Rialc
Rao 30.8

            Pere Miquel Carbonell


    1      Vos, en Galant, vergonya teniu poca
    2      abrassant ma exint del bany hon era;
    3      no us valran prechs ni vostra vil manera.
    4      Yo cridare, estant fort com roca:
    5      Deu serab mi e la Verge Maria,
    6      sereu confus, car lo diable us porta;
    7      delit de mi no pendreu sino morta,
    8      plegau los sons e teniu vostra via.

    9      Senyora gran, lexar vos res no y basta,
    10     pus ma portat aci bona ventura;
    11     no permatau sia feta lesura
    12     a mi qui us tench e a qui us va de rasta
    13     com yo sens vos no poria molt viure.
    14     Aquesta gent, pus son dinats, no volen
    15     altre delit sino scoltar e sonen:
    16     dau ma la ma e vullau un poch riure.

    17     Tots be mostrau tenir los ulls de pega,
    18     no mirau baix, com sona lo diable:
    19     forma de gat ha pres ara mirable.
    20     Anau vos ne, car ja la gent applega,
    21     e no vullau ma veien axi nua,
    22     car dona so venint de gran paratge.
    23     Aiudar m’an Deu e tot mon linatge;
    24     si nom lexau vos del cap sereu cua.

    25     Yo be conech que so digne de pega,
    26     d’aver vos fet una tal amboscada
    27     aguaytant vos exint axi banyada.
    28     Pus ara veig que lo diable·ns mena,
    29     lexar vos he e fer me d’observança
    30     de Sanct Francesch per esmenar ma vida;
    31     apres haure la gloria complida,
    32     goig d’aquest mon no ha molta durança.

    33     Gracias fas a Deu qui m’ha tenguda,
    34     yo resistint a tal offensa e tanta,
    35     aiudant ma aquella verge Santa,
    36     pus lo voler vostre tot en be·s muda.
    37     Ara us perdo aquesta gran vergonya
    38     de vos rebut he, yo lassa mesquina,
    39     anant ab vos aqueixa ma vahina,
    40     volent lexar a mi la sua ronya.

    41     Yo no meresch de vos aconseguesca
    42     venia tal d’aquest tan gran deshonre,
    43     car lo peccat ma deuria confonre,
    44     mas Deu beneyt, qui vol yo no peresca,
    45     m’a convertit; per ço, bona Senyora,
    46     perdo yo·l prench de tal dama tan lesta.
    47     Del vostre nom tots temps fere gran festa:
    48     pregau per mi pus sou benefactora.

    49     Mare de Deu, qui sou nostra pastora,
    50     feu cancellar lo proces et enquesta
    51     que fa·l Satan de tota nostra gesta,
    52     com vos siau de tots gran protectora.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, tomo I, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1865, p. 329. 

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc