Rialc
Rao 183.3, 183.3a = 67.13

            Antoni Vallmanya
            e Joan Fogassot
Vallmanya, per part de la donzella

    1      En Fogassot, pus sou enamorat,
    2      deman vos yo, donzell’anamorada,
    3      si prench marit vell, d’onoros estat,
    4      ab qui tostemps gran riques’es estada,
    5      o jove bell, de grau gentil, honrat,
    6      nodrint son cors ab pobresa honrada;
    7      si fforsat m’es pendre still maridat,
    8      ab quals d’aquests sere mils maridada,
    9      que ben amada
    10     e ben tractada
    11     sia yo quant sere jus son poder
    12     e que mon cors ne visqu’eb millor pler?

Joan Fogassot

    13     Contra·l voler lo seny arremorat
    14     de vos, galant, m’a l’arm’aremorada,
    15     com sens consell no veu prest ap[a]rtat
    16     la patent part qui deu ser apartada;
    17     per que us ichnor, pus m’haveu nomenat,
    18     prech me feu cert de vostra nomenada,
    19     e no tardeu pendre·l jove de grat,
    20     qui per dret juy de vos sentiu s’egrada,
    21     car be stimada
    22     e contentada
    23     molt sereu mils, ab ferm leyal voler,
    24     que del vell ple de tressor e d’ever.

Vallmanya, per part de la donzella

    25     Vostre respost’a mon sentit torbat,
    26     prenent tal part, e yo m’en so torbada,
    27     car lo meu juy tostemps m’a consellat
    28     prengua lo be ab qui·m so consellada;
    29     e si dubtats qui us a ço intimat,
    30     preneu conort car no us sere ’ntimada.
    31     Riquesa vull, per que sera stimat
    32     mon jentil cors e m’honor estimada,
    33     car ben honrada
    34     e repossada
    35     viure millor, a mon pler e delit,
    36     tenint hom vell, ab riquesa, marit.

Joan Fogassot

    37     Algu no se, si ja no ’s axorbat
    38     e de raho tingua pens’axorbada,
    39     qui vostre dit no haje cancellat,
    40     car via te qui deu ser cancellada.
    41     Diners haureu ab l’indispost rugat,
    42     consentint li vostra carn no rugada,
    43     mas no delit, car no ’s en ell trobat,
    44     sol obra tal en endispost trobada;
    45     vos, abillada
    46     pel vell, parlada
    47     sereu granment per lo noble sentit:
    48     quant mes val, donchs, lo donos e polit.

Vallmanya, per part de la donzella

    49     Ffortivament vostre dit e ’scoltat:
    50     sia ya, donchs, per vos ben escoltada.
    51     Veu qu’en delit lo jov’es inclinat,
    52     jo no y tindre calitat inclinada;
    53     e si per ço mon cor no ’s alegrat,
    54     com pore dir sia d’ell yo ’legrada?
    55     De fam e set mon cors sera ’bundat
    56     e de treballs tostemps sere ’bundada;
    57     mas, triumphada,
    58     sere mostrada
    59     entre les gents, prenent ples cascun jorn;
    60     e parleu prou, qu’alre no·m plau al mon.

Joan Fogassot

    61     Ufanos tayll vos te lo cor voltat;
    62     al gran buffar vostra part es voltada,
    63     car sol pels bens voleu sia lausat
    64     vostre cors bell, e joventut lansada;
    65     e, pus delit per vos es menyspresat,
    66     molt menys frescor deu esser menyspresada.
    67     En fict’amor es vostre still fundat
    68     mostrant-l’al vell, ves qui no sou fundada;
    69     perden bascada,
    70     no fent errada,
    71     sempre sereu, e no basqueu de hon
    72     no us defalra, si no us meteu entorn.

Vallmanya, per part de la donzella

    73     Per hun tal pler pudent, leig, viciat,
    74     perdre no·m vull, car no·n so viciada;
    75     pel rich marit sera mon cors amat,
    76     e, sens dubtar, altra no·n sera ’mada.
    77     De plos, suspis, no tindre·l cor vexat,
    78     la freturant ne viura molt vexada,
    79     per lo mester lo seny tindra mudat;
    80     en altr’amar jo no·m sere mudada.
    81     Donchs, malmanada,
    82     entacanyada
    83     vida tindra aquell’ab pobretat,
    84     e yo solas e goig ab honestat.

Joan Fogassot

    85     Si be mirau lo que us e ’nunciat,
    86     no us e l’aror que deits may nunciada,
    87     car mon ajust de bon zel es ramat
    88     perque us cobriu de ten flaca ramada.
    89     Lo vell preneu, postermos, heretat,
    90     car part sa mort pensau ser haretada:
    91     de mala fi vostre fet no ’s mundat;
    92     l’obra que dich de tots crims es mundada:
    93     ben prosperada
    94     pobra cassada
    95     pot esser prest e l’aver augmentat,
    96     els treballans de bona voluntat.

Vallmanya, per part de la donzella

    97     D’advenint temps no sab negu son fat;
    98     que, per mort greu, sia jo dita fada,
    99     sol en parlar, lo cor m’a timorat,
    100    en tant qu’eu visch en vida timorada.
    101    Del qu’epres deits, lo seny no m’ha spantat,
    102    car de tant poch no·m serie spantada;
    103    viur’ab ell vull, que no ’b lo mal punt nat
    104    qui sens rao batra la mal punt nada,
    105    car barellada,
    106    vituperada
    107    tot jorn sera quant vindra de jugar,
    108    avent perdut, l’ome, vil baçallar.

Joan Fogassot

    109    Naturalment abans mor lo cascat;
    110    ffiant d’aço, soportau ser cascada,
    111    car, tant per tant, vuy es molt pus orat
    112    l’om envellit ab la testa orada:
    113    per esser veyll no·l veureu absentat
    114    de vicis leigs, sa vida no ’bsentada,
    115    e si pensau sol traure·n lo dotat,
    116    be puch jurar no li sereu dotada.
    117    O desestrada!
    118    per bens liurada,
    119    qui no sson ferms, ans tost poden baxar,
    120    com fortunals dels quals no·s deu fiar.

Vallmanya, per part de la donzella

    121    De vicis greus l’om jove sta fadat,
    122    per l’u dels quals l’arma ten mal fadada,
    123    cubdiciant en be ser avançat
    124    dintre poch temps, mas no ’b sort avançada.
    125    Per un gran obs sera cohenquinat
    126    en bens furtar per la cohenquinada;
    127    per molts mesters viura desesperat,
    128    ffent treballar la ffort desesperada,
    129    qui, congoxada,
    130    vida dampnada
    131    ab gemechs, plants, tindra per son deport,
    132    de tot aço puch yo pendre conort.

Joan Fogassot

    133    Per lo qu’e dit lo jov’es desliurat,
    134    car senectut de crims no ’s desliurada;
    135    arbitres bons fan lo flach prosperat:
    136    Deu permetent, ssareu desprosperada.
    137    Mas tot jorn veig lo rich qu’a malguanyat
    138    empobrir se, pus coss’es mal guanyada;
    139    si no lexau tal cami seperat,
    140    del goig dels cels viviu molt seperada:
    141    donchs, cogitada,
    142    recogitada
    143    sia per vos la via del bon port,
    144    l’altra jaquint, qui·ns du ’n aterna mort.

Vallmanya, per part de la donzella

    145    A, com vos veig ja de rao lunyat,
    146    de la qual jo un pas no·m so lunyada!
    147    Lo gran Senyor que m’avets allegat
    148    ab sa merce o pot ffer, no ’llegada.
    149    Pobretat es un grau vil, reprovat,
    150    de gran virtut nemiga reprovada:
    151    aquesta ffa, en hun punt no pensat,
    152    la castedat perdr’eb sort no pensada:
    153    desvergonyada
    154    ez avilada
    155    per ço viura axi publicament,
    156    e yo ’b florins, casta, honradament.

Joan Fogassot

    157    De vos puch dir ço d’on so inculpat:
    158    ab titol just podeu ser inculpada,
    159    car, si pensau Deu com ha ordenat
    160    lo ssant aplech e ssa fi hordenada,
    161    conaxareu vostre fet es malvat,
    162    superbios, d’intencio malvada.
    163    Grau de virtut en pobre s’es mostrat;
    164    bona muller lavors es clar mostrada,
    165    mas, voregada,
    166    teniu pensada,
    167    compte levant, pus ajau bastament,
    168    be trobareu algun dispost plasent.

Vallmanya, per part de la donzella

    169    Casta vivint, com vos e jo smentat,
    170    plena de bens puch esser jo smentada,
    171    ceptre portar de cors molt abonat;
    172    ffent bens a molts, mils sere abonada,
    173    e si tinch ffill, ssera be collocat,
    174    e ’n bona part ma filla collocada;
    175    almoynes fent,, lo goig aure guanyat
    176    de paradis e gloria guanyada;
    177    mas l’anfrescada
    178    pendra volada
    179    ab un tecayn, per pobresa qu’haura,
    180    qui ’n loch publich la vida guanyara.

Joan Fogassot

    181    Vostre perlar, granment sofosticat,
    182    mostre be ’n vos raho sofisticada:
    183    l’ergument fet damunt ja l’e soltat;
    184    riquesa gran pot ser per crims soltada,
    185    e·l pobr’humil per Deu es axalçat
    186    e ’n un moment sa cas’es exalçada.
    187    Lo rich qu’es vell no us sera companyat
    188    sino poch temps, jo mal acompenyada!
    189    Ben afillada
    190    e consolada,
    191    esta, veureu, la vida passera,
    192    car be ’s dit rich lo content del que ha.

Vallmanya, per part de la donzella

    193    En vostre dir conech que sou cansat
    194    (de mi us fas cert may serie cansada),
    195    car ja us serviu d’argument replicat;
    196    una rao may jo us e replicada,
    197    per que mon seny a ja desliberat,
    198    e ’nsemps jo ’b ell estich desliberada,
    199    veure la fi ab cor molt animat
    200    de nostre cars, e ’b maner’animada.
    201    Donchs, judicada
    202    e declarada
    203    vull sia prest, abans vuy que dema,
    204    pel virtuos mossen Johan Boscha.

Joan Fogassot

    205    Ab sarrayns par ajau praticat,
    206    tenint en fets lur secta praticada;
    207    vos replicau ço que us e derotat,
    208    tota color vos he yo derrotada,
    209    per que ’b gran pler per mi es acceptat
    210    lo juy del qual haveu vi’acceptada:
    211    jur vos ma fe granment fuy contentat
    212    l’ora que viu de tal sou contentada,
    213    d’on mes posada
    214    no us sera dada;
    215    mes, per ma part, adjunt dat li sera
    216    Ffrançi Bussot, qui·l dret discernira.

Vallmanya, per part de la donzella

    217    Mossen Boscha, pus sce que sots tocat
    218    del Gay Ssaber, jo qui no·n so tocada
    219    vos fas uns prechs: per vos si’abrassat
    220    aquest meu cars, e ma part abrassada,
    221    e que·l jutgeu ab cor molt repossat,
    222    dret mitjençant, car jo·n visch reposada,
    223    e mes per vos a mi si’asignat
    224    loch, die, temps e cert’hor’asignada,
    225    que promulgada,
    226    sentenciada
    227    per vos sera nostra tenço present,
    228    per talqu’hoyr se pugua clarament.

Joan Fogassot

    229    Ab tot fins vuy no haj’axecutat
    230    per vos null pler, ne feyn’axecutada,
    231    mossen Franci, segons es dalt narrat,
    232    jutge us e pres en la causa narrada,
    233    suplicant vos a qui dret a menat
    234    doneu lo pris e rao ben manada,
    235    e dins breu temps sia sentenciat,
    236    car la tanço tan prest sentenciada,
    237    per mi loada
    238    e ’mologada
    239    sera, us offir, ab voler molt content,
    240    sentença tal sens tot si purament.

Suplicacio per part de la dita donzella presentada a l’illustrisimo senyor Rey de Navarra [etc.]

    241    Havent recors, segons es estilat
    242    en vostra cort, yo qui no so stilada,
    243    mes a d’un any fonch mon cors molt instat
    244    prengues marit, per mos amichs instada:
    245    home vell, rich e de grau ben honrat,
    246    o jove bell ab pobresa honrada;
    247    prenent acort, per mi fou demanat
    248    a ’N Foguassot, essent pus demanada,
    249    ab qual amada
    250    e ben tractada
    251    ffora millor d’aquests, a son parer,
    252    vivint mon cors mils ab ell a mon pler.

    253    Responent m’ell al quesit preposat,
    254    ffundant rao per sa part prepossada,
    255    entre nos dos havem prou altercat;
    256    fforen alets, ab forma no ’ltarcada,
    257    al modern cas, ab pacte declarat,
    258    jutjes soscrits perque fos declarada
    259    nostra tenço; e fonch per mi posat
    260    Johan Boscha, e, per ma part, posada
    261    no fonch pus dada
    262    ne presentada,
    263    mes per adjunt ell dona per sa part
    264    Ffranci Bussot, qui d’amor sab tot l’art.

    265    Ffonch per ells dos lo dit juy acceptat
    266    liberalment, ab maner’acceptada,
    267    e voltes mil fonch per mi congoxat
    268    lo dit Boscha, com fos jo congoxada,
    269    sentenciar volgues, e may curat
    270    d’alre menys s’es, mes jo m’en so curada;
    271    Per que, senyor, ab cor humil prostat,
    272    supplich vos molt, ab manera prostada,
    273    perque finada
    274    si’ecabada
    275    nostra tenço, jutjes vos hi mudeu,
    276    e ’b pena fort declarar li maneu.

    277    Lo senyor rey mana sia mudat
    278    jutg’e·l dit fet, substança no mudada,
    279    per dues parts volent sie ’mposat,
    280    de mil florins per pena imposada,
    281    que, rellexada
    282    ffeyna cuytada,
    283    molt prest declar qual dels pertits pendra:
    284    so es miser Johan Bellafilla.

Joan Fogassot

    285    Lo rey molt just, per tal sia spetxat
    286    nostre gran fet per santensa spetxada,
    287    doctor valent jutge·ns hi a signat,
    288    ab pena ffort la cause·ns a signada;
    289    donques, donada
    290    presta jornada
    291    sia per vos, per vostra cortesia,
    292    donant lo dret a qui millor part tria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 87.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Incipitario di Antoni Vallmanya
Indice degli autori

Rialc