Rialc
Rao 85.1

            Francí Joan


    1      Aquell potent e sobre tot poder
    2      qui de no res feu la mar e la terra,
    3      Aquell sabent e sobre tot saber
    4      qui pot dar pau a tot lo mon e guerra,
    5      Aquell perfet e sobre tot senyor
    6      qu’es increat e d’altre no comença,
    7      Aquell ver Deu que us ha fet per amor,
    8      ha pogut fer quant vol ab sa potença,
    9      Aquell sens fi, bondat incomutable,
    10     Deu eternal e de virtuts spill,
    11     Aquell tan gran qui es inextimable
    12     crea dins Si la mare de son Fill.

    13     Qui pora dir que Deu no fes Adam,
    14     Eva ’napres, e sens alguna falta?
    15     Qui pora dir, si donchs no·ns en burlam,
    16     no haja fet una verge pus alta?
    17     Qui pora dir que Deu no conservas
    18     dins aquell hom una filla sens taca?
    19     Qui pora dir d’aquella no creas
    20     mare per Ell? Cert lo cor no me·n raca.
    21     Qui pora dir se puga tal entendre
    22     dona semblant ab cors tan glorios?
    23     Qui pora dir que la puxa compendre,
    24     puix Deu s’i volch encarnar s’i per nos?

    25     E sabeu com se volch Deu encarnar,
    26     habans del mon Ell feu la sua mare?
    27     E sabeu com verge pura sens par,
    28     neta de crim, la volgue Deu lo Pare?
    29     E sabeu com no fonch tal puretat
    30     que sots los cels fos verge profunda?
    31     E sabeu com la sancta Trinitat
    32     la volgue fer incorrupta y munda?
    33     E sabeu com la Deitat sagrada
    34     mana ’ncontrar Anna e Joachim?
    35     E sabeu com ans sancta que ’ngenrada
    36     fonch en lo cel la verge que legim?

    37     No y fonch compres peccat original,
    38     car Joachim obeir Deu volgue.
    39     No y fonch compres, puix Anna feu aytal,
    40     axi fonch fet que Deu los sostengue.
    41     No y fonch compres, car feu son manament
    42     e fonch axi la Verge concebuda.
    43     No y fonch compres null peccat certament,
    44     car Deu no volch sa mare y fos tenguda.

    45     No y fonch compres, puix era preeleta
    46     en voluntat d’aquell Senyor etern.
    47     No y fonch compres, car Deu la feu perfeta
    48     mare d’Aquell qui es nostre govern.

    49     Era mester la pasta molt gentil
    50     d’aquella carn de la Verge tan sancta.
    51     Era mester la sanch que fos subtil,
    52     puix Deu lo Fill en son cors se tresplanta.
    53     Era mester Aquell que fos pus net
    54     tant com james ho fos de creatura.
    55     Era mester en l’anima, perfet,
    56     per ço com Deu hi trames sa figura.
    57     Era mester de gracia molt plena
    58     per quant Jhesus fonch d’ella concebut.
    59     Era mester que fos de virtuts mena
    60     perque·l Sathan d’aquella fos vençut.

    61     Com Deu hach fet lo cel molt clar e bell,
    62     los elaments, tota la jherarchia,
    63     com Deu hach fet, aquell gran Lucibell
    64     volch presumir qu’ab Deu s’agualaria.
    65     Com Deu hach fet, aquells desconeguts
    66     de parays prestament los feu traure,
    67     com Deu hach fet, aquests tan decebuts,
    68     per lur ergull en infern los feu caure.
    69     Com Deu hach fet aquella gran sentencia.
    70     de fer lançar de paradis los mals,
    71     com Deu hach fet, per la sua clemencia
    72     volch conservar que tots no foren tals.

    73     Habans d’aço, lo Redemptor bastant
    74     lo Fill de Deu per sobirana gracia.
    75     Habans d’aço, dels angels lo restant
    76     volch preservar de caure ’n tal desgracia.
    77     Habans d’aço, per aquestes rahons
    78     son Fill mateix sa mare n’a suspesa.
    79     Habans d’aço, sens mestre y questions
    80     mare de Deu aquesta es entesa.
    81     Habans d’aço, la Verge tan insigna
    82     suspesa fonch d’aquell peccat scur.
    83     Habans d’aço, sa mare tan benigna
    84     eleta fonch per son vexell molt pur.

    85     Fi de mos dans, no fos compresa·l fur
    86     del primer hom de nostra ley condigna.
    87     Fi de mos dans, en vos servir atur,
    88     guardau me vos de tota gent maligna.

    89     Mare de Deu, per anar mes segur
    90     yo crech tot quant l’Esglesia·m consigna.
    91     Vos me guardau que ’n mal loch no·m retur,
    92     car no·m desviu d’aquella part que·m signa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 484.

È una risposta al llibell II dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.9).

 

Incipitario di Francí Joan
Indice degli autori

Rialc