Rialc
Rao 77.3

            Melcior de Gualbes


    1      Pus me suy mes en l’amorosa questa
    2      per conseguir ver’e bon’amistança
    3      de liey en que d’amar mon cor s’avança,
    4      joyosamen dey far sollempna festa;
    5      qu’altra no viu per los elemens quatre
    6      no la desir semblar e no y entenda,
    7      car per lieys crex honor e pren smenda,
    8      e don’a tal favor e pot abatre.

    9      No vol ne pot contendre ne debatre
    10     de res ab liey dona qu’en lo mon sia,
    11     per que·m preu mays con ha ’n me senyoria
    12     e com me pot manassar e ferm batre;
    13     que ges per ço no m’i veyran contendre,
    14     quez ab liey s’es ma voluntatz hunida,
    15     si be·m vey clar que de ley, de ma vida,
    16     bon mot ne belh semblan no·m cal actendre.

    17     Qual gentil cor es qui·s puxa deffendre
    18     que son sforç en amar liey no meta?
    19     Qu’en sa bontad e belhesa perffeta
    20     vey que chascus pot de ben dir apendre;
    21     e no say nulhs qu’en lo punt que l’a vista
    22     soptosamens fin’amors no·l reprena
    23     e tot son cors no crech de veure vena
    24     si elha·l fer ab los rays de sa vista.

    25     En far honors e plasers es avista
    26     generalmen a tota creatura,
    27     ez ab humil e suzau guardadura
    28     cor e voler de tota res conquista.
    29     No·m maravelh si·s mostra de sa banda
    30     Amors, danli de mon cor la fadigua,
    31     tolhenme sforç e poder que li diga
    32     so que de liey haver mon cor demanda.

    33     Benay’Amors quy·m mes en sa comanda,
    34     de ses virtuts donansme conaxença,
    35     e·m fech seu tot ses autra covinença
    36     per far e dir ço que vol ne desmanda;
    37     totz le mons veu qu’es flor d’onor mundana,
    38     plena d’umil e benigna manera,
    39     e per ço l’am sol per sa bondat mera,
    40     que ges de liey no desir causa vana.

    41     En lieys servir cresch e floresch, e grana
    42     ma voluntats e cascun jorn s’esmera,
    43     e quant me fal sa vista plasentera
    44     en tot mos cors no·m sent nulha part sana.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185, a p. 170.

23 veure] veuren ms. e ed. (correzione di Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 72). — 24 los] sos ms. e ed. (correzione di Bohigas, ibidem).

 

Incipitario di Melcior de Gualbes
Indice degli autori

Rialc