Rialc
Rao 192.1, 192.1a, 192.1b, 192.1c, 192.1d, 192.1e, 192.1f, 192.1g, 192.1h 

            Francesc de la Via


    1      A vos, qu’estz deessa d’amor
    2      e la pus bela e milor
    3      que jamay formes lo Salvayre
    4      ten solamen ne trasch sa mayre
    5      qui james hac deffalimen,
    6      ans fon sus totas resplenden
    7      de virginitat e santeza
    8      perque lauzan vostra baleza
    9      es en tal grau que no us trob par,
    10     per dar vos favor, recitar
    11     vul aycesta cobbla novela:

    12     «Avant, avant, e veyretz la plus bela
    13     qui·s pod trobar dins la mundenal tanca,
    14     de gran bontatz soste la nauta branca;
    15     e cerquatz pro, no·l trobaretz parela;
    16     tant ha de sen, gays comportz e bon ayre.
    17     Lauzar la vey a tota creatura,
    18     que pus bel cors no produhic natura
    19     despuys que Dieus eleguich la seu mayre».

    20     Quar vos estz perla d’ayre
    21     guarnide de virtutz,
    22     no poden estar mutz
    23     aycels qua vos han vista,
    24     per sant Johan Baptista!
    25     E van dizen tot dia
    26     que vostra senyoria
    27     es be digna de laus;
    28     e no han nul repaus
    29     d’espandir vostra fama,
    30     qui relutz con a flama
    31     per mantas partz del mon;
    32     quar no·n sera, ne·n fon,
    33     ne·s troba ’n veritat
    34     gran temps ha sie stat
    35     dona ’b ten gran destreza,
    36     que may no fos repreza,
    37     ne y trop defalimen;
    38     que·l vostra scentimen
    39     tota bontat dezira,
    40     que ’n doctoral cadira
    41     say que podetz ligir
    42     e dones instruyr
    43     sens alguna duptanssa.

    44     «Com li seraff per gran benuyranssa
    45     prendo clartat de l’acenssa divina
    46     e son vermel, de color carmezina,
    47     tot enayci per vostra hordonanssa,
    48     Bela Venus, las donas e donzeles
    49     d’aycest pays, auzin vostra doctrina,
    50     en pauch de temps de virtutz las afina
    51     si que la gen o te a maraveles».

    52     No qual portar noveles
    53     ne dir lo vostra nom,
    54     quar sabiatz que tothom
    55     o diu per totas partz.
    56     May no seria fartz
    57     de dir vostras lauzors,
    58     si tot los envejos
    59     me volen d’aysso mal.
    60     No pas ells a cabal,
    61     och encare las dones,
    62     axi avols com bones,
    63     e me n’han fayt enquesta
    64     cruzel e manifesta
    65     en poder d’En Copons,
    66     qui·m te pres en grilons,
    67     pauzant en obblidanssa
    68     quand yeu li fi fermanssa
    69     ab en Gem de Belloch.
    70     Aycest terrible joch
    71     ay eu sofert per vos;
    72     mes totas mas dolors,
    73     injuria, dampnatge,
    74     soffrira d’aventatge,
    75     si vostra senyoria
    76     tot jorn veser poria,
    77     que res tan no dear.

    78     «Los mals ten greus qu’amors me fay sofrir,
    79     m’agren ja mort si bon esper no fos
    80     e·l contemplar vostra cors gracios,
    81     Bela Venus, qu’eu am sens desmentir;
    82     tant que, si·ls mals del mon fossen unitz
    83     e totz ensemps me venguessen dessus,
    84     no crey per lor posques estre comfus,
    85     pus quez eu fos de vostr’amor guarnitz».

    86     Que·l cors e l’esperitz
    87     ensemps han fayta liga,
    88     tan con lo mon estiga,
    89     en dar vos laus e fama
    90     quar vos la maraxetz,
    91     e sabets e valets
    92     sus tot’autra perssona,
    93     d’on merexetz corona.

    94     «Tres virtutz say dins la vostra persona,
    95     Bela Venus, que no ha don’al mon
    96     totas ensemps, axi com en vos son,
    97     d’on merexetz sobra totas corona;
    98     quar la bontat qui las dones afina
    99     vey reluzir en vostra magestat,
    100    que tothom diu que ’n la gran puritat
    101    estz quax semblan a santa Caterina».

    102    Honorabble cozina,
    103    a vostra senyoria
    104    intim com l’autre dia,
    105    hun dicmenge mati,
    106    pel fil d’En Geroni
    107    resabi vostra letra,
    108    la qual volgues tremetra
    109    a me, vostra serven.
    110    E tentost prestamen
    111    aquela vau ligir,
    112    de que tot mey dezir
    113    ne foren cedolat,
    114    vazen l’umilitat
    115    de vos, senyora nobble,
    116    qu’avetz de bon laus mobble,
    117    haven compacio
    118    de la gran pacio
    119    quez eu sostinch per vos,
    120    d’on visch mot doloros
    121    ab mals innumerabbles.
    122    Cestz mals es incurabbles
    123    senes la vostr’ajuda,
    124    car gran re ay perduda,
    125    la forss’e·l centimen;
    126    e jamay guarimen
    127    no n’hauray a ma vida,
    128    si donchs vos, qu’estz garnida
    129    de bontat e balesa,
    130    per vostra gentilesa
    131    no·m mostratz vostra cara.
    132    Jur vos per Deu lo para
    133    e pel fil Jesucrist,
    134    que no puch esser trist
    135    lo jorn que vos ay vista.
    136    Mes ara ’b veu mot trista
    137    vau cantan nuyt e dia:

    138    «De res no he carestia
    139    sino de vezer m’aymia.

    140    Jur vos [per] San Johan Babtista
    141    be m’es cara vostra vista,
    142    e, si morir ne sabia,
    143    vezer vos iray tot dia.

    144    Senyor dols e gracios,
    145    major dezir n’ay que vos.
    146    Sabiatz, si fer o podia,
    147    ja de vos no·m partiria.

    148    Vos, bela, us xufas de mi
    149    la vespra de sant Marti,
    150    que·m dixes una falcia:
    151    que·l marit ab vos iria.

    152    Senyor, no ych vulatz tornar
    153    que·l marit me fets reptar,
    154    qui·m diu ab gran felonia:
    155    Que ych fa ’N Francesch de la Via?

    156    A, Bela Venus ses par!
    157    Nostra Senyor vul pregar
    158    que mala febra l’aucia
    159    qui de nos ha jelozia».

    160    Donchs, gracios’aymia,
    161    vostra gran senyoria
    162    humilmen vul pregar
    163    que·m vula loch donar
    164    puxa perlar ab vos,
    165    per esser pus joyos
    166    remiran lo bel cos
    167    galant ez adonos,
    168    sens nul defalimen,
    169    lo qual per tota gen
    170    e per totz los estatz
    171    say quez es reputatz
    172    per lo pus bel del mon;
    173    d’on manta dona fon
    174    portan vos gran enveja,
    175    quar lur pretz no·s pareja
    176    ab vostra magestatz.

    177    «Calen les lengues dels passatz
    178    qui han volgut dones lauzar,
    179    e quescus ditz en son cantar
    180    de sidons grandes dignitatz,
    181    dizens qu’es pus bela, milor;
    182    mey ul los desmenton ploran,
    183    quar si de vos no van xentan,
    184    quescu d’els ditz trop gran error.
    185    A totz aycels qui canten per amor
    186    Venus, fai gratz perque us lauzen d’aytan,
    187    quar xescus ditz quez ama la milor,
    188    si ver es, totz van de vos xentan».

    189    Resabi mes avan
    190    trelat d’una tensso
    191    d’una fort questio
    192    qu’es entre dos amans.
    193    La tensso es semblans
    194    d’una quez eu na fi
    195    al molt honrat cozi
    196    e vostra fil mot car,
    197    le qual se fay nompnar
    198    Micer Bernat Belloch.
    199    Senyor’ayço es foch
    200    qui·s pren a totas partz;
    201    volgra qu’ab agutz dartz
    202    fos trencada la pels,
    203    o ab punyents clavels,
    204    d’aycels quan tal usanssa
    205    ...
    206    quar son pijor que layre,
    207    e tothom es tritxaire,
    208    ribaut e mot truan,
    209    e dones per semblan,
    210    volens n’amar mas d’u;
    211    mas tant hic es comu
    212    lo costum de la terra,
    213    que viltatz nos afferra
    214    a tuig generalmen.
    215    Sabiatz qu’entigamen
    216    vivien d’altre forma,
    217    tinen regle e norma
    218    de vertaders amans.
    219    Morir volgra abans
    220    lo gentil amador
    221    que fes ten gran folor
    222    que n’amas sino una.
    223    Semblan feya quescuna
    224    en lo bon temps redon,
    225    car a la fi del mon
    226    pens que siam vengutz.
    227    Ara, si Deus m’ajut,
    228    vey uzar del contrari,
    229    que l’hom pech e falssari
    230    n’amara dos o tres.
    231    De las donas per res
    232    no les escuzaria:
    233    seguexen semblan via
    234    amant ne sinch e sis.
    235    Cest amar no es fis
    236    ans es putanaria,
    237    que ’N Francesch de la Via
    238    ho dix perlan d’amor:

    239    «Prou te dona d’un amador
    240    que sia gays, franchs ez arditz
    241    e de totz bos ayps jen garnitz,
    242    qu’axi u manda la ley d’amor;
    243    e si ela·n vol dos amar
    244    merex qu’estia ’n loch pubblich
    245    e quescus n’aja hun pacich,
    246    pus vol l’estil d’amor trencar».

    247    E segons que m’apar,
    248    si com mon sen arresta,
    249    la tenço es aquesta
    250    que vostra senyoria
    251    me trames l’altra dia:

    252    «Mon bon amic, sabiatz que l’altre dia
    253    auzi perlar una dona d’onor
    254    si cruzelmen contra son amador
    255    flastoman lo ab mot gran felonia
    256    e maldizen, menan mortal ramor:
    257    Vejatz, si us play, amatz lo, lo traydor,
    258    eu leyalmen ez el mi ab falcia.
    259    Quand l’en auzi cridar ab tal furor,
    260    demande li: Senyora del valor,
    261    que us ha fayt cel per qui us donatz tal ira,
    262    qu’ab tal rigor mudau vostra color?
    263    Leg lo reptatz e lexatz sa paria.
    264    Cela respon: Be es fort ma dolor
    265    quand me recort que fes ten gran folor
    266    de amar cel que·s troba d’altr’aymia.
    267    A vos reclam, qu’etz deessa d’amor,
    268    qu’ab vostr’ayman me partesca de lor
    269    quar a mon grat jamay pus l’amaria.
    270    Joy dels amans, sus portatz la flor,
    271    mos cars senyors, En Francesch de la Via,
    272    d’aycest debat nos triatz lo milor;
    273    gaug ses tristor per vos declarat sia».

    274    Invoquans lo gran Deu
    275    e·l glorios fil seu
    276    e la Verge Maria,
    277    per amor de m’aymia
    278    en ayço do scentenssa,
    279    la divinal essenssa
    280    humilmen suppleyans,
    281    e reclam totz los sans
    282    que·m vulan endressar,
    283    e mon front vul senyar
    284    del senyal de la creu,
    285    mirant ab li ull meu
    286    los evangelis sans,
    287    tocatz ab doas mans,
    288    declar per esta via:
    289    «Yeu Franceschs de la Via,
    290    ciuteda de Gerona,
    291    si tot no ha jes bona
    292    ventura en amar,
    293    mes hom no·l pot blasmar
    294    quez anch n’ames mas una,
    295    pus clara que la luna
    296    ne·l sol en temps sere.
    297    Vos la conexets be,
    298    car no l’auzi nompnar
    299    sino quand aug tronar
    300    o quand fay gran tempesta.
    301    No·m sembla jorn de festa
    302    si no la vey parada,
    303    gayamen arrezada,
    304    quar es la plus gentil,
    305    milor e plus humil
    306    que nul hom vi jamay,
    307    tant com esten son ray
    308    lo solel ne la luna,
    309    segons fama comuna,
    310    jur vos per sant Ypolit.
    311    Tornant a mon preposit,
    312    retorn dar la scentenssa:
    313    Quar la major falenssa
    314    que podo far l’ayman
    315    es quand se van mudan
    316    per sercar altr’eymia,
    317    car semblan vilania
    318    ne fayt de tal despit
    319    deu esser be ponit,
    320    declar qu’esta senyora
    321    en esta presen hora
    322    deu acomiadar
    323    l’amich qui per cassar
    324    vay cerquan altr’eymia;
    325    e que per nul temps sia
    326    devan la seu presenssa
    327    ne·l mostra bevolenssa
    328    totz los jorns de sa vida,
    329    ans ab pubblica crida
    330    per totas encontrades
    331    ne sian avizades
    332    las dones e donzeles,
    333    e qu’ab brogit d’esqueles
    334    ez ab senys repicans
    335    candeles amoztrans,
    336    si com excomeniat,
    337    isque d’aycest bisbat».

 

 

 

Ed. Arseni Pacheco: Francesc de la Via, Obres, Barcelona, Quaderns Crema, 1997, p. 295.

 

Incipitario di Francesc de la Via
Indice degli autori

Rialc