Rialc
Rao 94.18

            Ausiàs March


    1      Be·m maravell com l’ayre no s’altera,
    2      e com lo foch per fexuch pes no cau,
    3      e com no·s mou la que fexuga jau
    4      ffermant son loch en la pus alta spera.
    5      Major senyal no pot mostrar lo mon,
    6      e digne molt que l’om se·n maravell;
    7      ab un poch mes haure creure per ell
    8      que periran tots quants en lo mon son.

    9      A mon juhi, ses leys Amor confon;
    10     speriment ja del tot es errant.
    11     Tot amador ama per son semblant;
    12     lo contraffer en per null temps no fon.
    13     Vos, qui bastant sou per un mon regir,
    14     pora·s be fer que ameu l’ome pech?
    15     Per acte leig sentiment haureu cech?
    16     No haveu pus excusa ’n lo meu dir.

    17     Mon creure ferm no pot be soferir
    18     un cas tan fort, e per moltes rahons,
    19     mas tan be sse que la carn ha sperons,
    20     e no us veig fre bastant a retenir;
    21     e d’altra part Amor, per sa furor,
    22     secretament, sens compte, lo cors liga
    23     en actes tals quals honestat castiga.
    24     E pot esser ameu de tal amor?

    25     Si ver sera, prech Deu que la calor
    26     de tots los fochs creme la vostra carn,
    27     si no teniu en un terrible escarn
    28     que no vençau una tan gran eror.
    29     Mas vostre cors per ventura·s delita
    30     husar dels fruyts que Na Venus conrea;
    31     mas vostre seny deuri’aver ferea
    32     de fer tals fets, e gens n’an ja sospita.

    33     Per tal dolor no fare vida ’rmita;
    34     palesament sera ma vid’activa,
    35     e de parlar no tendre lengua squiva,
    36     e ver parlar, de ssi gran dolçor gita.
    37     Cells qui sabran mon ver complanyiment,
    38     tots planyeran mi per ma causa justa,
    39     e planyiment de ssi amor ajusta
    40     e rependran natura si u consent.

    41     O foll’Amor, de vos no son content,
    42     e ja molt menys dels fets de la que am;
    43     no se de qui haver pus honest clam;
    44     per no errar, maldich vos egualment.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc