Rialc
Rao 94.41

            Ausiàs March


    1      L’ome pel mon no munta ’n gran valer
    2      sens haver bens, bondat, linatge gran,
    3      mas la del mig val mes que lo restan
    4      e no val molt sens les altres haver;
    5      per ella·s fan les dues molt prear,
    6      car poder val tant com es ministrat,
    7      linatge val aytant com es honrat:
    8      la valor d’om ho fa tot graduar.

    9      Mas no sera l’om sabent de sonar
    10     si ’n algun temps no sona esturment,
    11     car per voler sonar, lo nom no·s pren,
    12     mas l’esturment sonant, be acordar;
    13     tot enaxi aquell qui dins si val,
    14     pobre de bens e d’avillat linatge,
    15     no te·ls areus per mostrar gran coratge
    16     en la virtut que·s nomena moral.

    17     Son e seran molts d’un altre cabal:
    18     havents molts bens e d’alta sanc favor,
    19     e valent poch han la part no mellor,
    20     car, sens l’om bo, quant pot haver es mal;
    21     e moltes veus ha·n la colpa natura,
    22     car fora bo tal que valer no sab:
    23     negun saber no pot viur’en llur cap;
    24     sens colpa llur, de valler han fretura.

    25     Entre·ls estrems al mig virtut atura,
    26     molt greu d’obrar y entre pochs conegut;
    27     per ell saber no ’s hom per bo tengut
    28     mas fets hobrant forans, dins tal mesura.
    29     Aytant es larch l’om menys de fer larguesa
    30     com es escas si no fall en despendre:
    31     vicis, virtuts per actes s’an a pendre;
    32     apres lo fet es llur potenci’apresa.

    33     No conqueran virtuts per gran abtesa,
    34     no les hauran poetes per llur art:
    35     han les aquells metents vicis a part,
    36     obran virtut per amor de bonesa,
    37     res no dubtant viciosa vergonya
    38     mas solament amant virtuos preu;
    39     e l’ome pech en aquest banch no seu,
    40     e qui n’es luny lo gran delit se lonya.

    41     Lir entre carts, tostemps fare ma ponya
    42     que la dolor james de mi·s partesqua,
    43     e no penseu que mon cas enferesqua,
    44     car major dan mereix ma gran vergonya.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc