Rialc
Rao 0h.49, 0h.49a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios confessor sent Domingo

    1      Puix sou sant tan venerable,
    2      sent Domingo glorios,
    3      vostra vida molt loable
    4      recitar vull ab laors.

    5      Vostra mare molt honrada
    6      moltes voltes li sembla,
    7      quant de vos era prenyada,
    8      que tenia hun gran ca,
    9      y qu’en la boqua portava
    10     una falla clarejant,
    11     tant quel mon illuminava
    12     de ponent fins en levant.

    13     Quant babtisme vos prenieu,
    14     una dona excellent
    15     en lo front veu que tenieu
    16     una stela resplandent,
    17     la qual fon tan gran y bella
    18     y de tanta resplandor,
    19     que mostra per maravella
    20     esser gran vostra valor.

    21     En la vostra infantea
    22     y en apres quant fos nodrit,
    23     ja mostras amar pobrea
    24     no volent dormir en llit;
    25     molt sovint sobre la terra
    26     vos trobaven despullat,
    27     de hon començas fer guerra
    28     al fort princep infernat.

    29     Hun gran acte digne fereu
    30     en lo temps qu’estudias,
    31     quant lo llibres tots venereu
    32     y tot quant ab vos portas,
    33     pera subvenir als pobres
    34     qui perien ja de fam,
    35     exercint les santes obres,
    36     segons de vos, sant, trobam.

    37     Vos, beneyt, instituhireu
    38     l’orde sant dels pricadors,
    39     lo qual vivint ennoblireu
    40     ab les regles que fes vos,
    41     ordenant en vostres dies
    42     lur offici fos pricar,
    43     per lançar les heretgies
    44     y la fe molt exalçar.

    45     Al sant Papa sens tardar vos
    46     suplicas ab tal raho,
    47     que volgues ell confermar vos
    48     la vostra religio;
    49     y vos vent que ell dubtava
    50     de donar vos tal poder,
    51     vostra virtut li mostrava
    52     que axi·s devia fer.

    53     Car lo Papa vent hun dia
    54     de vos hun misteri gran,
    55     que la sglesia cahia
    56     del sanctissim sent Joan,
    57     y que vos la sostenieu
    58     sols ab vostra gran virtut,
    59     conegue que merexieu
    60     de tot fosseu complagut.

    61     E per ço la vostra regla
    62     conferma ell de bon grat,
    63     y es tan digna que arregla
    64     tota la crestiandat,
    65     car huy molta gent mesquina
    66     restaria en error,
    67     sino per la gran doctrina
    68     de vos, digne pricador.

    69     Digna fou y sancta y vera
    70     la doctrina que pricas,
    71     puix es lum, via y carrera,
    72     d’aquest mon que refformas,
    73     quant vos per lo mon anaveu,
    74     los heretges confonent,
    75     ab los quals vos disputaveu
    76     la fe sancta deffenent.

    77     Dos apostols sants vingueren,
    78     los beneyts Pere y sent Pau,
    79     los quals vos aparegueren
    80     ab molt gran amor y pau,
    81     dient vos que prest anasseu
    82     per lo mon universal,
    83     y que vos a tots pricasseu
    84     la fe sancta divinal.

    85     Y axi vos, beneyt, anareu,
    86     fent la voluntat de Deu,
    87     y la fe d’Aquell pricareu,
    88     convertint lo poble seu,
    89     ab lo vostre pricar digne
    90     y ab miracles que fes grans,
    91     d’on sou fet doctor insigne
    92     y lum gran dels crestians.

    93     Menyspreas les honors vanes,
    94     dels perfets seguint l’estil,
    95     y les dignitats mundanes
    96     no volgues, tant fos humil;
    97     y puix tant a Deu amaveu,
    98     Ell may res vos denega,
    99     ans tot, quant li demanaveu,
    100    largament vos ho dona.

    101    Estant vos en esta vida
    102    elevat en esperit,
    103    ves la virtut infinida
    104    qu’es Jesus, Deu infinit,
    105    lo qual en la ma tenia
    106    tres grans laures foguejants,
    107    ab que destrohir volia
    108    tot lo mon fins als infants.

    109    Vos, mirant la ira tanta
    110    de Jesus, Deu eternal,
    111    suplicas sa mare santa
    112    delliuras lo mon de mals
    113    y axi Deu, per l’amor vostra
    114    qui fon medi singular,
    115    y per la Senyora nostra,
    116    a tots volgue perdonar.

    117    Los miracles tan insignes
    118    y altres actes que vos fes,
    119    fos quals eren sants y dignes,
    120    qui dir los pora james?
    121    Espill sou de penitencia,
    122    de molt grans virtuts ornat,
    123    y vexell ple de sciencia
    124    y de molta sanctedat.

    125    En la vostra mort tan digna
    126    convocas vostre covent,
    127    y ab la vostra veu benigna
    128    exortas lo sanctament;
    129    y per quant vos molt amaveu
    130    al covent que convocas,
    131    sants consells vos li donaveu
    132    per qu’en pau se conservas.

    133    Quant finis los vostres dies,
    134    qui pot dir lo que sentis,
    135    contemplant les alegries
    136    del gran Rey de parais,
    137    qui rebe l’anima vostra,
    138    neta y pura com hun or,
    139    donant li, segons se mostra,
    140    lo seu infinit tresor.

    141    La Reyna gloriosa
    142    vos ama en est mon tant,
    143    que de vos essent curosa
    144    Ella us dona l’abit sant
    145    ab lo qual hagues victoria
    146    del fort princep infernal,
    147    y regnau alt en la gloria
    148    de la cort celestial.

    149    Donchs haviau nos en memoria,
    150    servidor de Deu leal,
    151    y en la vida transitoria
    152    feu guanyem la eternal.

 

            Oracio

    1      O sant glorios, perfet y molt digne,
    2      beneyt sent Domingo, de Deu fel sirvent,
    3      y digne doctor, prudent e insigne,
    4      y verge molt cast, humil y benigne,
    5      qui entre los sants sou sant excellent,
    6      puix vos donas lum a la Sgleya santa
    7      que fora gitas del mon les errors,
    8      vullau nos, beneyt, fer gracia tanta,
    9      puix vostre sant abit lo mon tot amansa,
    10     pregueu per nosaltres qui som peccadors,
    11     que·ns salve Jesus qui tantes vegades
    12     volgue passar penes per nostres errades.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 93.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc