Rialc
Rao 0h.23, 0h.23a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Margarita

    1      Margarita molt benigna,
    2      de virtuts ver exemplar:
    3      de laors molt grans sou digna,
    4      puix sou verge singular.

    5      Lo nom vostre, gloriosa,
    6      nos demostra clarament
    7      que sou pedra preciosa
    8      de valor molt excellent,
    9      y per ço sou estimada
    10     en lo regne divinal
    11     y en los cels molt exalçada
    12     per Jhesus, rey eternal.

    13     Vos, beneyta, fos nodrida
    14     ab virtuts grans en lo mon
    15     en poder de una dida
    16     la qual molt honesta fon;
    17     y, per ser de vicis sana,
    18     vos dona tal nodriment
    19     que us feu vera christiana,
    20     fent vos viure sanctament.

    21     Vos guardant un jorn ovelles,
    22     hun infel rey vos troba,
    23     y, vent vostres fayçons belles,
    24     per muller vos desiga,
    25     y de fet mana cridar vos,
    26     vostre gest vent gracios,
    27     per saber y demanar vos
    28     de qui ereu filla vos.

    29     Respongues li, verge pura,
    30     ab paraules molt humils,
    31     esser noble de natura,
    32     de linatge de gentils,
    33     y que ereu christiana,
    34     confessant al rey del cel,
    35     menyspreant la secta vana
    36     de aquella gent infel.

    37     Aquell rey, vent les paraules
    38     que vos, sancta, li parlas,
    39     estimant ser unes faules,
    40     no·s cura de fer ne cas,
    41     mas prega us que no creguesseu
    42     en la fe dels christians,
    43     exortant vos que vixquesseu
    44     en la secta dels pagans.

    45     Quant miras la erra tanta
    46     d’aquell rey y president,
    47     vos, beneyta verge santa,
    48     respongues molt humilment
    49     demostrant li que vivia
    50     en est mon ab falsa ley
    51     y que creure sols devia
    52     en Jhesus, subiran rey.

    53     Confessaveu, verge digna,
    54     la fe sancta del Senyor,
    55     menyspreant la ley maligna
    56     d’aquell rey tot ple d’error,
    57     per quant vos molt desigaveu
    58     passar penes y turments
    59     per aquell qui confessaveu
    60     en lo mon davant les gents.

    61     Aquell rey, vent vos tan ferma
    62     en la fe de Jhesuchrist,
    63     segons vem de vos s’aferma,
    64     ell resta d’aço molt trist;
    65     y, sobrat de molta ira,
    66     vos feu pendre y ligar,
    67     y apres, sihent en cadira,
    68     als turments vos feu liurar.

    69     Lo cruel rey idolatre,
    70     per no dar vos may repos,
    71     cruelment tantost feu batre
    72     lo castissim vostre cors;
    73     y, quant foreu açotada,
    74     sens haver compassio,
    75     axi stant d’açots naffrada
    76     vos feu metr’en la preso.

    77     Presa stant en aquell dia,
    78     vos pregas al Creador
    79     que us mostras qui us perseguia
    80     en est mon ab tal furor;
    81     y·l Senyor, per contentar vos
    82     del que vos li demanas
    83     lo gran drach volgue mostrar vos
    84     qui·s nomena Satanas.

    85     Vent la bestia tan fera
    86     que us volia devorar,
    87     pregau Deu, ab fe sancera,
    88     que us volgues d’aquell guardar.
    89     y fon vostra virtut tanta,
    90     la qual vos dona Jhesus,
    91     que, fent li la creu molt santa,
    92     lo vences que no·l ves pus.

    93     Del trist carçre fent vos traure
    94     lo maligne president,
    95     treballant per fer vos caure
    96     en algun deffalliment,
    97     car volia que creguesseu
    98     als seus falsos manaments,
    99     dient vos que si no u fesseu
    100    vos daria mes turments.

    101    Y aquell, vent que no temieu
    102    los seus forts turments cruels
    103    y que sempre benehieu
    104    a Jhesus, senyor dels cels,
    105    per donar vos majors penes
    106    en hun pal vos feu ligar
    107    cruelment ab grans cadenes,
    108    hon vos feu molt turmentar.

    109    Les gents altres, qui us miraven
    110    en les penes tant constant,
    111    molt de vos se admiraven
    112    com podieu viure tant;
    113    de hon, moltes gents d’aquelles,
    114    les quals eren dels pagans,
    115    vent les vostres maravelles
    116    se tornaren christians.

    117    Quant lo president mirava
    118    los grans actes que fes vos,
    119    mes irat aquell estava
    120    y en si trist y molt pensos;
    121    y, per ço que vos no fesseu
    122    tan grans actes en la gent,
    123    ell volgue que vos rebesseu
    124    mort terrible prestament.

    125    Y per ço del gran martiri
    126    vos feu traure sens tardar
    127    y a vos, pura com lo liri,
    128    prestament feu degollar;
    129    y axi·ls angels presentaren
    130    davant Deu vostre sperit
    131    y en los cels lo collocaren,
    132    hon rebes goig infinit.

    133    Puix los angels vos pujaren
    134    y rebes lo goig complit,
    135    feu, puix tant vos alegraren,
    136    que·ns alegren l’esperit.

 

            Oracio

    1      O verge beneyta y martir insigne,
    2      humil Margarita, serventa de Deu
    3      perfeta, prudent, constant y benigne,
    4      qui entre les santes sou santa molt digne
    5      per quant lo gran drach vences ab la creu!
    6      Y, puix en lo mon tingues virtut tanta
    7      que fos vencedora del gran Satanas,
    8      suplich vos, puix sou tan fort y tan santa
    9      qui vos d’aquell drach qui·l mon tot espanta
    10     vullau delliurar nos en lo darrer pas,
    11     pregant al Senyor qu’en tal agonia
    12     nos guarde y·ns reba en sa companyia.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 309.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc