Rialc
Rao 115.3

            Joan Moreno


    1      Yo, si be·m tinch per indigne serventa
    2      de vos, qui sou celestial rehina,
    3      alt, sobre·l cels, mare, Verge divina,
    4      filla d’Aquell qui tot lo mon sostenta,
    5      contemplare a vos, magnificada
    6      en paradis, segons que pusch bastar.
    7      Car no ’s algu tant puixa lohar
    8      quant merexeu, en vos esser honrada.

    9      O que us dire, Verge, homil, sagrada,
    10     si·ls doctors sants prou no s’i atreveixen?
    11     Mos pensaments be troben e coneixen
    12     que ja nasques al mon santificada.
    13     De sant Johan Baptiste y Jeremies
    14     se diu, ben cert, foren santificats.
    15     Donchs, mes de vos, que sou luny de peccats,
    16     conjuncta ’b Deu, e cambra del Messies.

    17     L’Espirit Sant, complint les proffecies,
    18     vench sobre vos, eternalment eleta.
    19     Deu concebes essent verge perfeta,
    20     segons que u dix, profetant, Isahies.
    21     Del beneyt part natura es maravella.
    22     Entendre·s pot ab la virtut de la fe.
    23     Deus inmortal, finit mortal naixque.
    24     Closa parint, restas mare donzella.

    25     Ab quant’amor cria vostra mamella
    26     lo fill Jhesus, fet hom, sens carnal pare!
    27     Ab quant’amor volgue a vos fer mare
    28     de gran virtuts, sobre totes pus bella!
    29     Ab quant’amor vos plague sser venguda,
    30     trista, plorant, sus al peu de la creu!
    31     Ab quant’amor amas lo Fill de Deu,
    32     restant en vos la fe qu’era perduda!

    33     No·s pot comptar, com fos al cel rebuda,
    34     Deu e los sants quants us feren la festa.
    35     Mes que la neu teniu la sobrevesta;
    36     molt resplandent la corona deguda.
    37     De plenitut de gloria sou plena,
    38     alt en lo cel, a hon senyorejau.
    39     Tots aqui van, los qui vos procurau,
    40     desliures son de l’infernal cadena.

    41     Tots los meus drets, Mare de Deu serena,
    42     tinch ja perduts, si vos no m’advocau.
    43     Ab vostre Fill, senyora, ·m concordau;
    44     sots lo mantell cobriu la mia squena.

    45     Jutges d’onor, puix que teniu la mena
    46     del bon saber e de virtuts la clau,
    47     aquest meu dir, si en res vos desplau,
    48     yo·l vos tramet que y sia feta smena.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX, Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim, 1983, p. 277.

Č una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9), «en persona de una noble e devota senyora apellada Yolant, lo qual nom esta scrit en los principis de les següentes cobles . . .» (rubrica).

22 č ipermetro (forse va espunto il primo la).

 

Incipitario di Joan Moreno
Indice degli autori

Rialc