Rialc
Rao 0d.1

            Anonimo delle canzoni
            «Mills de millor» e «Cors magnifics»

    1      Ador te, Creu, verissima e sancta,
    2      en la qual Deu prengue ten cruel mort;
    3      ador te, Creu, ab la qual fan conort
    4      los peccadors qui l’infern los espanta;
    5      ador te, Creu, rediment de natura,
    6      en la qual fonch nostra redempcio;
    7      ador te, Creu, ab tal devocio,
    8      pus Deu m’a fet d’El semblant creatura.

    9      Ador te, Creu, beneyt arbre de vida,
    10     en la qual tots crestians adoram;
    11     ador te, Creu, ab la qual nos ploram
    12     nostres peccats e culpa infinida;
    13     ador te, Creu, per Jesus axalçada,
    14     glorios fruyt es lo que tu portist;
    15     ador te, Creu, pus que en tu fou vist
    16     lo Rey dells reys, per la qual es honrada.

    17     Ador te, Creu, e sanch molt gloriosa
    18     de cab e peus e sanctissim costat;
    19     ador te, Creu, la qual fonch abrasat
    20     lo Creador, hon feu mort sumptuosa;
    21     ador te, Creu, e claus molt gloriosos
    22     qui mans e peus tangueren fort clavats;
    23     ador te, Creu, car tots forem lansats
    24     de Paradis, al qual som desitjosos.

    25     Ador te, Creu, e corona molt fera
    26     d’espines forts, teribles e cruells;
    27     ador te, Creu, e totes las raells
    28     qui t’an nodrit, pus tant be s’en spera;
    29     ador te, Creu, e titol molt insigne
    30     que per escarn posaren los jueus;
    31     ador te, Creu, pus tots los qui son teus
    32     as defensats del spirit maligne.

    33     Ador te, Creu, e totes les sinch plagues
    34     del cors sagrat, ver Deu omnipotent;
    35     ador te, Creu, pus que ten gran turment
    36     a demostrat Jesus que no·ns amagues;
    37     ador te, Creu, e tot aquel misteri
    38     lo qual ab tu se feu ab crueltat;
    39     ador te, Creu, pus per nostre peccat
    40     deu pres la mort, per rembre son imperi.

    41     Mils de milor, pus ab gran vituperi
    42     lo teu car Fill en la creu fonch possat,
    43     mills de millor, deneje·m del peccat
    44     pel qual me pot eser fet improperi.

    45     Pura sens crim, als qui fan adulteri
    46     l’amor de Deu los tinge recabtat;
    47     pura sens crim, lo qui as advocat
    48     guarde·l d’Infern, hon ha gran cativeri.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 14.

 

Incipitario delle canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»
Indice degli autori

Rialc