Rialc
Rao 203.10s

            Narcís Vinyoles


    1      Syon som tots ab l’aygua del babtisme,
    2      Hierusalem de forts torres murada,
    3      les mans de Deu, per virtut de l’Altisme,
    4      son fonament segur sense sophisme
    5      hon nostra ffe es fort edificada.
    6      Los durs combats, ab gran artellaria,
    7      que·ls enemichs de cascun jorn nos donen,
    8      si lo voler, obrant, no y consentia,
    9      qui fora pres, o, fort defensa mia?
    10     Ajuda·ls flachs vençuts que s’abandonen.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc