8      puix veu que de cor yo pense honrar vos
    9      y dignes laors desige donar vos,
    10    en ben recitar les yo us prech m’ajudeu.

    11     Estant en lo mon la secta malvada
    12     dels trists ydolatres infels y pagans,
    13     los quals la tenien la gent subiugada,
    14     fent viure los homens ab pensa errada,
    15     la fe denegant dels fels christians,
    16     y vent Deu etern que·ls homens seguien
    17     la secta maleyta que·ls feya perir,
    18     mirant que tots jorns aquells deffallien,
    19     per dar vera lum als cechs qui·s perdien,
    20     a vos, sent Marti, volgue us elegir.

    21     Elet fos per Deu perque convertisseu
    22     lo poble qu’estava posat en error,
    23     elet fos per Deu per ço que seguisseu
    24     la ley verdadera, y axi benehisseu
    25     lo nom de Aquell qui us era senyor;
    26     cridava us Jesus qui us fou vera vida
    27     vinguesseu a Ell per merits de fe,
    28     cridava us Jesus virtut infinida.
    29     tirant vos pus fort que la caramida
    30     perque possehisseu lo subiran be.

    31     En temps de batalles fon vostra naxença,
    32     mostrant que serieu molt fort y guerrer;
    33     per ço en lo mon donas conexença
    34     de vostra virtut ab vera crehença
    35     quant vos de Jesus vos fas cavaller;
    36     y axi cavalcas anant per la terra
    37     ab hun fort cavall de molta virtut,
    38     per hon començas a dar la la guerra
    39     al princep d’infern qui·ls homens desterra
    40     del regne del cel d’on ell es caygut.

    41     En alta cadira de caritat seyeu,
    42     quant ves com a pobre Jesus glorios,
    43     perfetament vos encara no·l creyeu
    44     y ja dels bens vostres servicis li feyeu,
    45     partint li lo manto que vestieu vos;
    46     puix vos abrigas ab vostra gran manta
    47     aquell Fill de Deu qui es ver anyell,
    48     per vos amantar qui·l mon tot amanta,
    49     ences fos d’amor ab fe tal y tanta,
    50     que ja desigaveu morir per aquell.

    51     Mostra us lo Senyor la sua clemencia,
    52     volent que li fosseu servent molt perfet
    53     y sant glorios de gran excellencia
    54     y digne doctor de vera sciencia
    55     y espill de virtuts purissim y net;
    56     y axi observas la ley del altisme,
    57     servant per tostemps los seus manaments,
    58     y amas a Jesus y a tot lo proisme,
    59     vivint sanctament perque del abisme
    60     guardasseu a vos y a totes les gents.

    61     Mirant l’enemich d’umana natura,
    62     que vos per Jesus l’avieu jaquit,
    63     combats y batalles molt grans sens mesura
    64     vos dava tots jorns ab molta pressura,
    65     per ço com vos creu a Deu convertit;
    66     mas vos conexent l’anveja terrible,
    67     la qual vos tenia lo gran Satanas,
    68     armat de les armes del Rey Invincible,
    69     sobras l’enemich cruel y orrible,
    70     entant que per terra vençut lo lanças.

    71     La vida que fereu senyal de vos dona
    72     que fes penitencia de gran aspredat,
    73     la palma dels martres teniu per corona
    74     puix martirizas la vostra persona,
    75     morir desigant pel qui us ha creat;
    76     exemples donas de vera doctrina,
    77     lo nom de Jesus tostemps confessant,
    78     y axi reparas de molts la ruyna,
    79     la gent convertint infel y mesquina,
    80     lo nom y auxili de Deu invocant.

    81     Les grans caritats que feyeu als pobres
    82     molt foren plaents y acceptes a Deu,
    83     y totes les vostres tant excellents obres,
    84     les quals en la Sgleya son grans canalobres
    85     que fan a tots lum, segons clar se veu;
    86     los vostres miracles beneyts gloriosos,
    87     los quals vos obras en vida y en mort,
    88     son tants y tant alts y tan preciosos,
    89     y als fels christians axi fructuosos,
    90     que sols en hoyr los ne reben confort.

    91     Aquells vestiments molt curts que us portaren,
    92     los quals per dir missa vestis vos hun jorn,
    93     quant vostres mans sanctes lo corpus alçaren,
    94     per alt y per baix aquells s’allargaren,
    95     cobrint vos los braços y·ls peus tot en torn;
    96     per ço la Esglesia tostemps representa
    97     en missa los camius ab dues colors,
    98     mostrant lo mister qu’en vos s’aposenta
    99     y aquest gran miracle lo qual nos presenta
    100    la vostra virtut ab dignes laors.

    101    La vostra mort sancta fon molt preciosa
    102    davant lo conspecte de Deu eternal,
    103    y fon pera vos axi delitosa,
    104    alegra y segura y tan gloriosa,
    105    que ves an aquella lo Rey divinal,
    106    lo qual vos rebe, finits vostres dies,
    107    ab molta honor, puix tot li fos fel,
    108    y axi us feu entrar en les gerarchies
    109    del seu gran imperi ab grans alegries,
    110    hon sempre viureu regnant en lo cel.

 

            Oracio

    1      O gran sacerdot humil y benigne,
    2      y ver confessor, Marti glorios,
    3      o bisbe molt sant, perfet y molt digne,
    4      y fel cavaller prudent e insigne,
    5      del Rey eternal qui ’s tot poderos,
    6      puix sou tan amat d’aquell Rey de gloria
    7      qui·l cel senyoreja, la terra y la mar,
    8      vullau nos tenir a tots en memoria,
    9      pregant a Jesus que·ns done victoria
    10     del gran Satanas qui·ns vol devorar.

    11     Puix es tant beneyta la vostra istoria
    12     y feu per aquells qui us volen loar,
    13     haiau nos la vida que no ’s transitoria,
    14     puix es manifest y cosa notoria
    15     que vos la·ns podeu de Deu recaptar.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 16.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc