Rialc
Rao 60.2

            Bernat Fenollar


    1      D’acte semblant tan virtuos,
    2      puix lo començ fonch glorios,
    3      tal fi s’espera.
    4      Per ço, nosaltres, sens espera,
    5      jutges donats,
    6      en lo libel ja nomenats
    7      cascu per nom,
    8      mostrar volem per que ni com
    9      lo pris se guanya,
    10     e de concert cascu s’affanya
    11     lo just seguir,
    12     dels assessors hoynt lo dir
    13     que pres havem,
    14     e precehint, com fer devem,
    15     tots d’un acort,
    16     mirant la creu e Qu[i] y es mort,
    17     com se pertany.

    18     En fets semblants per dar lo guany
    19     a qui·l mereix,
    20     en nom d’Aquell d’on proceheix
    21     tot bon juhi.
    22     Vistes les obres sobre·l fi
    23     dels dehidors,
    24     no menys los baxos que·ls majors
    25     jutgant egual;
    26     vist quant la cambra virginal
    27     resta lohada
    28     e d’aquest fet glorificada
    29     alt en lo cel.
    30     Pregam la molt, puix es l’estel
    31     dels navegants,
    32     les nostres penses ignorants,
    33     en tal empresa
    34     que·l digne Mestre de Muntesa,
    35     senyor Visrey,
    36     nos ha donat, sots justa ley
    37     guiar nos vulla.
    38     Vist, donchs, havem de ffulla ’n fulla
    39     nostre libell,
    40     del qual s’ateny lo fruyt tan bell
    41     e delitable,
    42     hoynt lo cant, molt concordable
    43     que·ls rims aporten,
    44     e majorment, perque reporten
    45     les grans favors
    46     de la Mare dels peccadors,
    47     Verge Maria,
    48     salut de nostra malaltia,
    49     goig sens tristor,
    50     en nostres mals lo be major
    51     apres Jhesus,
    52     de caritat, servant bon us,
    53     axi us subve,
    54     que mes desiga nostre be
    55     y el que speram,
    56     que nosaltres qui tant penam
    57     en esta vida,
    58     degudament es, donchs, servida
    59     ab lahors tals,
    60     que tots los bons, hoc hi los mals,
    61     en ella speren,
    62     e per aquella tant prosperen
    63     bons en mellor,
    64     los mals, del mal havent dolor,
    65     en be·s cambien,
    66     en tant que tots quants ne confien
    67     perir no poden,
    68     ans navegant, per molt que roden,
    69     attenyen port.
    70     Per ço·l senyor, ab tal record,
    71     Visrey prudent,
    72     exercitant l’enteniment
    73     dels trobadors,
    74     en lo cartell diu qui lahors
    75     mils li dara
    76     aquell, sens dubte, guanyara
    77     lo pris de seda.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 341.

Rubrica:

Venguda la jornada als demunt nomenats dehidors assignada, a hoyr sentencia qui mils d’ells havia lohada la Verge Maria, per los dits senyor Visrey e Mestre de Muntesa e jutges per sa spectabilitat assumps, que·s comptava .xxv. dies del mes de març, any demunt dit MIL.CCCC.LXXIIII., dia de la Incarnatio, fonch donada e promulgada la devall inserta sentencia, per los demunt dits jutges, en presencia del dit spectable senyor Visrey e dels reverents senyor Bisbe de Cristonopol, e mestre Marti Enyego, canonge de la Seu, e de mossen Bernat Fe nollar e mossen Johan Vidal, preveres, per los dits jutges presos per assessors, en poder del discret N’Anthoni Cen dra, notari, rebuda e testifficada. Instans e aquella publi car requirents, los demunt scrits trobadors, o la mes part d’aquels aqui presents, constituits, fonch lesta e ordenada la dita sentencia, de manament del dit senyor e jutges, per lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere e domer de la dita Seu, sots la forma seguent, dins la Casa de la Confraria de sant Jordi de la dita ciutat de Valencia.

È la sentenza al cartell da lui stesso ordinato (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc