Rialc
Rao 94.39

            Ausiàs March


    1      La mia por d’alguna causa mou.
    2      Per be que·l juy se meta ’n bon esper,
    3      mon sentiment, profeta verdader,
    4      de ben penssar mon penssament remou.
    5      Que es aço que·m veda tot repos,
    6      e lo dormir la congoxa no·m tol,
    7      e ma raho cuyda morir per dol,
    8      com en remey james donar ha clos?

    9      Dolor me puny que·m don’al cor gran mos,
    10     ne causa veig de l’avenidor dan;
    11     mon esperit es mal prenostican
    12     —generalment, qu’especial no·l pos—.
    13     Quant me despert, me sembla que·m desperta
    14     una dolor, ab agut punyiment;
    15     ffamiliar e tant est penssament
    16     que·l dan vinent ja tinch per cosa certa.

    17     Yo so ben cert que vos no sou ben certa
    18     de mon voler, del qual me so callat;
    19     ma colpa es, com no·m so clar mostrat,
    20     e tal amor no mereix ser cuberta.
    21     Ja so pus luny de mon voler mostrar;
    22     a poch a poch mon esforç sent descrexer;
    23     lo que de mi sabeu no pot merexer
    24     qu’en mi penseu amar ne desamar.

    25     Sobresamor de vos m’a fet lunyar
    26     e dintre si vol esser departit;
    27     per molt amar mon voler no he dit,
    28     e sentiment d’ell a vos no vol dar.
    29     Vos no sabeu lo meu voler secret;
    30     vos no sentiu, e sobresdolor sent;
    31     Amor ho fa sens us d’enteniment,
    32     fartant a vos, dant a mi fam e set.

    33     Los mals tan grans que Amor me promet,
    34     esforç no sse qui·ls gosas emparar;
    35     yo am lo dan vengut per vos amar,
    36     penssar deveu quant mes lo beniffet.
    37     A vos ador, si no me·n repreneu;
    38     dexau a mi carrech de consciença:
    39     en tan estrem es ma gran benvolença,
    40     que vos confes per un terrenal deu.

    41     James dire que siau lo mal meu,
    42     car tot lo mal yo prench en molt gran be;
    43     si mon amich del meu mal semblant te,
    44     yo per son be volgr’abans fos en creu.
    45     Amor me fa lo carrech sostenir,
    46     yo·l malahesch si per null temps me fall,
    47     e si mon cors pert virtut per treball,
    48     no li don mort per son mal no finir.

    49     Lir entre carts, tot quant de vos yo mir
    50     e quant me pens me fa crexer d’amor;
    51     delit me sent, a las veus sens dolor,
    52     e puys me dolch tant com pusch soferir.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc