Rialc
Rao 164.7

            Jordi de Sant Jordi


    1      En mal poders, enqueres en mal loch,
    2      hay mis mon cor e mon fat pensamen
    3      seguint amor e son foll mandamen,
    4      si com hom cech, volent ço que val poch;
    5      mas ben es foll qui vol haver paria
    6      ab dona vils, plena de tritxaria,
    7      e pus foll es qui vol amor servir
    8      punt leyalment ne son cami tenir.

    9      E per ço·n dich qu’es vertat e no joch:
    10     axi com cell qu’es mis en lo turmen
    11     que dir li fan mot yvaçosamen,
    12     pels grans turmens, d’aço que no ’s ver, hoch,
    13     tot enaxi dich mal, que no·l diria,
    14     mas vey qu’amors fay engan e falcia
    15     als pus leyals, e·ls fay l’estir mentir,
    16     ez als truans, falç i ’nichs fa jausir.

    17     Per ço que vey tan injust m’escomoch
    18     ab ira fort, que·m transgir’e·m repren,
    19     per qu’amors fay en mants lochs fallimen,
    20     qu’us fay montar, autres met al derroch;
    21     per qu’era dich que sventura fa via,
    22     e no·y val ley, bondat ne cortesia,
    23     ne ser ardits, franchs, valents sens fallir,
    24     ans lo volpell e·l fals veyrets florir.

    25     Valguera·m mays, cert, que servis de coch
    26     lay els inferns, e sofris cest turmen,
    27     que no servir dona desconoysen,
    28     e qu’eu visques atant com fech Enoch;
    29     car dona tal qui vol barateria
    30     a Dieu sopley que mort breumen l’aucia,
    31     qu’ella fay trop a les autres maldir
    32     e de s’amar a mant hom avorrir.

    33     Ja dona ’l mon no·m fara del blanch groch
    34     d’eres anan, per be que fos saben,
    35     ans soy en punt de far ne sagramen
    36     qu’a res de leys no m’acost ne no·m toch,
    37     si totes son de tal merxanteria;
    38     mas no u crey pas ne creyer no u volria,
    39     ne crey tan pauch vullon totas fallir,
    40     mas les de mes fallon a mon albir.

    41     Amors, Amors, be ’s foll qui ’n vos se fia,
    42     ni ’n dona ’l mon que per mots se cambia;
    43     que cells vos ha qui menys vos vol ne us quir,
    44     e cell vos pert qui us vol tostemps seguir.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc