Rialc
Rao 103.11

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Alegre·t, flor virginal incompresa,
    2      perque ’n tu tens honor spassial:
    3      no trespassant al sel inperial,
    4      sobr’angels tots, per complida bonesa,
    5      est per los sans e santas ben ornada,
    6      no tant com tany a ta gran dicnitat,
    7      car pertany sol a la divinitat
    8      honor ffer ta, per qui fost reservada.

    9      Alegre·t, flor, de Deu cara sposada,
    10     lum de las lums e clara resplandor,
    11     sobremuntant del sol jorn la claror,
    12     per ta virtut, per lo Fill aprovada,
    13     car la ciutat de paradis insigna
    14     resplandir fas de vertadera lum,
    15     e causa fost Adam traura del fum
    16     d’i[n]fern e molts, per sser homil banigna.

    17     Alegre·t, flor e vaxell de Deu digna,
    18     pus honrra tu la salestial cort,
    19     e fas hoir per ton poder lo sort,
    20     e destruyst l’esperit falç, maligna,
    21     e de Jesus maresquist digna Mara
    22     esser, per so com james aguist par,
    23     ne l’auras may, abans com singuolar
    24     gloria gran obtens de Deu lo Para.

    25     Alegre·t, flor, per ta volentat cara,
    26     e caritat d’on tens abasament,
    27     qui, per merits del Par’obnipotent,
    28     acostad’est, e los que vols enpara,
    29     e per Jesus, en manera complida,
    30     donat t’es so que demanar ta plau;
    31     donchs, per merçe, dona del gran palau
    32     pels crestians demana l’alta vida.

    33     Alegre·t, flor, de tots los bons grayida,
    34     Mara d’equells qui miserablas son,
    35     pus est guovern dels cels e cap del mon
    36     per ta valor e virtut infinida,
    37     que·l Para just loguer covinent dona,
    38     als honrrant tu, en lo regna dels sels;
    39     pregue·l que torn a sa part los infels,
    40     per qu’el loch sant puguen portar corona.

    41     Alegre·t, flor, de Jesuncrist patrona,
    42     pus dignitat tu sola maresquist,
    43     qu’el ventra sant lo Fill de Deu portist
    44     e per tos prechs tots greus peccats perdona;
    45     e si ... de la dayitat santa
    46     per merits teus, que gens no·s poden dir,
    47     per los del cel ni se pens qui·ls albir,
    48     si sol Deu no qui·t fa grasia tanta.

    49     Alegre·t, flor, de qui l’esgleya canta,
    50     dan te l’avis, dient : «Mara de Deu,
    51     qui tens los bens per Jesuncrist, Fill teu,
    52     e goigs e plers del cap fins a la planta,
    53     e tostemps fost, est e mes seras pura,
    54     e·ls dits goigs may sesaran, minvera[n],
    55     ans tots aquells florexen, floriran,
    56     e ton poder dura, durara, dura».

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 271.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc