Rialc
Rao 62.1

            Jaume Ferrer


    1      Velera nau de sant peregrinatge
    2      als peregrins de la mortal ribera,
    3      en vos troba lo gran Senyor passatge,
    4      hi us ha guiat, pus veu qu’ereu guiatge
    5      assegurant perillosa carrera.
    6      Barca d’amor, la creu fon vostra ’ntena,
    7      virginitat, les veles que portaveu.
    8      De lum de ffe haveu mostrat carena.
    9      Bruxola us fon lo que ’n vos se nomena,
    10     Cristofol sant, quant Deu inmens çercaveu.
    11     A vos, gran leny, devot desig fon proa,
    12     y Deu, pilot ab qui lo mon vos loa.

    13     Fort cavaller que·ls altres tots avança,
    14     armat secret, entras en la batalla.
    15     De fortitut fon vostra dreta lança,
    16     lança d’azer tenprat de gran temprança,
    17     y, omiliat, vos fon cota de malla.
    18     Axi vençes lo mon y lo diable
    19     entrant en camp ab molt justa querella,
    20     d’on trihunfant, hixques tan commendable,
    21     que us dien tots dels martirs mes loable,
    22     puix que, morint, guanyas corona bella.
    23     Si·l Rey dels reys en vostre strado·s mira,
    24     be mereixeu de gran molt gran cadira.

    25     Castell molt alt d’excelents privilegis,
    26     fundat estau de diamants en roques.
    27     Y, esent entorn murat d’angels egregis,
    28     feren en vos, infels, grans sacrilegis,
    29     quant dels combats sentis penes no poques.
    30     Un rey cruel de mort l’anima us feya
    31     per aterrar la vostra força santa.
    32     Contraminantrestas fort en la Sgleya.
    33     Gran capita, Sanso tan fort no·s veya
    34     com vos, portant lo Fort que·ls forts espanta.
    35     Dolç marçapa, l’amargua lengua trista
    36     vos m’endolçiu perque del dol no·m vista.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 649.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Jaume Ferrer
Indice degli autori

Rialc