Rialc
Rao 159.1

            Bertomeu Salvador


RESPOSTA D’EN BERTOMEU SALVADOR, STUDIANT,
EN LAHOR DE LA VERGE MARIA, PER HONOR DE LA JOYA.    1      A vos, qui nou cors ha glorifficada,
    2      presente lahors que may foren fetes,
    3      seguint Gabriel, Adam y els proffetes.
    4      De noble present yo us faç enbaxada,
    5      Jhesus, vostre Fill, essent saludada,
    6      se volch encarnar dins vostra persona.
    7      Del cel estelat sou alta patrona,
    8      dels elaments tots fos magnificada.

    9      Enmig dels ceraffs fos molt favorida
    10     d’archangels e trons, virtuts e planetes.
    11     La luna y·l sol, estels y cometes
    12     pujant, excellent, vos han circuida.
    13     Oobren se los cels, e ’ntrau sens guiatge.
    14     Los martres e sants, tothom fa gran festa
    15     pensant que del Fill vos sou manifesta
    16     la mare, e Rey qui us dona l’estatge.

    17     D’omilitat gran portant la mesura,
    18     paris vostre Fill en terra deserta.
    19     La cambra teniu, null temps fon uberta.
    20     Adoran tres reys la vostra figura.
    21     Levant se·l Josep, rebent les offertes,
    22     acosta’s a Deu ab gran continença.
    23     Senyor natural, puniu la offença
    24     d’Erodes portant espases inertes.

    25     Verge sens peccat james foch trobada,
    26     ni martre, su vos, qui portas nou mesos
    27     lo Verb divinal a Qui som sotmesos.
    28     Servir lo sens frau, puix pagua soldada.
    29     Per Deu eternal fos santificada
    30     ans no creas l’om ni Eva peccas.
    31     Mirant be us esta, prenint per lo bras
    32     lo gran Camarlench qui us ha coronada.

    33     De dotze rosers enmig de l’hombratge,
    34     honor impetras, qui tots los amanta,
    35     e canta·ls tots jorns l’Esglesia santa.
    36     Mirau de la fe insigne miracle,
    37     carvoncle molt rich, de nos advocada,
    38     de perles guarnit, balays e rabins,
    39     lo gran paradis. Tots los ceraffins
    40     publiquen llur veu, cridant vos lohada.

    41     Donchs, Verge homil, mudau nos la planta
    42     en goig e forment. Levau nos la fam.
    43     La mar s’enbraveix. A vos invocam
    44     se·n vaga·l peccat qui tots nos espanta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX,  València, Institució Alfons El Magnànim, 1983, p. 304.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Bertomeu Salvador
Indice degli autori

Rialc