Rialc
Rao 103.120

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Perque mos vulls no pobliquen lo dan
    2      que prench com son pres de vos del tot vostre,
    3      e no us pusch dir so que ’n secret vos mostre,
    4      pertesch cuytat, demostrant bascha gran,
    5      d’equella part un vos lex, he romanch,
    6      e romanint, conguoxant, tinch ma via,
    7      los vulls dressant hab plor he fallonia
    8      ves vos, de qui no·m dolch ni menys ma planch.

    9      Caminant fort, sens mudar gens de tranch,
    10     d’emor ma clam, de sort e ma ventura,
    11     qui·m tracten mal, per senyoria dura,
    12     e, maltrectant, sotsmes me trop de franch.
    13     No·m clam, pero, com a vos m’an donat,
    14     car vostro son he sere de ma vida,
    15     e per bon alt que·n tinch, ma plau gequida
    16     en llur poder aga ma llibertat.

    17     Singularment, perque·n son maltrectat,
    18     ma clam de sort he d’eniqua furtuna,
    19     que deves mi sta tostemps an una,
    20     sens que james a son fort pern mudat;
    21     d’emor no fas axi dura clamor
    22     perque ’n mos mals alsguns bens hi remitga:
    23     es ver ma·n clam, car ma depnosa pitga
    24     ffa star ab vos, per la qual veig pigor.

    25     Deu no m’ajut, qui es mon creador,
    26     si, de vos luyn, gens ma pensa reposa,
    27     e so que veig pensant, me fa tal nosa,
    28     qui·n visch penant, ab sobergua dolor;
    29     e prech a vos, si ma vida voleu,
    30     per scusat m’agau de ma pertença,
    31     car en pobblich no vull ma continença
    32     demorst en mi part de so que y aveu.

    33     En çert e ferm, vos dich, creura podeu
    34     que mon voler en vos amar se fina,
    35     sens que no·m plau passar vostra doctrina,
    36     ans vull agau en mi lo que volrreu;
    37     e si res fas que us sia desplesent,
    38     vullau pensar en la volentat bona
    39     que us port e us he, car sola sou ma dona:
    40     altre james no·m tindra per servent.

    41     Vos de qui son he vull complidament:
    42     mon fet vullau que vos pobblich per trona
    43     mas dau me loch, com l’esquella no sona,
    44     que pusc’ab vos aver un perlament.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 218.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc