Rialc
Rao 89.9

            Ramon Llull


    1      Proverbis fas d’ensenyament,
    2      per que hom vinga a salvament,
    3      los quals vol tremetre Remon
    4      a tots los homs de aquest mon.
    5      Gran saviesa e temor
    6      confessant lo treball millor
    7      a servir Deu que sia honrat
    8      e qu’hom plor son peccat.
    9      Si tu vols esser de tu teu
    10     primerament sies de Deu.
    11     Cell qui es savi en chat
    12     davant tot va cap lavat
    13     si·t ve null pensar pelegri
    14     veges si ve a bona fi.
    15     Ai tant com lo rat tem lo gat
    16     haja paor de far peccat.
    17     Cell que a si aquer honor
    18     en infern haura desonor.
    19     Aytant vulles valer quant vals
    20     segons los teus bens naturals.
    21     No vulles repos en cami
    22     on treball no ha bona fi.
    23     Si vols mens ço que deus amar,
    24     en nulla res poras peccar.
    25     Sols que Deu sia ton amics
    26     en nulla re hauras destrics.
    27     Si treballes per be comu
    28     cascun hom es teu u a u.
    29     Lo fax que·t vols encarregar
    30     fes lo tal que·l pugues llun’ portar.
    31     Sovent considera que faras
    32     per so que no caygues al pas.
    33     Si tu vols per tots temps vivir
    34     aquest mon hages en air.
    35     Si aquest mon fas ton amics
    36     l’altre non fas ton enemics.
    37     No vulles a hom demanar
    38     aço que non pot aprofitar.
    39     No vulles portar en hostal
    40     en que hom diga de tu mal.
    41     No·t vulles en home fiar
    42     que no·t repren de ton mal far.
    43     Aquell qui·s mira son talo
    44     no es de virtut companyo.
    45     No·t vulles de home venjar
    46     que puga ta honra doblar.
    47     Mes vulles esser pobre e bon
    48     que rics a malediccion.
    49     Mes ama virtuts en ton cor
    50     que en tes mans ningun thesor.
    51     La nit quant entraras al lit
    52     membra·t qual es la tua fi.
    53     No ames tal cosa haver
    54     pus saps no la pots haver.
    55     Algun angel fes ton amics
    56     per so que·t guart dels enemics.
    57     Qui be·s penit de son mal far
    58     justicia no·l pot condamnar.
    59     Misericordia de Deu
    60     ama mes que tot quant es teu.
    61     No vulles home consellar
    62     ço que tu no vulles far.
    63     Ensenya tal ensenyament
    64     que ensenyant sies a la gent.
    65     Cavaller vila e descortes
    66     no val tant quant cortes pages.
    67     Mes te val lo jorn on fas be
    68     que mil marcs per qui mal te ve.
    69     No·t vulles en teu fill fiar
    70     que los teus horts vulla desfar.
    71     No vulles haver tal cabal
    72     per que hom de tu diga gran mal.
    73     no ame a home proferir
    74     de ço que no li pots complir.
    75     Cell qui promet e no atenyt
    76     a si quer home mal volent.
    77     No·t sotmetes tant a negu
    78     que per pec te tinga cascu.
    79     No ame a home desullar
    80     que ’n lo fait te puga enpatxar.
    81     Quant voldras coneixer negu
    82     coneix abans e qui est tu.
    83     No vulles de home mal dir
    84     pus que mal te·n possa venir.
    85     Cell qui viu ab humiltat
    86     en son treball es reposat.
    87     Qui ab paciencia se deffen
    88     no es vençut mas es vencent,
    89     si hom te diu mal ab contort,
    90     foll est, fill, si no has conort.
    91     No·t vulles cobrir ab escut
    92     ab que tot hom es estat vençut
    93     la veritat fa via plana,
    94     e lo mentir la fa mal sana.
    95     Si has calor desigge fret,
    96     e si has tort desigge dret.
    97     No vulles tan for escandir
    98     que per foll te faces tenir.
    99     No reprenes hom a tort,
    100    car mant home n’es estat mort.
    101    No sies tan fort ensenyat
    102    que l’altro ne sia blasmat.
    103    No vulles sovent Deu nominar
    104    car sovent y pories errar.
    105    Cell qui vol esser ben vestit
    106    faça que sia ben nodrit.
    107    De riquesa no hages cura
    108    d’on te pusca venir rancura.
    109    Si no pots dar desigge dar,
    110    car lo desig te fa ben far.
    111    Cell qie desigge far lo be
    112    en son desir gens se·n capte.
    113    Quant ausiras per vilania,
    114    consira quant val cortesia.
    115    Null hom irat te faça irat:
    116    en que n’est tu savi ell es fat.
    117    Nulla taula es ben ornada
    118    si temprança y es oblidada
    119    no vulles haver vestidura
    120    que no sia de ta misura.
    121    Cell qui es vestit de virtut
    122    per tot hom es ben volgut.
    123    Quant tu voldras far algu mal
    124    pens’abans: si es mal, res val.
    125    Pensa abans lo que diras,
    126    si no ho fas, fallir poras.
    127    No tingues per null hom repret,
    128    pus no fas falliment en dret.
    129    Cell es foll qui savi repren,
    130    et cell es savi qui ben apren.
    131    Cell qui no fa·l be que pot far,
    132    sa voluntat fa a blasmar.
    133    Qui sovint parla ab ta muller,
    134    no tem: allunya·l de ton poder.
    135    Home que sovent diu falsia,
    136    lo ver que diga par no sia.
    137    Cell qui per poc t’a avesat
    138    de tu faria bon mercat.
    139    Se vols haver gran mon de blat
    140    no vulles esser sejornat.
    141    Qui en cavall vol cavalcar
    142    haja de que·l puixa ferrar.
    143    No parles ab home aurat
    144    ni t’escuses a home malvat.
    145    Mes ame estar ab pobre bo
    146    que ab ric avar fals fello.
    147    No vulles haver companya
    148    ab cell qui te repren tot dia.
    149    No vulles anar per sender
    150    en que null be no pusques fer.
    151    Aquell qui t’amenaçara
    152    consira quanta força ha.
    153    No vulles de hom auzir sermo
    154    que faça lo mal e lo be no.
    155    No vulles en tal fach caber
    156    que·s vol per engan mantener
    157    no llove ton cabal no ton astor
    158    a home gran escarnidor.
    159    Ço que somies no diras,
    160    ni mal que penses no faras.
    161    No vulles aquell rey lausar
    162    que per dine ’s leix ajustar.
    163    No vulles viure per far mal,
    164    car abans muyre mas te val.
    165    Acosta te a bon senyor
    166    que t’ajut a cuyta major.
    167    Qui sovint parla ab infans
    168    par no haja ciutat ni grans.
    169    Guarda no coman ta muller
    170    a cell qui·t repren volenter.
    171    Si es honrat vulles honrar,
    172    e qui·t diu mal no vulles far.
    173    Aquell qui apren bon mester
    174    en tot lo seu pora valer.
    175    Cell qui no val ni vol valer
    176    no vol ab el la puix haver.
    177    Aquell qui no guarda son ben
    178    no sap lo mal de on li ven.
    179    Guarda no vulles poc amar
    180    la causa que fa y a presar.
    181    A cell qui mal diu o mal fa
    182    no li do consell, que no·l pendra.
    183    Savi es cell qui mal sap soffrir,
    184    e mes qui·l be sap retenir.
    185    Qui no consira ço que fa
    186    no sap ab que lo far pora.
    187    Ans que faces ninguna res
    188    consira e·l qual es lo pes.
    189    Si ames lo be que vols far
    190    quant lo faras no pots ujar.
    191    A cell qui parla ab rao,
    192    fe li bona responsio.
    193    Ab ira no vulles parlar
    194    ni ab virtut vulles callar.
    195    No vulles ab home estar
    196    qui·t do ab lo teu a menjar.
    197    Torts fa a cell qui be vol viure
    198    qui·ls bens de Deu no·n vol servire.
    199    Car hom es vengut de no res
    200    meravella·s de ço que es.
    201    Car cascun hom estat finit
    202    se meravella de infinit.
    203    E car tot hom es començat
    204    meravella·s d’eternitat.
    205    A infinit tany infinit
    206    mes que a finit lo finit.
    207    Si es finit a finir semblans
    208    mes infinit infinir l’ans.
    209    Si has mester alguna res
    210    cerca la on ella es.
    211    No cerc lo foc en la fontana
    212    ni castedat en la putana.
    213    Qui te lo be e no l’estreny,
    214    pauc l’ama, e pus se despeny.
    215    Qui te lo mal e·l vol tenir,
    216    no ha de ningun ben desir.
    217    Aquell que no sap per on va
    218    no sap per qual loc tornara.
    219    No vulles parar lo teu coll
    220    a hom avar ne a foll.
    221    No vulles prestar lo mul teu
    222    a home qui esta lluny al seu.
    223    No vulles de altri pa menjar
    224    si ab lo teu te pots fluixar.
    225    No vulles metre a ton hort
    226    home que sovent faça tort.
    227    No vulles mal dir de home bo,
    228    ni vulles l’avar sens rao,
    229    si·t mires en lo teu entrador
    230    mira·t en la tua valor.
    231    Si coneix fals e deloyal,
    232    aparella t’a sofrir mal.
    233    Si no fuigs al mal quant poras,
    234    no fogiras quant y seras,
    235    quant hom de grat te vol be fer,
    236    pren lo be si l’as gran mester.
    237    No parl ab tal maestria
    238    que t’o tenga a fellonia.
    239    Quant parlaras davant senyor,
    240    ab ton parlar li fes honor.
    241    No vulles fugir a peccat
    242    ab home mal acostumat.
    243    Aytant quant trop parlaras,
    244    aytant tu mateix ligaras,
    245    ya no podras haver valor
    246    dementre sies peccador.
    247    No vulles prestar ton coltell
    248    a cell qui ha tolt lo mantell.
    249    Guarda·t que hom no·t prengua al pas
    250    en lo qual ningun poder has.
    251    No·t vulles fiar en aquell
    252    a qui has trait son castell.
    253    Guarda·t no entres en preso
    254    on no esta dret ni rao.
    255    Si tu est acusat a tort,
    256    lo no tort te sia confort.
    257    No vulles a tal demanar
    258    la causa que fa a celar.
    259    Si vas amb hom longa via,
    260    sapies qual hom e qual via.
    261    Si boc fa al lop contradeyo,
    262    poc ha apres de Salomo.
    263    No temes parolla vilana
    264    de hom que fer ab la cana.
    265    No vulles a home fugir
    266    que ab rao te vol seguir.
    267    Guarda·t no falles tan espes
    268    que ’n sies fort ligat e pres.
    269    Qui ama mes parlar que far,
    270    lo no far lo fara callar.
    271    Ço que creus vulles opinar
    272    a entendre si ho pots far.
    273    Aytant co·l be mes entendras,
    274    aytant amar mes lo podras.
    275    Sapies usar d’enteniment
    276    de membrart e de amament.
    277    Qui sap usar d’enteniment
    278    no fara sovent falliment.
    279    Ton entendre fay companyo
    280    de ta imaginacio.
    281    No vulles ab tos ulls vezer
    282    ço d’on hauries desplazer.
    283    Qui ha plazer en mal oir,
    284    mes valria anas dormir.
    285    Aquell hom qui va descalçat,
    286    de la on va tost es tornat.
    287    Aquell qui lonc viagge fa,
    288    si l’ama fort, lo complira.
    289    No·t vulles de hom partir
    290    de qui gran be·t pusca venir.
    291    No vulles dir tan sotil ses
    292    que hom lo tinga a pages.
    293    No vulles ab cell disputar
    294    que tots termens vulla negar.
    295    No temes lo pic de la mosca,
    296    ni demans sender a la llosca.
    297    Qui ab ergull vol disputar,
    298    tant quant diu mes en bachallar.
    299    Be·t grata cell qui be t’aporta,
    300    e no li faces cara torta.
    301    No vulles per altre fallir
    302    en ço que per tu pots complir.
    303    No vulles a hom prestar,
    304    que sol fer falta de pagar.
    305    Guarde no ports blat al moli
    306    on hom ampra lo pa e el vi.
    307    Si tu vols esser home humil,
    308    met l’enteniment a son fil.
    309    Qui perfetament esta bo,
    310    Deus lo fa de si companyo.
    311    Cell que no·t vol dar la brexca,
    312    no vol que pexques on ell pexca.
    313    Cell que usa de oir sort
    314    no pot usar de son seny fort.
    315    Cell qui engana en son mester,
    316    si matex engana primer.
    317    Cell qui no dona del molto,
    318    ya no dara perdigo.
    319    Poc te valdra lo dejunar
    320    si una vets vols trop menjar.
    321    No faces penitencia en lit
    322    que sia bla e ben guarnit.
    323    Guarda la casa no t’obblit
    324    ab que ben pots esser nodrit.
    325    A cell qui no ha mession
    326    no li vulles demanar don.
    327    Guarda que pertany actionar
    328    e que pertany agaonar.
    329    Guarda no vulles tant soffrir
    330    que te·n convinga penedir.
    331    Aquell be que Deu t’a prestat,
    332    guarda·t que li·n rendes a grat.
    333    Si vols que diner sia teu,
    334    tu vulles esser tot de Deu.
    335    No vulles menjar ton capo
    336    com a layron e a gloto.
    337    No·t port lo vi que tu beuras,
    338    porta lo tu quant parlaras.
    339    Aquell qui apren vil mester,
    340    ab ell no pora gran be fer.
    341    Guarda·t que ab tu no sia
    342    null hom que de tu maldiga.
    343    Guarda·t no·t faça dejunar
    344    ypocresia, ni plorar.
    345    No precs Deus mes per lo teu be
    346    que per honor que li cove.
    347    Sies a Deu obedient,
    348    e haura pau ton enteniment.
    349    Cell qui demana sens bontat,
    350    prega que no li sia dat.
    351    Aquell es pus semblant a Deu
    352    qui·t dona e no pren res del teu.
    353    Cell per qui tu vols esser amat,
    354    no sia per tu desamat.
    355    Si vols parlar o vols callar,
    356    guarda per qual pots mes ben far.
    357    Negun viure val bon morir
    358    ni de mala mort ben exir.
    359    No vulles esser tan honrat
    360    que te ’n faces tenir per fat.
    361    L’ome qui ama gran honor,
    362    treballa molt son servidor
    363    si vols vendre o vols comprar,
    364    no venes Deu per guasanyar.
    365    No·t tengues res a desonor
    366    pus que·n pusques haver honor.
    367    En ço que voldras guanyar,
    368    guarda no y perdes ben estar.
    369    D’aço que daras consell,
    370    guarda·t que no·t venga mal d’ell.
    371    A hom qui no·t sap consellar
    372    no vulles ton cor dexellar.
    373    Ab qui es fals ab maestria
    374    no faces nulla companyia.
    375    No vulles tals coses mostrar
    376    ab que hom te pusca enganar.
    377    No prengues neguna res
    378    per que mal venir te·n degues.
    379    No vulles null hom tant loar
    380    que no ho poguesses provar.
    381    Tal encalça que ha paor,
    382    e cell qui fug la ha major.
    383    De hom qui no haja rao
    384    no cuyts haver do ni perdo.
    385    No·t vulles fortment penedir
    386    pus gran mal no te·n pot venir.
    387    No vulles esser reprehendent
    388    sens rao e cortesament.
    389    Si est repres esta suau
    390    per ço que pusques haver pau.
    391    No vulles esser trop cortes,
    392    car en tot trop peguesa es.
    393    Qui ha caritat, tot hom ha,
    394    e ell de tots senyor se fa.
    395    De hom qui sovent es irat
    396    no vulles esser trop privat.
    397    Qui d’om pervers es vei
    398    gran treball ha ser e mati.
    399    No vulles esser tan fort ric
    400    que hom te·n tenga per menic.
    401    Malaltia a home val
    402    si quant es sa procura mal.
    403    No vulles esser virtuos
    404    per ço que hom ne diga laors.
    405    A home qui ha gran sanctedat
    406    vana gloria lo combat.
    407    Bona tristicia mes val
    408    que lo goyg on ha poc cabal.
    409    No vulles a tal menaçar
    410    qui·t pusca pendre e ligar.
    411    Mes val a tort sies blasmat
    412    que si a tort eres loat.
    413    En tot ço que començaras,
    414    guarda ab quina fi ne exiras.
    415    No vulles perdre veritat
    416    per negun aur, ab falsetat.
    417    Qui lexa lo be e·l mal pren,
    418    no sab res de elegimen.
    419    Mes val bellament de no dir
    420    que donar ab envilanir.
    421    Si no creus no poras entendre,
    422    ne de sospiras te poras defendre.
    423    Ço que has apres vulles mostrar,
    424    e ço que no saps, demanar.
    425    No vulles res embellesir
    426    d’on legesa ne pot exir.
    427    Qui no ha virtut soler esta,
    428    e a la fi soler morra.
    429    Ab virtuts tos peccats combat
    430    per ço que no sies sobrat.
    431    Qui combat ab una virtut,
    432    leugerament es vençut.
    433    No vulles tals coses cercar
    434    que no les volguesses trobar.
    435    Ab desvalor no has valor,
    436    ni ab viltat no has honor.
    437    No·t vulles levar tan mati
    438    que·n pugues errar lo cami.
    439    Si perts res e·t roman rao,
    440    prop est a consolacio.
    441    No cuyts a la mort mes saber
    442    que quant est sa e pots ben fer.
    443    Aquell qui Deu no vol amar,
    444    dels bens de Deu no deu usar.
    445    Cascun proverbi es escrit
    446    per ço que en son loc sia dit.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés, Proverbis densenyament, ORL, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1928, p. 375.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc