Rialc
Rao 39.4

            Jordi Centelles


    1      De fe, d’amor, la mes encesa flama,
    2      Mare de Deu, en lo cel nova dea,
    3      los angels bons corren a vostra fama.
    4      Lo parais novellament s’enrama.
    5      Deu infinit de vostra carn s’arrea.
    6      De rich tresor portas etern cabal.
    7      Neta de crim, ni menys pogues peccar.
    8      Cambra del Fil, El vos poc preservar
    9      taca no us fes peccat original.

    10     Mena de flors, incomperable rosa.
    11     De virtut flum, escala, lum e vida.
    12     Dels reys lo Rey, quant vos pres en esposa,
    13     verge restas sanctifficada y closa.
    14     La pura sanch ab lo Verb s’es unida,
    15     de que·s segui nostra redempcio.
    16     Mori la mort. Obra ’s de salut pont.
    17     Manna suau mana de vostra font,
    18     vexel sençer de tanta unio.

    19     Dels ceraffins pus gran intelligencia,
    20     enteniment mes alt que dels proffetes,
    21     l’amor que us te, la increada scencia
    22     e aquells secrets de la vera ’xistencia,
    23     vos son uberts, princessa de perfetes.
    24     Deliberant Deus pendre vostre vel,
    25     dona us lo que pot dar l’Esperit Sant.
    26     La Trinitat vos illumina tant
    27     que·l vostre nom alegra tot lo cel.

    28     O plenitut de caritat eterna!
    29     Tot quant obras son actes meritoris.
    30     Morint Jhesus fos de dolor sisterna,
    31     timo segur ab que·l mon se governa,
    32     riu per regar los deserts purgatoris.
    33     Archa de pa, colona de gran fe,
    34     vos preveniu de merce les favors.
    35     Mare de tots, o excelent recors!
    36     Lo mon perdut vostre pilar soste.

    37     En pus alt loch, d’excelça monarchia
    38     majordom sou, en lo gran cel de viure.
    39     Gloria, laus, canten ab armonia
    40     angels e sants. E tota gerarchia
    41     mira en vos lo que no·s pot escriure.
    42     Plena de dons e de bens gratuits.
    43     Imperadriu pel inmortal tresor.
    44     Objecte clar, eminent esplandor.
    45     Copios past dels eternals convits.

    46     Reyna gran, remey dels afligits.
    47     En fer vos tal, mostra Deu son poder.
    48     Per a tal fi, millor no us pogue fer.
    49     Delit segon sobre tots los delits.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 251.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Jordi Centelles
Indice degli autori

Rialc