Rialc
Rao 14.10

            Fra Joan Basset


    1      Garaus amichs,
    2      de tots bes richs,
    3      en temps passat
    4      m’avets preguat
    5      que sens cor vari
    6      un letovari
    7      vos ordonas,
    8      can preposas
    9      que malaltia
    10     vos combatia
    11     per fin’amor;
    12     e tal dolor
    13     es massa grans
    14     de tots amans
    15     qui de cor amen,
    16     si donchs no clamen
    17     a Deu ajuda,
    18     ffins que perduda
    19     sia lur pena.
    20     E ’n tal strena
    21     may val sagnia
    22     ne y val momia,
    23     ne fin ruibarbre,
    24     ne polç de marbre,
    25     ne blanch gingebre
    26     no y fa valença,
    27     ne y fa remença
    28     l’aut Galien,
    29     ne perlamen
    30     may d’Avicenna,
    31     e such de penna
    32     tanpauch no y val.
    33     Del predits mal,
    34     Averoiç
    35     ne mon Denis
    36     mas no y ordona,
    37     res que reffona
    38     lo mal predit.
    39     Mas he causit
    40     ditz amorosos,
    41     subtils, famosos,
    42     pus sens contesa
    43     mostren abtesa
    44     en sos scrits.
    45     Vilarffrau ditz:

    46     «Affany d’amor remey no pot trobar
    47     si donchs la part per qui dolor se pren
    48     no cossen prest a l’amoros talen
    49     qui·l requiren de luy vol empetrar».

    50     E puys apar
    51     que sens tardar
    52     dona cosselh
    53     Ramon Novelh,
    54     que ditz ayssi:

    55     «Eres qui vol socors haver de mi
    56     al greu affany que soste per amor,
    57     dich que de cor deu regardar honor
    58     d’entrames parts e sobre tot da ssi,
    59     ez ab belhs mots donars douça raquesta,
    60     continuan de solhempnitzar festa.
    61     E si liey, pros, que luy vol conquerir,
    62     secretamen la deu ferm persaguir».

    63     Sens vil tenir,
    64     donchs plus remir
    65     los bons dictats
    66     preallegats
    67     e d’autres pro
    68     justa rayso,
    69     qui pogra dire
    70     –que lamp me fira
    71     si no us dich ver–,
    72     que tench per ver
    73     orat e massa
    74     qui segueix trassa
    75     d’amor ten greu?
    76     E com vol Deu
    77     que suspiran
    78     e gemeguan
    79     ffonats la vida
    80     ab folhor ses mida?
    81     No, certas, pas.
    82     A, mesqui, las!
    83     E com vos play
    84     haver smay
    85     per dompnes huy,
    86     si tot anuy
    87     mereix qui·s fia
    88     per dreta via
    89     ab tal companya
    90     qui l’estaffanya,
    91     saben jugar
    92     e daus falçar
    93     ab avantatge?
    94     Ffasen paratge,
    95     e per diners,
    96     ab gest divers,
    97     servan stil
    98     n’amaran mil.
    99     Fface·ls bon pou
    100    qui beu tal brou
    101    dins casa sua
    102    . . .
    103    no foch d’engan
    104    sino l’aman
    105    de Jesus sola.
    106    Mas de mussola
    107    ffan grans presens
    108    a mantes gens,
    109    les pelhiades.
    110    Lenssan hulhades
    111    per les carreres,
    112    mostran se veras
    113    ymatges pures,
    114    mas tals mesures
    115    ffan de blanquet
    116    que jo us promet
    117    que l’encarexen.
    118    Lur cuyro vexen
    119    ab paladors;
    120    de gest traydors
    121    vos fan offerta,
    122    e si·s desperta
    123    lur sentimen,
    124    vostron argen
    125    ho comprara.
    126    E l’endema
    127    No us volrran veura
    128    ne de res creure
    129    que los digats,
    130    ans malvestats
    131    publicaran
    132    a tort, cridan
    133    de vos: «En las!»
    134    e tot vil cas
    135    diran de vos
    136    ab tracios
    137    a qualque hom,
    138    que de bon prom
    139    tornaran folh,
    140    ffent li cresol
    141    de jorn tenir.
    142    Ez ab mentir,
    143    ab lur votz fina
    144    diran: «Mesquina!
    145    En fe de Deu,
    146    tot ço del meu
    147    es vostre, senyer».
    148    Y ab tal depenyer
    149    vos faran joch
    150    a poch a poch
    151    ffins que·l bossich
    152    vostro mandich.
    153    E puys aplegan
    154    mots ab que negan
    155    la veritat,
    156    pus han robat
    157    a vos, sobtil.
    158    E com d’estil
    159    yeu fos sabens,
    160    a totes gens
    161    dir no poria
    162    la migania
    163    dels mals que fan
    164    dompnes musan.
    165    Mas, per complir
    166    vostre desir,
    167    ordeneray
    168    ab cor veray,
    169    segons mils trop:
    170    tal axarop:
    171    rebetz joyelhs,
    172    retors e belhs,
    173    d’elhes, amich,
    174    e siatz crich
    175    en mot donar;
    176    secretajar
    177    no us hi vulhats;
    178    si les amats,
    179    no·n digats res,
    180    que, cert, ver es
    181    lavors s’exalsen;
    182    e si us encalcen,
    183    reptats les be,
    184    dien per que
    185    ffan tals joguetz;
    186    ffe no·ls donets
    187    a lhurs peraules,
    188    car los retaulas
    189    no son pintats
    190    tan be com lats
    191    qu’elhas bastexan;
    192    si us desconexen,
    193    vaja mal guany,
    194    pus que d’effany
    195    ne siats fora.

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2000.

Ms.: Ha. || 22 val] vol. — 57 regardar] regadar. — 59 donars] donas. — 64 donchs] donch. — 74 trassa] frassa. — 114 tals] tal — 147 es] ez — 176 secretajar] secretagar. — 188 retaulas] retauras. — 193 vaja] vaga. — 195 ne] no. 

Il cosiddetto Letovari (cfr. v. 6) contiene al suo interno citazioni di Vilarffrau (vv. 46-49; cfr. 198.1) e di Ramon Novelh (vv. 55-62; cfr. 121.1). Lluís Cabré (Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino, «ENC», 1993, p. 54) insinua che entrambi i poeti siano un’invenzione di Fra Basset.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc