Rialc
Rao 97.1

            Jeroni Martí


    1      Qui pot loar lo grau de vostra fama
    2      que Deu etern sobre·ls serafins l’alça?
    3      Qui pot loar lo quant Ell, Deu, vos ama,
    4      que chich infant lo vostre coll enrama
    5      de si mateix, mostrant com vos exalça?
    6      Qui pot loar lo vostre sant martiri,
    7      martre vivint, martre finant la vida?
    8      Qui pot loar la ’nçesa lum del ciri,
    9      ençes d’amor, que ’n lo mortal cautiri
    10     may se pagua per colps ni per ferida?
    11     Loe us Aquell que ’n los muscles portaveu,
    12     d’on tan grans dons per grans virtuts guanyaveu.

    13     O fort gigant de cor hi d’estatura,
    14     fort de valer hi fort en bones obres!
    15     O fort gigant, cavaller de ventura,
    16     fort capita de força molt segura,
    17     on sens perill se retrahuen los pobres!
    18     O fort gigant, armat de la temprança,
    19     ab fort escut de ffe per als encontres!
    20     O fort gigant, ab fort hi valent lança
    21     de caritat, y ab l’elm fort d’esperança!
    22     Lo fort Sathan vences, qui·ns fa les contres,
    23     armat lo cos ab tota jentilea
    24     d’aquella fort virtut de fortalea.

    25     Quant vos sentis dins vostre cor encendre
    26     falles de ffe ab que l’anima·s crema,
    27     quant vos sentis del Qui no·s pot compendre
    28     lo pes tan gran, obris tantost l’entendre
    29     y a Deu servir volgues d’amor extrema.
    30     Quant vos sentis que Deu inmens perdona
    31     . . .
    32     . . .
    33     al pecados, hi daurada corona
    34     guanyen aquells a despit del diable.
    35     De greu pecat, vostre sperit, delliure,
    36     donas a Deu, qui us dona l’etern viure.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 646.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Jeroni Martí
Indice degli autori

Rialc