Rialc
Rao 61.2

            Francesc Ferrer


    1      Arbitr’es gran levar juhi
    2      a quant bastau de fi en fi,
    3      y estendre·s mes que la flaçada
    4      es dan, perill e grant errada.
    5      Aquest es mal a tants comu
    6      qu’axi dinat com en deju
    7      a tots los mes dona mal any.
    8      E yo us deman, si molt se plany
    9      la fi de vostre començat,
    10     com [ne] restau desatentat?,
    11     car tot començ es moviment
    12     e bona fi contentament.
    13     Yo, Deu ver sap que molt desig
    14     que no començ, mas fi e mig
    15     de tals secrets m’aseguras;
    16     mas qui navega molt escas
    17     james ateny a segur port.
    18     E per ço [prech], ab molt comport
    19     d’aquests senyors molt magnifichs
    20     e dels que y saben que·ls amichs
    21     totes mes faltes cobriran,
    22     si poch al fet mes rahons fan,
    23     que primament non vullen veure;
    24     ans sobre mi ferm poden creure
    25     qu’entre tots so lo pus amarch,
    26     mas del voler mesure larch
    27     e del saber axi estret,
    28     que·l mustasafs en mi ha dret,
    29     ne se qual part es la millor;
    30     pero, en dir me trobador
    31     (o pur la gent per tal me te),
    32     si y so devot mes que no y se,
    33     tal qual me so al cas posat.
    34     Si ya los bens fets en peccat,
    35     pero mortal, son pres en compte,
    36     axi stimats que sens bescomte,
    37     per nova lum a Deu oferts,
    38     son acceptats o son deserts,
    39     en meritar aquella vida.
    40     Yo dich que no, e tinch collida
    41     m’antencio, segons veureu.
             . . .

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

Risposta all’appello di Pere Martines (cfr. 98.2).

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc