Rialc
Rao 71.1

            Joan Gamiça


    1      A tu m’acost, mare del Creador,
    2      Deu Jhesucrist, reyna trihumphada.
    3      A tu m’acost, hi et prench per advocada,
    4      perque ’n est cas, dien ta gran lahor,
    5      no·m falgues, no.
    6      A tu m’acost, filla de Deu eleta,
    7      y a tu supplich que los labis me untes.
    8      A tu m’acost, perque, ab les mans juntes,
    9      diga de tu la virtut, tan perfeta,
    10     de ton valer.

    11     O eternal, o font de gran saber
    12     on per guarir los peccadors occorren!
    13     O eternal, angels e sants adoren
    14     ta deitat, mirant lo teu esser
    15     hunit ab Deu!
    16     O eternal, tu est la vera taula
    17     hon escrivi aquell antich de dies.
    18     O eternal, tu·ns has ubert les vies
    19     de parahys, sens ficcio ne faula,
    20     molt clarament.

    21     Tu has obtes de Deu, perfettament,
    22     grans donatius, mes qu’altra creatura.
    23     Tu has obtes que, restant verge pura,
    24     has infantat a Deu omnipotent,
    25     sense dolor.
    26     Tu has obtes esser de mar estela
    27     y nunqua may poder ser peccadora.
    28     Tu has obtes esser merexedora
    29     d’aver cubert a Deu de la gran vela
    30     d’umanitat.

    31     Deu infinit, ans que·l mon fos creat,
    32     te preserva purissima e santa.
    33     Deu infinit de tu prengue la manta
    34     ab que·ns quita aquell cens caregat
    35     del primer hom.
    36     Deu infinit te ha pres en esposa,
    37     y a tu mirant son voler se deporta.
    38     Deu infinit a tu ha feta porta
    39     del pus alt cel hon tot lo be reposa
    40     dels crestians.

    41     En pus alt grau que tots los altres sants
    42     apres de Deu te ha Jhesus aseyta.
    43     En pus alt grau te adoram, beneyta.
    44     Y a tu fem tots, prostrats, ab juntes mans,
    45     oracio.
    46     En pus alt grau, per ser homil, reportes,
    47     sobrerestant que no·s deu, senyoria.
    48     En pus alt grau te dix «Ave Maria»
    49     sant Gabriel quant li obrist les portes
    50     del teu retret.

    51     Premi d’onor, los bens qu’ab tu aportes
    52     tants son e tals, que may dir los poria.
    53     Premi d’onor, si no·ls dich com devia,
    54     defalt es meu. Per ço prech me comportes
    55     com inperfet.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 283.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan Gamiça
Indice degli autori

Rialc