Rialc
Rao 103.89

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Lo qui, per juy, a ffer l’om creure basta,
    2      en los grans fets, pel sol incomprensible,
    3      e pel juy dit li par cosa posible,
    4      complidament fruyt saboros no tasta,
    5      ne merit, crech, aytal aconsaguescha,
    6      car creure ffet que pot obrar natura
    7      es creure poch, a tota creatura,
    8      e no m’albir, tal essent, Deu çervescha.

    9      Tot crestia qui vol que son fet crescha
    10     e munt en grau soperlatiu per obra,
    11     deu creure fferm, e pendre vida pobra,
    12     e no duptar en res que juy fallescha;
    13     car lo duptant en so no pot compendre,
    14     ffallex en ffe e fa contre l’Altisma,
    15     e pert tot so aconsegui per crisma,
    16     e·s deu, pels bons, de creure poch, rapendre.

    17     An aquest fet me par molt bo l’apendre,
    18     mas sobre tot aver fferma creença,
    19     car fe no deu entrar en conaxença,
    20     sol del millor, ni·s deu tal fet enpendre;
    21     car lo compres no·s pot fer que comprengue
    22     l’incompres sol, qui compren tota cosa,
    23     e tal errant, si no·s pinet, deposa;
    24     guart se cascu tal fet no li aprengue.

    25     L’oma qui vol, en tot, Deu no·l rapre[n]gue,
    26     a mester molt ffermament per fe cregue,
    27     e que tot so li port dupte, descregue,
    28     e sol la fe per la millor part prengue;
    29     car Jesus dix, diu ho l’Avengelista,
    30     fforen ben nats los veens qui·l cregueren,
    31     e·ls inveens molt mes, qui cert l’agueran
    32     per hom he Deu, qui tot feel conquista.

    33     Creure de fferm la persona prevista
    34     deu lo sus dit, e per amor sençera
    35     amar deu hom un es trenitat vera,
    36     secret no vist ara per nostra vista;
    37     pero creent per fe de bens complida,
    38     e be vivint en forma virtuosa,
    39     apres la mort, per amor copiosa,
    40     clar nos sera l’escur an esta vida.

    41     Mare de Deu, no com te tanyn servida:
    42     pregue per nos, per merce piadosa,
    43     que siam tals, que la fe fructuosa
    44     creguam tostemps, e tu sies greyida.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, pp. 247.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc