Rialc
Rao 180.19

            Pere Torroella


    1      Ho digna preciositat,
    2      Maria, santa puritat,
    3      mare de consolacio,
    4      ffi de nostra mendicitat
    5      en paradis de la ciutat
    6      hon negu ha tribulacio,
    7      ha tu vinch, donans l’afectio,
    8      requerir la remissio
    9      del nombre, de la calitat
    10     dels peccats plens d’infectio,
    11     d’on aten greu correctio
    12     si per tu no so respitat.

    13     Per plorar tala innormitat
    14     dels mals on me so delitat,
    15     dona a mon cor contrictio
    16     he a mos hulls humilitat.
    17     Ma boca dira veritat:
    18     ho he jurat per derisio
    19     he mentit sens hocasio
    20     hi he fet dels mals hun milio;
    21     he tant so a mal husitat
    22     que si ta preservacio
    23     no y met breu provisio,
    24     mort so en perpetuitat.

    25     Doctrina m’a poch profitat
    26     car en tota mundanitatat
    27     en ergull e presumpcio
    28     me so duyt e exercitat;
    29     per hira he altre despitat,
    30     he volgut vindicacio,
    31     enveya, mermuracio,
    32     glotonia, homisio,
    33     e pecat de carnelitat,
    34     avaricia, dicepcio,
    35     haccidia, disolucio
    36     m’an en lit de mort enlitat.

    37     L’enemich, ple de malvestat,
    38     per sa cauta subtilitat,
    39     la carn per delectacio,
    40     e lo mon per vanitat
    41     m’an l’esperit dibilitat
    42     e menat ha desperacio,
    43     si ta digna intercessio,
    44     per la pura incarnacio,
    45     paciencia, humilitat,
    46     mort dura e resurectio
    47     del fruyt de la concepcio
    48     no·m ret vida e sanitat.

    49     Per lo respons ben meditat
    50     e sapientment dictat
    51     de ton Anunciacio,
    52     nos es lo vell peccat levat
    53     e axi som ves Deu quitats
    54     de la molt greu obligacio.
    55     Tota la generacio
    56     d’Adam fora ha perdicio
    57     si no fos aquesta caritat,
    58     car ton fill en sa passio
    59     ffeu la cara de redempcio
    60     per que cascu n’es evitat.

    61     Ço fonch ben gran novellat
    62     quant la inmortal dehitat
    63     devalla de sa regio
    64     per sumir ha humanitat.
    65     e tant gran com virginitat
    66     concep per salutatacio
    67     sens infracta operacio
    68     e, infanta, sens fractio
    69     e sens casta integritat,
    70     aquest’obra d’adintracio
    71     ffes amor de indignacio
    72     e vida de mortalitat.

    73     Sahins mes ta sinplicitat
    74     entre Deu e hom hunitat
    75     e juhi sa substractio
    76     de cinch mil anys d’antiquitat;
    77     per tu fonch lo cel abitat
    78     hon negu d’umana nacio
    79     n’aujen aguda mansio.
    80     Or feus donques ma hunio
    81     ves la divina eternitat;
    82     pensa a ma reparacio,
    83     met fores de indignacio
    84     de mos peccats la conventitat.

    85     Puys qu’axi gran afinitat
    86     tu as ab la Deytat
    87     qui es materna conjunctio,
    88     si·l plau a ta benicnitat,
    89     tu auras be actoritat
    90     d’inpatrar ma salvacio.
    91     Deu no vol la dampnacio
    92     de negu, mas ha compassio
    93     de humana sensualitat.
    94     Mare dels fills de Sio,
    95     pren, donques, la comissio
    96     d’escussar ma fatuhitat.

    97     Sola entegra maternitat.
    98     modera hira d’equitat,
    99     ffes perdo de ponicio,
    100    prefera justicia, da·m pietat,
    101    car, segons mon iniquitat,
    102    yo no puch per confessio
    103    hacabar satisfactio.
    104    Ho digna sens excepcio
    105    e de gracia l’infinitat,
    106    sies, donques, ma defensio,
    107    hoblida mon hofensio,
    108    he pensa en ma necessitat.

    109    Ho las, yo so a mort citat!
    110    Si ta pituable amistat
    111    no y met breu provisio,
    112    d’eterna captivitat
    113    mon peccat m’a tretat.
    114    Si es ves Deu mon actio,
    115    hi est de tal condicio
    116    car, sens ton escusacio,
    117    no es en ma possibilitat
    118    deguni, horacio, n’aflictio
    119    almoyna, ni devocio
    120    que·m sie de neguna hutilitat.

    121    Pertant, flor de suavitat,
    122    per ta digna nativitat,
    123    per ta purificacio,
    124    pura de tota inpuritat,
    125    per ta verga fecunditat
    126    e per ta Santa Asumpsio,
    127    enten ma invocacio,
    128    e rep ma deprecacio
    129    en ton especialitat;
    130    dona a mos senys dilectio,
    131    consell en perturbacio
    132    e confort en adversitat.

    133    Segur cami de felicitat,
    134    intercedis a la Trinitat
    135    ma conduyta e protectio,
    136    e sia per tu reveritat.
    137    Al jorn que Deu ha limitat
    138    que yo pendre conclusio,
    139    sies ma conservacio
    140    ffins a la derera oncio:
    141    suporta ma fragilitat
    142    e·m preserva del leo
    143    d’infern e de sa visio
    144    a l’ultima extremitat.

              Amen

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella, «Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner Llemosí», BRABLB, 40, 1985-86, pp. 171-204, a p. 201.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc