Rialc
Rao 0.57

            Poesie anonime


    1      Filla d’Adam, primer d’ell concebuda,
    2      mare de Deu, de tot crim preservada,
    3      filla d’Adam, un sols punt no cayguda,
    4      mare de Deu, divinament creada.
    5      Filla d’Adam, Adam era fill vostre,
    6      mare de Deu, Ell, Deu, es vostre pare,
    7      filla d’Adam sou vos, que ’n vos se mostre,
    8      mare de Deu, tanbe sou nostra mare.
    9      Filla d’Adam sou vos pura y humana,
    10     mare de Deu, mes que les pures pura,
    11     filla d’Adam de vos puritat mana,
    12     mare de Deu, salvant la criatura.

    13     Adam, peccant, fon induhit per Eva,
    14     rement Jhesus, placat per vos, senyora.
    15     Adam, peccant, ab Deu rompe la treva,
    16     rement Jhesus, de vos pres la penyora.
    17     Adam, peccant,no fos en ell compresa,
    18     rement Jhesus, remes ab Ell la culpa.
    19     Adam peccant, no fos en ell sotmesa,
    20     rement Jhesus, per vos nos desenculpa
    21     Adam, peccant, pecca la sement nostra,
    22     rement Jhesus, vos preserva del vici.
    23     Adam, peccant, pus clarament se mostra,
    24     rement Jhesus, vos dau lo sacrifici.

    25     Comuna ley vos pot fer concebuda
    26     y vostre Fill no us pora fer exempta?
    27     Comuna ley dira que sou cayguda
    28     y vostre Fill vos fa divina ’mprempta.
    29     Comuna ley vos fera inperfeta
    30     y vostre Fill no us ha fet tota bella?
    31     Comuna ley vos pot haver constreta
    32     y vostre Fill vos fa mare donzella.
    33     Comuna ley abraça vostres braços
    34     y vostre Fill la vostra carn abriça.
    35     Comuna ley vos liga ’n nostres laços
    36     y vostre Fill exempta, no us desliga?

    37     Participau ab la divina ’ssencia,
    38     y dels seus dons ab vos no participa?
    39     Participau ab Deu per consequencia,
    40     y los seus dons donar no us anticipa?
    41     Participau en nostres beneficis,
    42     y dels seus dons no us ha dat participi?
    43     Participau en tots los sacrificis,
    44     y dels seus dons no us ha dat lo principi?
    45     Participau ab Deu tots d’una pasta
    46     y dels seus dons no us ha fet tota plena?
    47     Participau en quant puritat basta,
    48     y dels seus dons no us dexa sens esmena?

    49     Esmena sou de totes nostres faltes.
    50     Esmena sou d’esmenes no complides.
    51     Esmena sou alta sobre les altes.
    52     Esmena sou de culpes infinides.
    53     Esmena sou en puritat dels angels.
    54     Esmena sou examen de les pures.
    55     Esmena sou dels trons y dels archangels.
    56     Esmena sou de totes creatures.
    57     Esmena sou al mon de tots los homens.
    58     Esmena sou en l’infern dels diables.
    59     Esmena sou dels pares antichs promens.
    60     Esmena sou dels justs y dels culpables.

    61     Qui dubtar pot que us pot fallir centilla?
    62     Qui vol posar en certa cosa dubte?
    63     Qui us pot, loant, glosar ab tal postilla?
    64     Qui pot fundar que ’n vos haja ’lgun dubte?
    65     Qui us posa nom «Mare de Deu» ab taca?
    66     Qui pot pensar que may fosseu inmunda?
    67     Qui veu en vos que Deu per vos se placa?
    68      . . .
    69     Qui veu los sancts que us dien tota sancta?
    70     Qui tan alt seu, regnant ab Deu, regina?
    71     Qui us veu dar lum ab raigs de claror tanta
    72     be us pora dir pura planta divina.

    73     Conclucio provada sens contrari,
    74     autoritat que Deu la corrobora,
    75     sant argument que sens vos, pur sacrari,
    76     Deu incarnat ni·l mon creat no fora.
    77     Rahons legals, gloses y profecies
    78     hi·l canon sant de la Scriptura nostra
    79     dien que·l cel no fera nits ni dies,
    80     ni verem Deu com huy tots jorns se mostra.
    81     Quants donatius per medis vostres venen!
    82     Quants benifets! Quantes porrogatives!
    83     O indevots dels que·l contrari tenen,
    84     mestres negant tan veres negatives!

    85     Pura sens crim, tals puritats comprenen
    86     los vostres noms, qu’ab divinals capvives
    87     estan escrits, hi·ls que no les entenen
    88     tenen d’infern les animes catives.

    89     Divina lum per qui les llums sencenen,
    90     illuminau de vostres llums tan vives
    91     als contrastants, que ja pus no·ls embenen
    92     rahons fundant falses affirmatives.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 475.

È la risposta al llibell II dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.9).

68 (o 65): La lacuna non è segnalata nell’edizione, che peraltro numera irregolarmente i versi, arrivando comunque al totale di 92. 

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc