Rialc
Rao 178.1

            Montserrat Torres


    1      De Sant Joan la festa
    2      veniu a celebrar,
    3      qu’ell ha voluntat presta
    4      per nosaltres pregar.

    5      Preveres e diaques,
    6      carmes, preicadors,
    7      purificants de taques,
    8      encara framenors
    9      e qualsevol qui·s vesta
    10     d’abit regular
    11     lo Sant sens mes enquesta
    12     venguen magnificar.

    13     Festejen la los homens
    14     ab gran devotio;
    15     alegren se·n los promens
    16     de gran conditio;
    17     ab inclinada testa
    18     les dones, sens tardar,
    19     humilment e honesta
    20     venguen lo festejar.

    21     Ell les ornara totes
    22     de virtuts e de flors,
    23     cosa molt manifesta;
    24     e no y cal gens duptar
    25     que llur amor conquesta
    26     ha qui·l sab invocar.

    27     Fadrines e donzelles
    28     de qualsevol estat
    29     et altres jovencelles
    30     de quascuna edat
    31     a tota llur requesta,
    32     sens altre convidar,
    33     cuytadament e presta
    34     venguen lo Sant loar.


    35     No·ns donara gallines
    36     Sant Joan no capons:
    37     a les sues matines
    38     no y ha sino perdons;
    39     mes en temps de tempesta,
    40     si·l saben reclamar,
    41     del Sathan si·ls enfesta
    42     ell los sabra guardar.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 105.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc