Rialc
Rao 10.13

            Mossèn Avinyó


    1      Socors de les muses no·m par que fretura
    2      ni beure de l’aygua de font Elicona,
    3      hahon grans poetas trobaran dulçura;
    4      e qui beu d’aquella no fall en mesura
    5      ni pot rebre encontre d’avisada persona.
    6      En tots los meus actes valença pendria
    7      de totes les coses que valer me poguessen;
    8      en la present obra de mes hi seria,
    9      pus vos sou aquella: tornau en la via
    10     aquells qui se·n ixen per lluny que·s perdessen.

    11     De Sabba, la reyna, preneu la doctrina,
    12     donant vos exempla e recgle de viure;
    13     a tota persona qui ’n fer mal declina,
    14     la praticha vostra en virtut l’inclina,
    15     e morta per vici, en fama reviure.
    16     Mas, pus de Minerva l’escut en vos miren
    17     portan[t] en los brassos, no han meravella
    18     aquells qui mes saben si·ls vicis fugiren
    19     d’aquelles no abtes, qui prest reduiren
    20     les fosches tenebres en llum clar’e bella.

    21     Belea sens terma en vos pren posada,
    22     portant mes figura de Venus dehessa;
    23     pus tant gentilea en vos es sobrada,
    24     sens dupte la poma a vos fora dada
    25     per quant de las bellas sou mes que prinçessa;
    26     ni menys Philomena la lengua perdera
    27     pus altre mes bella Te[r]eu hagues vista,
    28     ne Prognes, germana, tan gran dol no fera,
    29     ni may fora ’stada del fill omeyera
    30     ni ella restara ab l’anima trista.

    31     Digna d’escolptura en marmores losas,
    32     se deu be descriure lo gran valer vostre;
    33     de tal recordança gustar s’an alosas,
    34     las mes saboroses als qui y faran glosas
    35     seguint vostres actes segons han la mostra.
    36     Mas, pus de gran Marcia teniu saviesa
    37     e de les ja ditas portau l’aventatge
    38     de virtut doblada e gran gentilesa,
    39     sens glosa ninguna la vostra bellesa
    40     a les qui ’n presumen fara gran dapnatge.

    41     Si Caleophea no he invochada,
    42     seguint la costuma d’aquells grans pohetas,
    43     moderna manera per vos m’es donada,
    44     d’on la mia obra sera acabada
    45     a servici vostr’e de vostres bastretes.
    46     Si cosa nenguna en ella fallia,
    47     perdo yo demane a vos, magnificha;
    48     si mes conexença de pus no tenia,
    49     no·m par que colpable ni me[ny]s tengut sia,
    50     pus tant yo·m esforça en fer vos mes richa.

 

 

 

Ed. Rossend Arqués, Les poesies amb la rúbrica «Mossèn Avinyó», Venècia, s. e., 1990.

 

Incipitario di Mossèn Avinyó
Indice degli autori

Rialc