Rialc
Rao 7.1

            Pere d’Anyó


    1      Aquell sol clar de replandor eterna
    2      que del mon fosch les tenebres bandeja,
    3      Cristofol sant, vostra fosqua lanterna
    4      feu clarejar dins la scura caverna
    5      dels cechs pagans, perque del mon se veja
    6      la gran claror que dins vos tan clareja.
    7      Ni per trobar en la mortal comarcha
    8      lo mes gran rey que fos deball la spera,
    9      vostre sant cos fon molt segura barcha
    10     on enbarcas lo divinal Monarcha,
    11     passant lo flum, mostrant vos qu’Ell Deu era
    12     quant, en senyal, florir feu la palmera.

    13     Al Qui los cels no pogueren compendre,
    14     vos mereixques tenir lo sobre·ls braços;
    15     lo Qui pogue tots los nou cels stendre
    16     entorn del mon, a vos se deixa pendre,
    17     puix vos troba desenlaçat dels laços
    18     que·ns fan privar dels eternals percaços.
    19     Les vostres mans, l’Anyell, qu’es Deu, muntaren
    20     sobre l’altar del vostre coll insigne;
    21     los vostres peus, Qui porta·l mon portaren,
    22     hi·ls ulls mortals, los immortals miraren
    23     del Rey etern, que per fer vos mes digne
    24     homil vingue a vos, que us veu benigne.

    25     Lo qui gran temps, ab crits de beu perfeta,
    26     profetizant, crida lo gran psalmista,
    27     volgue venir alli on tingues feta
    28     de tronchs hi fanch una chiqua retreta,
    29     perque us mudas en goig la vida trista
    30     aquell gran Be que tots los bens conquista.
    31     Y al que porta dins la verge cloenda
    32     la ’nperadriu de l’eternal inperi,
    33     vos lo dugues, mostrant vos Ell la senda
    34     del ver cami qu’entre·ls sants vos atenda,
    35     on d’Ell rebreu divinal refrigeri,
    36     puix lo servis en lo baix emisperi.

    37     Hi sou castell fundat sobre la roqua
    38     de l’alt Syon, vallegat d’esperança,
    39     y en lo merlet que ’n lo mes alt çel toqua
    40     la voluntat a l’etern Deu colloqua
    41     per fel alcayt, lo qual, ab gran puxança,
    42     ha fets de goig los murs, hi de temprança.
    43     Torre sou fort on Deu fon latalaya
    44     volent mostrar que per tot vos aguarda;
    45     lo fort Satan no sols per vos esmaya,
    46     mas vostre nom axi granment l’esglaya,
    47     que dins l’infern, vençut de vos, se guarda,
    48     puix veu portau Jhesus en la reguarda.

    49     Vos lo portas, primer, dins la crehença
    50     ab cor homil, y, apres, damunt la squena;
    51     y en lo pricar lo duyeu sens temença,
    52     als cristians portant d’esforç valença
    53     quant de son mals volien fer esmena,
    54     martres morint ab grans turments hi pena.
    55     Portas lo mes ab santa disciplina
    56     per grans treballs en la presona vostra,
    57     d’on memspreas nostra vida mesquina
    58     per himitar la magestat divina,
    59     la qual en vos lo seu gran poder mostra,
    60     puix tants infels portas a la fe nostra.

    61     Carro sou bell, guarnit de rodes quatre,
    62     que son virtuts cardinals nomenades;
    63     son los cavalls de fe per fort combatre
    64     lo flach esforç del poder ydolatre,
    65     hi per l’entorn, ab caritat brodades,
    66     portau d’amor les cortines clavades.
    67     Es en lo mig la cadira pompossa
    68     hon, Deu portant, portaveu lo Qui us porta,
    69     y es lo dosser vostra vida penosa,
    70     los paraments, la pena gloriosa
    71     que vos passas, dexant la vida morta
    72     en los turments que·l ver martir comporta.

    73     Per lo verts prats la vostra sanch corria,
    74     hi vostra carn mostraveu squinçada,
    75     del pus alt çel lo clos portal s’obria,
    76     y, entre cruels, vostre viure moria
    77     quant presentas vostr’anima sagrada
    78     en mans d’Aquell que l’avia formada.
    79     De la qual mort se feu un riu de vida
    80     on, sobre sanch nadant, dexas lo viure,
    81     d’on vos prengue la Bondat infinida
    82     sobre·l seu coll per dar vos mes complida
    83     la dignitat, que us fa martir d’escriure
    84     y entre los sants, apres de mort, reviure.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 597.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Pere d’Anyó
Indice degli autori

Rialc