Rialc
Rao 90.8

            Romeu Llull


    1      L’alt trihunphant Cupido, deu de Amor,
    2      qu’en l’univers te tanta senyoria,
    3      per moltes gents fets absolut senyor,
    4      ell departeix de grat lo seu tresor
    5      a quants li plau sol per sa cortesia,
    6      mostra tenir no pocha felonia.
    7      Sol, trist, pensos, quant ab ell m’encontri
    8      en loch desert plorant la pena mia,
    9      cridant me dix: —Que fas per esta via,
    10     e de que·t dols e clames tant de mi?—.

    11     Per hoir dir, ell esser comprengui.
    12     Ab l’arch en ma lo carcaix sint portava,
    13     los ulls velats, grans ales li miri;
    14     per los senyals tantost lo conagui.
    15     De murta·l cap, nuu, ab garlanda ’nava,
    16     com infant poch, mansuet me semblava.
    17     A poch instant, me parech vell molt fer;
    18     humil, prostrat, li digui que manava,
    19     tot temoros. Irat ves mi·s mostrava,
    20     com si volgues de mi venjanç’aver.

    21     Si com aquell que conort ha master
    22     (ajuda gran al temps mes neçessari!),
    23     que·s veu en punt qu’a perdut lo poder,
    24     los sentiments, libertat e saber,
    25     e resistir no pot a son contrari,
    26     ne pres a mi que lo tanchat armari
    27     ubert me fo donant me bon socors.
    28     Per qui cregui me tractas de cossari;
    29     [de] soccor[s] prest se mostra voluntari
    30     per remeyar mos dolors, suspirs e plors.

    31     Perque conech penava per amors,
    32     ab veu suau e cara riallosa
    33     tal me parla: —Perdona tes dolors.
    34     No·t qual duptar, rahonem los dos,
    35     hoir de tu me plaura tota cosa.
    36     Acars te fiu semblansa furiosa,
    37     ensuperbit, te volgui refrenar;
    38     mes com te viu color ten dolorosa,
    39     volti m’a tu ab semblans’amorosa.
    40     Digues que·t vols, ton plant vull scoltar—.

    41     Yo, qu’axi prest por no·m pogue dexar,
    42     esfors prengui per la sua valença;
    43     senti·m la veu encara tremolar.
    44     Pur començi ma querela donar
    45     ffent li rehons quant m’era fet’offensa
    46     per molt amar ab cativada pença,
    47     la qu’a mon grat molt mes que totes val.
    48     —Ella, cruell, del tot vol ma perdença.
    49     Puys consentiu fer me tal acullensa,
    50     si no de vos, de qui clamar me cal?

    51     —Vos be sabeu mon cor, ferm e leal,
    52     ab quanta fe servint sempre millora
    53     des que·m manas mon servir li fos tal.
    54     Promesa·m fes donar me per senyal
    55     lo dols sguard que·m feu en aquell’ora
    56     quant primer viu ten singular senyora;
    57     tingui per cert que viuria content.
    58     Que temps vingues semble·m que degut fora.
    59     Per dolor gran vaig cridant «Via fora!»
    60     per los carres; orat me te la gent.

    61     —Retrets no fas que·n sia penident,
    62     per son servey sol desige la vida
    63     puys li fos grat mes del gran mal que sent.
    64     Ffora de seny, perdut e·l sentiment,
    65     ma veu cridant deuri’esser hoÿda.
    66     Donchs, vos suplich feu que sia ’xaudida,
    67     hajau merce, no vullau que mes dur;
    68     car fins assi tinch la pena per dida,
    69     jamechs e plants la llet que m’an nodrida,
    70     e mes que may mostre lo cor mes dur.

    71     —Mas yo, pur, ferm, constant, vos prench per mur,
    72     met vos devant perque·m siau deffesa,
    73     d’aquella fe no us vull esser perjur;
    74     si master es, per vos morir no cur,
    75     delliberat tinch seguir tal empresa.
    76     Crueltat gran e complida bellesa
    77     ab dasamor units son per mon dan.
    78     Ffeu que us vullau, donau me gran contesa!
    79     Ffer pot quant vol! Puys, ferm la brida presa,
    80     may lexare fins vensudes seran—.

    81     Entes mon dir ple de pietat gran,
    82     si be de tot res sacret no li era.
    83     Dolre·s mostra, los ulls mullant li van
    84     tot piedos per tans greuges que·m fan
    85     los portaments d’aquella ten altera.
    86     Axi respos: —Fas te promesa vera
    87     molt prest veuras lo coll al jou tindra
    88     qui tal te fa, sots la mia bandera.
    89     No li valra la superba manera,
    90     que mut costums be master li sera.

President

    91     —Lo teu lament sens par anugat m’a,
    92     molt sovint hoig a qui tal me demana,
    93     altri ne tu mes no m’anugara,
    94     jutge us dare ab consell just e sa
    95     qui us hoyra diluns cada sepmana.
    96     President fas a dona Castellana,
    97     per molt saber ab lo bon juy que te,
    98     no veig qu’en res la voluntat l’engana,
    99     per la reho, qu’a presa per jermana;
    100    l’esperiment me·n dona tanta fe.

Cançeller

    101    Per canceller Na Bastida us dare,
    102    viuda de pris ab general entendre,
    103    previst’en tot, reposat n’estare;
    104    tal la judich per lo que d’ella se.
    105    Sab, veu, coneix, prudent es son compendre,
    106    gran esfors pren per veritat deffendre;
    107    dubtar no·m cal que no sera fet tort.
    108    Hajau per cert quisvulla pot offendre
    109    james veureu conçenta lo dret vendre,
    110    no ’s interes la fes mudar d’acort.

Viçi-cançeller

    111    —Na Ribes vull, viuda de gran recort,
    112    sia de grat vici-canceller ella
    113    per honestat que pren per son deport,
    114    e tots amants hauran a bona sort
    115    quants seguiran virtuosa querella.
    116    Al vicios tindra sorda l’orella,
    117    no consentra que l’hoje lo consell;
    118    no y pot entrar qui vicios s’apella,
    119    mas qui desig d’onestat lo consella
    120    perque virtut es fonament d’aquell.

Regent

    121    —Continent te galant, ayra novell,
    122    en tot quant fa la Rebolleda dama,
    123    ab gran repos, honest, discret e vell;
    124    de gravitat en si porta·l mantell
    125    senyora tal, que tot acçes desama;
    126    les obres son conformes a la fama,
    127    car per lo mig son cami veig tenir.
    128    Manifest es quant honor aquell’ama,
    129    son viur’onest abrassa la tal rama;
    130    donchs, per regent d’ella·m pore servir.

Advocats

    131    —Tres advocats es master elegir
    132    en lo consell que les causas rahonen:
    133    la viuda, cert, Tagamanent offir,
    134    l’altre Na Valls Carbon’ab son bell dir,
    135    Na Dionis Miquel, car be preponen.
    136    Totes ensemps unides se consonen,
    137    d’ un parer son per deffendre virtut;
    138    no y dubt’algu, les horelles m’o sonen,
    139    advocaran que·ls vicis se confonen,
    140    del natural, sens ley, faran scut.

Algutzirs

    141    —A Na Berquer, te molt be merescut
    142    que d’algutzir li sia dat l’offici;
    143    animo gran, gosar, saber stut
    144    vol aquell loch e gran sollicitud,
    145    quant ser humil e quant superbo nici.
    146    L’altre sera, de mon vot e judiçi,
    147    viuda que·s diu Corbera Caramany,
    148    molt diligent, favorable, propiçi
    149    regiran be lo semblant exerçiçi,
    150    honradament faran quant se pertany.

Proponedors

    151    —De tots amants per interes e guany
    152    proponedors de qualsevol requesta,
    153    Na Sempmanat, viuda, pendra l’affany,
    154    e no m’oblit de Na Vilademany;
    155    per llur stil cascu colra sa festa.
    156    Puys que desig en res no ’s desonesta,
    157    entes’es ja tal protestacio;
    158    si voluntat en aquells no va lesta,
    159    en lo tal cars la virtut sera presta
    160    castich donant e greu punicio.

Jutge de apellacio

    161    —E si per cars no·ls es feta reho,
    162    accorregut m’a la comtessa Lulla;
    163    dara son juy en l’apellaçio,
    164    pendra cascu sa justa porçio,
    165    contents seran de quant per ella·s vulla.
    166    Discrecio es tota sa despulla,
    167    actes prudents la guien per lo bras
    168    que just parer en mig d’ella s’aculla.
    169    Com se pot fer que fruyt altre se·n culla
    170    qu’onest e just ab virtuos percas?

Uxers

    171    —Per ser sagur que nangu no y entras
    172    dins en aquest ajust de gent tan noble
    173    sino l’amant que per virtut amas
    174    e de son cor tingue tot vici ras,
    175    car no·s degut sia publich al poble,
    176    prench per uxers las que conte ma coble:
    177    Na Boschan’es ab saber molt apert,
    178    senyora tal que virtuts es son moble;
    179    perque fornit sia de dos lo coble,
    180    l’altre sera N’Almugaver, per cert—.

L’araut

    181    Com ordenat hague tan bell consert,
    182    intitulat «d’Amor lo consistori»,
    183    ffeu me vestir sobrevesta de vert
    184    e com araut no·m tingue res cubert;
    185    mes me ’n la ma una verga de vori,
    186    armes als pits segons es l’us cursori
    187    perque ’n mon dir cascuna fe prengues,
    188    manant a mi qu’a totes fes notori
    189    ffossen presents d’Amor al consistori
    190    al temps donat, sens un punt tardar mes.

L’araut al president e als altres officials

    191    Al president, primer yo fuy remes
    192    explicant li sa gran prorogativa
    193    e qu’axercis son offici comes,
    194    sens consentir fos preterit en res
    195    lo dret d’aquell, mostrant se’n molt squiva,
    196    prenent de tots l’offença per cativa.
    197    Ell de bon grat tot mon dir accepta,
    198    alegra molt, be mostra lo quant priva
    199    totes apres prenent ab gana viva,
    200    obedients, l’offici que·lls dona.

Ffi e endressa a tots los amants virtut

    201    Puys obeynt yo fiu quant me mana,
    202    l’amant virtut fassa justa demanda,
    203    car be deffes per advocats sera;
    204    causa sere cascu son dret haura,
    205    e justament li daran la garlanda.
    206    Pero gordau no vage·ls peus la randa,
    207    vostre proçes d’onest examinau;
    208    car altrament portareu negra banda,
    209    ab dolor gran viureu en vostre banda,
    210    fforagitat, per vos tancat en clau.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 140.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc