Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Regina exçellent, Verge de pietat,
    2      humilment vull loar la vostra magestat;
    3      car mare sots de Deu, qui lo mon ha format,
    4      e Regina del çel de molt gran dignitat.
    5      Stella de la mar, plena de claredat,
    6      bella e resplandent per gran virginitat,
    7      e dona molt plasent de gran benignitat,
    8      graçiosa e humil, de dolsa amistat;
    9      vullats haver merçe, per vostra karitat,
    10     de aquells qui us reclamen en aquest loch sagrat.
                        Ave Maria...

    11     Regina eternal de molt alta valor,
    12     Verge emperial digna de gran honor,
    13     temple del Sperit Sant, mare del Creador,
    14     donzella virginal, de totes sots la flor:
    15     pus bella sots que·l sol quant es en sa claror.
    16     Tots los angels del çel vos donen gran honor,
    17     car [vos] havets portat lo nostro Salvador.
    18     O Verge Maria, plena de gran dolsor,
    19     vullats aconsolar cells qui son en tristor,
    20     e pregats vostro fill que·ns do la sua amor.
                        Ave Maria...

    21     Verge coronada en lo çel altament,
    22     qui sobre tots los trons avets exalçament;
    23     com pore jo comtar hi dir complidament
    24     la vostra dignitat, qui es tan exçellent!
    25     No y basta lo saber de null hom[e] vivent,
    26     car lo Rey glorios, ver Deus omnipotent,
    27     en vos s’es incarnat sens null corrompiment.
    28     Vullats lo, donchs, pregrar que·ns perdo humilment
    29     e no vulle guardar nostro defalliment,
    30     car ab la sua sanch nos compra carament.
                        Ave Maria...

    31     Beneyta siats vos, Mare de pietat,
    32     qui per la gran virtut de vostra puritat
    33     havets desposuit lo Dimoni malvat;
    34     car hun preçios fill de vos, Verge, es nat,
    35     qui per los peccadors en la creu es pujat,
    36     e, per salvar lo mon, es estat flagellat,
    37     e fou en lo seu cap de spines coronat
    38     e a molt cruel mort lo seu çors fou judicat.
    39     Beneyt sia lo Senyor, ple de gran karitat,
    40     qui, per amor de nos, s’es tant humiliat.
                        Ave Maria...

    41     O Regina humil, dolça, angelical,
    42     qui pora estimar lo do espeçial
    43     que per vos ha rebut natura humanal?
    44     Car en l’ort preçios del vostro cors virginal
    45     s’es levat aquell fruyt de vida eternal,
    46     lo qual es devallat del çel emperial
    47     per deliurar lo mon del poder infernal.
    48     Beneyta sots vos, Verge molt perpetual,
    49     car vos nos havets dat lo pa çelestial,
    50     per lo qual som mundats de tot peccat mortal.
                        Ave Maria...

    51     Beneyt sia lo cors, ple de virginitat,
    52     qui lo Rey del çel humilment ha portat.
    53     Beneyts sian los pits, plens de gran castedat,
    54     qui han lo fill de Deu dolçament aletat.
    55     Beneyta es la boca, plena de pietat,
    56     qui ha lo Salvador dignament adorat.
    57     Beneytes son les mans mundas de tot peccat,
    58     qui tan carament Jhesus han enbolcat.
    59     Beneyta es la falda, de molt gran dignitat,
    60     hon Jhesuchrist s’es humilment reposat.
                        Ave Maria...

    61     Donchs, Verge humil, pus que tan carament
    62     per nos havets nodrit lo Rey omnipotent,
    63     vullats vos inclinar davant Ell humilment
    64     e mostrats li los pits ab que tan dolsament
    65     vos l’avets aletat en lo mon castament.
    66     E preguats lo per nos que·ns do ajudament
    67     en lo pas de la mort, qui es de greu turment.
    68     E quan nos partirem de aquesta vida present,
    69     que·ns port a bona fi e que·ns do salvament
    70     alt en Paradis tostemps eternalment.
                        Amen.

 

 

 

Ed. Orland Grapí, in Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici. Atti del colloquio di Padova-Venezia (25-27 maggio 2000), in stampa.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 854, cc. 126r-127v. || 20 fill car; entre els dos hemistiquis, el copista ha intercalat Ave Maria, errant en l’ordre del que ell entén com a versos i de fet són hemistiquis. — 33 desposuit] despullat. — 39 tan gran. — 43 vos nos. — 63 vos] nos.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori
Biteca

Rialc