Rialc
Rao 180.15

            Pere Torroella


    1      Los frets [e]strems que·l temporal [e]sforça,
    2      ab neus he glas he vents trasmuntenals,
    3      vexan mas carns debils, flaques, sens força,
    4      sofrint d’amor sos terribles assa[l]ts.
    5      Mas mon ferm cor per contrast no·s cambia:
    6      lo cor pus fret he major calor sent
    7      per scalf d’un foch qui [e]s dins lo pensament,
    8      ençen desigs, e voluntat atya.

    9      Axi, cremant, consum la vida mia,
    10     de tants anuigs hofes mon sentiment,
    11     que sens [e]sforç d’algun consentiment
    12     mon viure molt no es possible que sia.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 183.

7 Riquer corregge in p’escalf (Pere Torroella, ed. Martí de Riquer, Barcelona, Llibreria Catalònia, «Els Nostres Poetes», 1935, p. 34).

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc