Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Verge, gran alegria
    2      fon la nit de Nadal,
    3      com vos, santa Maria,
    4      parist sens negun mal.

    5      Pastors e pastores,
    6      com saben aço,
    7      «Gloria a Deu», diuen.
    8      «Anem adorar lo».

    9      Verge, gran alegria
    10     fon dels Reys de Orient
    11     que·ls aparech e·ls guia
    12     l’estela verament.

    13     L’estel no s’atura
    14     fins qu’en Bethlem fo.
    15     De or, ensens e mirra
    16     fan auferacio.

 

 

 

Ed. Marià Aguiló, Cançoneret de les obretes en nostra llengua materna més divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, Barcelona, s.e., 1900, s.p. (senza indicazioni sulla fonte manoscritta); rist. in Gemma Avenoza, «Un goig català inèdit de finals s. XV o inicis s. XVI: Verge, beneït fo», Revista de literatura medieval, 5, 1993, pp. 37-46, a p. 39.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc